Ivan Efremov: Nebuloasa din Andromeda

Здесь есть возможность читать онлайн «Ivan Efremov: Nebuloasa din Andromeda» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: București, год выпуска: 1960, категория: Фантастика и фэнтези / на румынском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ivan Efremov Nebuloasa din Andromeda
 • Название:
  Nebuloasa din Andromeda
 • Автор:
 • Издательство:
  Tineretului
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на румынском языке
 • Год:
  1960
 • Город:
  București
 • Язык:
  Румынский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Nebuloasa din Andromeda: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Nebuloasa din Andromeda»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ivan Efremov: другие книги автора


Кто написал Nebuloasa din Andromeda? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Nebuloasa din Andromeda — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Nebuloasa din Andromeda», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Ivan Antonovici Efremov

Nebuloasa din Andromeda

Traducerea din limba rusă de Tatiana Berindei și Adrian Rogoz

CUPRINS

Personajele romanului

CUVÂNTUL AUTORULUI

Capitolul I. STEAUA DE FIER

Capitolul II. EPSILON TUCAN

Capitolul III. PRIZONIERI AI ÎNTUNERICULUI

Capitolul IV. FLUVIUL TIMPULUI

Capitolul V. CALUL DE PE FUNDUL MARII

Capitolul VI. LEGENDA SORILOR ALBASTRI

Capitolul VII. SIMFONIA ÎN FA MINOR, DE TONALITATE CROMATICA 0.475 MIU

Capitolul VIII. UNDELE ROȘII

Capitolul IX. O ȘCOALĂ DE CICLUL III

Capitolul X EXPERIENȚA DIN TIBET

Capitolul XI. INSULA UITĂRII

Capitolul XII. CONSILIUL ASTRONAUTIC

Capitolul XIII. ÎNGERII CERULUI

Capitolul XIV. POARTA DE OȚEL

Capitolul XV. NEBULOASA DIN ANDROMEDA

Personajele romanului:

ERG NOOR comandantul astronavei „Tantra”

NIZA KRIT tînără astronavigatoare de pe „Tantra”

PUR HISS astronomul expediției „Tantra”

EON TAL biologul expediției „Tantra”

LUMA LASWY medicul expediției „Tantra”

PEL LYN astronaut experimentat de pe „Tantra”

KEY BEER inginer electronist de pe „Tantra”

INGRID DITRA astronom de pe „Tantra”

IONE MAR profesoară de gimnastică ritmică de pe „Tantra”

BINA LED geolog al expediției „Tantra”

TARON mecanic de pe „Tantra”

DAR VETER directorul stațiunilor exterioare

MWEN MAS succesorul lui Dar Veter

VEDA KONG specialistă în istoria antică

EVDA NAL celebră psihiatră

IUNII ANT conduce serviciul mașinilor electronice de memorizat

ZAF FTET șeful informației externe de pe „Lebăda 61”

GRIM ȘAR șeful laboratorului de paralizie generală

AF NUT celebru chirurg

LEAO LAN renumit paleontolog

MIYIKO EIGORO istoric, principala asistenta a Vedei Kong

REN BOZ fizician și matematician de la Academia lărgirii limitelor cunoașterii

KART SAN pictor

CIARA NANDI biolog, modelul lui Kart San

FRIT DON șeful expediției navale

KOR YULL construise cu 170 de ani în urmă în apropierea observatorului din Tibet instalații pe care le va folosi Mwen Mas în vederea unei experiențe e pocale.

GROM ORM președintele Consiliului astronautic, constructorul bazei de pe sistemul planetar al Centaurului

DIS KEN fiul lui Grom Orm

ZIG ZOR compozitor

TOR AN fiul lui Zig Zor, prieten cu Dis Ken

MIR OM cel mai vîrstnic dintre cei patru secretari ai Consiliului astronautic

VLIHH OZ DDIZ ilustru cercetător cosmic de pe “Albirero II”, stea din constelația Lebăda

ONAR o fată dintr-un sat de pe Insula Uitării

CUVÂNTUL AUTORULUI

Încă nu apăruse complet în paginile unei reviste, când sputnicii au și pornit să gonească în jurul planetei noastre.

În fața acestui eveniment incontestabil, ideile esențiale ale romanului se dovedesc — spre bucuria autorului — ca fiind realizabile.

Avântul fanteziei creatoare în domeniul progresului tehnic, credința în necontenita perfecționare și în viitorul luminos al unei societăți umane rațional orânduite își găsesc o confirmare concretă, palpabilă în semnalele emise de micile luni făurite de om. Înfăptuirea miraculos de rapidă a uneia dintre anticipațiile mele m-a pus înaintea următoarei probleme: cât de just am prezentat în perspectiva istorică a viitorului? Încă pe când mai lucram la această carte, m-am decis să modific datele, apropiind de zilele noastre desfășurarea în timp a acțiunii. La început, mi se păruse că acele uriașe transformări din viața pământului și a omenirii n-ar putea fi realizate mai înainte de trei mii de ani. În aceste calcule, porneam de la istoria generală a omenirii, fără însă să țin seama de ritmul accelerat al progresului tehnic și, mai ales, de imensele posibilități, de puterea practic aproape nelimitată pe care o va da omului societatea comunistă.

Desăvârșindu-mi cartea, am redus termenul inițial, mai întâi cu un mileniu. Lansarea sateliților artificiali însă mă face să cred că evenimentele imaginate de mine ar putea avea loc chiar mai curând. De aceea toate datele pe care apucasem să le precizez le-am înlocuit cu altele de natură să lase cititorului grija de a stabili o a jtiologie după propria lui intuiție și capacitate de previziune a viitorului.

O particularitate a romanului — care poate că nu va fi sesizată imediat — o constituie abundența de informații și noțiuni științifice. Pricina acestui fapt n-a fost vreo scăpare din vedere și nici lipsa dorinței de a zapaci unele formulări mai complicate. Mi s-a părut ca fac aceasta ca pe singurul mijloc de ai evoca pe îndepartații noștri urmași de a lumina în culoarea viitorlui actele și cuvintele reprezentanților unei epoci în care stiinta va fi pătruns în mod necesar în toate noțiunile, in gandire si limbaj.

I.A. Efremov

Capitolul I. STEAUA DE FIER

La lumina opalescentă răsfrântă de plafon, cadranele aparatelor păreau o galerie de portrete: cele rotunde aveau un aer malițios, cele ovale, culcate pe lat, zâmbeau parca, sfidătoare și satisfăcute de ele însele; cele pătrate încremeniseră în siguranța lor obtuză. Luminițele viorii, albastre, portocalii și verzi care licăreau în interior accentuau această impresie.

În centrul mesei curbe de comandă se desprindea un cadran mare, roșu. În fața acestuia, o fată stătea aplecată, într-o poziție nu prea comodă. Uitase de fotoliul aflat alături și își apropiase capul de geamul cadranului. Reflexele roșii făceau chipu-i tânăr să pară mai matur și mai sever, descuind umbre aspre în jurul buzelor plinuțe și subțiindu-i puțin năsucul ușor ridicat. Sprâncenele groase, încruntate îi erau foarte negre, dând ochilor o expresie sumbră și dezolată.

Țîrâitul contoarelor fu întrerupt de un ușor zăngănit metalic. Tînăra fată tresări și-și îndreptă spatele trudit, cu mâinile prelungi împreunate după ceafă.

Îndărătul ei se auzi o ușă. O mare umbră apăru și se prefăcu într-un bărbat cu mișcări bruște și precise. O lumină aurie izbucni, aprinzând reflexe vii în părul roșcat și des al fetei. I se luminară și ochii, ațintiți cu neliniște și dragoste asupra noului venit.

— Cum, n-ai adormit? O sută de ore fără somn!…

— Crezi că-i un exemplu prost? întrebă vesel bărbatul, deși fără să zimbească. Glasul său avea inflexiuni metalice, înalte, care parcă-i nituiau cuvintele.

— Toți ceilalți dorm, rosti sfios fata, și… nu bănuiesc nimic, adăugă ea, coborând glasul.

— Poți vorbi fără teamă! Tovarășii noștri dorm. În clipa de față, în Cosmos nu veghem decât noi doi, iar până la Tăinuit slnt încă cincizeci de bilioane de kilometri, adică un parsec[1] și jumătate!

— Dar nu mai avem anamezoii[2] decât pentru o singură accelerare!

În glasul ei vibra spaimă, dar și o undă de exaltare.

Erg Noor, șeful celei de a 37-a expediții astrale, ajunse din doi pași lângă cadranul cel roșu.

Читать дальше

Похожие книги на «Nebuloasa din Andromeda»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Nebuloasa din Andromeda» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Nebuloasa din Andromeda»

Обсуждение, отзывы о книге «Nebuloasa din Andromeda» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.