Кевин Андерсън: Метален рояк

Здесь есть возможность читать онлайн «Кевин Андерсън: Метален рояк» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2008, ISBN: 978–954–585–977–9, издательство: ИК «Бард», категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кевин Андерсън Метален рояк
 • Название:
  Метален рояк
 • Автор:
 • Издательство:
  ИК «Бард»
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2008
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978–954–585–977–9
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Метален рояк: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Метален рояк»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Рояци от древни черни роботи, създадени от изчезналата насекомовидна кликиска раса, продължават да плячкосват безпомощните светове с откраднатите, тежковъоръжени земни кораби. В света на хората жестокият председател на Ханзата се мъчи да смаже всяка съпротива. В това време самите ненаситни кликиси, отдавна смятани за изчезнали, се завръщат, решени да изтребят всичко по пътя си. Кевин Дж. Андерсън е написал 41 бестселъра. Книгите му са отпечатани в 20-милионен тираж на 30 езика. Номиниран е за наградите «Небюла», «Брам Стокър» и наградата на читателите на списание SFX.

Кевин Андерсън: другие книги автора


Кто написал Метален рояк? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Метален рояк — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Метален рояк», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кевин Андерсън

Метален рояк

Историята дотук

Осемгодишната война с извънземните хидроги унищожава планети и слънца и заличава цели популации както на заселените човешки светове, така и на отломъчните колонии на Илдирийската империя.

Но вместо да обедини човешките фракции срещу общия враг, напрежението от войната поражда междуособни войни. Несъмнено превъзхождан от хидрогите, Теранският ханзейски съюз (Ханзата) се обръща срещу врагове, които може да победи — разпръснатите скитнически кланове, като ги обявява за престъпници заради отказа им да доставят екти, горивото, използвано от звездните двигатели. Скитниците имат основателна причина да прекъснат търговията със Земята, след като откриват, че Земните въоръжени сили (ЗВС) са унищожили товарен кораб, пилотиран от Рейвън Камаров.

От своя страна ЗВС започват да търсят и разрушават скитническите поселища, включително самия център на правителството, Рандеву. ЗВС са задържали много военнопленници от този конфликт на колонията Ларо, планета, изоставена от отдавна изчезналата раса на кликисите.

Докато се опитват да създадат ново правителство, скитниците откриват група замразени кликиски роботи на Йон12, където Ческа Перони, говорителката на клановете, отива да се скрие. Много такива роботи са събудени из Спиралния ръкав и започват да вилнеят, унищожават съоръженията на Йон 12. Ческа е спасена от младия пилот Нико Чан Тайлар, но роботите прострелват кораба им и Ческа получава тежки рани.

Кликиските роботи, предвождани от Сирикс, твърдят, че не помнят произхода си. Но планират да унищожат човечеството също както някога са унищожили кликиската раса. Роботите нападат археолозите Маргарет и Луис Коликос в руините на Рейндик Ко и убиват Луис, но Маргарет успява да избяга през реактивиран кликиски транспортал. Сирикс отвлича приятелското компи ДД и се опитва да го привлече на страната на роботите. Като обяснява, че хората са зли, защото поробват компитата, Сирикс «освобождава» ДД от заложените в програмата му ограничения. Вместо да покаже благодарност, ДД използва новопридобитата си свобода, за да избяга, и изчезва през друг кликиски транспортал, за да търси изчезналата Маргарет. Междувременно Сирикс и неговите роботи продължават тайните си нападения срещу човешките колонии, включително на стария кликиски свят Корибус.

Единствените оцелели от Корибус са малката Орли Ковиц и отшелникът Хъд Стайнман, спасени от търговеца Брансън Робъртс, по прякор БиБоб, и след известни перипетии откарани до новия си дом на Ларо. След като ги връща обаче, БиБоб е арестуван от командира на ЗВС генерал Ланиан заради старо обвинение в дезертьорство. Въпреки всички усилия на бившата му жена Рлинда Кет БиБоб е осъден на смърт. Рлинда и бившият ханзейски шпионин Дейвлин Лотце го спасяват. По време на бягството корабът на БиБоб е разрушен, а Дейвлин инсценира собствената си смърт, за да може да се оттегли необезпокояван. Рлинда и БиБоб избягват с нейния кораб, но са пленени от братята Тамблин, скитнически водни миньори на Плумас.

Джес Тамблин напуска Плумас, за да продължи да разпространява венталите, водните елементални същества, които са спасили живота му, като са заредили тялото му със своята енергия. Това е дарило Джес с невероятни сили, но той вече не е способен да докосне друго човешко същество. Преди много време майка му, Карла Тамблин, е паднала в ледените пукнатини на Плумас и тялото й така и не е открито. Джес я намира дълбоко в леда, взима замръзналото й тяло и го отнася във водните мини. В процеса част от венталската му енергия се прелива в мъртвата й плът. Преди да успее да размрази майка си, Джес получава отчаяно съобщение, че скъпата му Ческа Перони се е разбила на Йон 12 след нападение на роботи и се намира в критично състояние. Джес се спуска да я спасява.

Пристига точно навреме. Нико е жив, но безпомощен, а Ческа умира. Джес ги взима на венталския си кораб и умолява водните елементали да спасят Ческа. Макар и с неохота, венталите се съгласяват и в първичните океани — на Харибда променят Ческа, излекуват я и я правят като Джес. Двамата се завръщат във водните мини на Плумас и откриват, че тялото на Карла Тамблин, обладано от покварен вентал, се е съживило и вилнее из подземното съоръжение. Рлинда Кет и БиБоб са успели да избягат от Плумас с «Ненаситно любопитство», но братята Тамблин са останали в капан, без надежда да се преборят с жената-демон. Джес и Ческа призовават цялата си венталска мощ, за да победят покварения вентал.

Читать дальше

Похожие книги на «Метален рояк»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Метален рояк» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Кевин Андерсън: Скритата империя
Скритата империя
Кевин Андерсън
Кевин Андерсън: Гневът на хидрогите
Гневът на хидрогите
Кевин Андерсън
Кевин Андерсън: Буреносни хоризонти
Буреносни хоризонти
Кевин Андерсън
Кевин Андерсън: Време на огън и мрак
Време на огън и мрак
Кевин Андерсън
Кевин Андерсън: Пепел от светове
Пепел от светове
Кевин Андерсън
Франк Хърбърт: Дюна
Дюна
Франк Хърбърт
Отзывы о книге «Метален рояк»

Обсуждение, отзывы о книге «Метален рояк» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.