Кристофър Райх: Игра на милиарди

Здесь есть возможность читать онлайн «Кристофър Райх: Игра на милиарди» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2017, ISBN: 9789542823667, издательство: Сиела, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кристофър Райх Игра на милиарди
 • Название:
  Игра на милиарди
 • Автор:
 • Издательство:
  Сиела
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789542823667
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Игра на милиарди: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Игра на милиарди»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Китай е готов да повали САЩ и да поеме властта над света. Жервите са без значение. Играта на милиарди вече е започнала… Какво ли може да накара изпълнителния директор на Нюйоркската фондова борса, председателя на Федералния резерв и министъра на финансите спешно да търсят президента на САЩ в полунощ? Нищо по-малко от сериозна заплаха за националната сигурност! Но в момента, в който колата им влиза на територията на Белия дом, някой друг поема контрола над нея и охраната се намесва. Автомобилът е направен на решето, а всички в него умират. Миг преди смъртта си директорът на Фондовата борса успява да изпрати мистериозно съобщение на своя син — Боби Астър. Боби е звездата на „Уолстрийт” — хедж фондът на негово име върти търговия на стойност 5 милиарда долара. Дълбоко отчужден от баща си, той все пак се заема да разследва трагичната му смърт. Бившата му съпруга — специален агент Алекс Форца от ФБР, пък е по следите на елитна терористична групировка, която готви кървава баня в сърцето на Ню Йорк. Скоро става ясно, че и двамата са застанали на пътя на могъщи международни играчи, за които милиардите са като жълти стотинки. Играта е от съвсем друг порядък — надигащият глава Китай най-после е готов да предизвика досегашния световен хегемон САЩ. Краят на света, какъвто го познаваме, е дошъл. Третата световна война е не само по улиците, но и във всяка машина, която наглед улеснява живота ни, но всъщност ни прави зависими. И контролът над нея решава кой ще властва и кой ще се подчинява, кой ще живее и кой ще умре.

Кристофър Райх: другие книги автора


Кто написал Игра на милиарди? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Игра на милиарди — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Игра на милиарди», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кристофър Райх

 Игра на милиарди

В памет на Джоузеф Рабле III

ПРОЛОГ

Заседателната зала на Федералния резерв на САЩ

Екълс Билдинг

Вашингтон

Неделя, 28 юли, 22:50 часа


Тримата мъже седяха начело на конферентната маса като побелели лъвове над плячката си.

— Ако дори половината от това проклето нещо е вярна, то тогава сме загазили сериозно — прошепна единият.

— А ако всичко е самата истина?

— В такъв случай сме тотално…

Вратата се отвори и в залата влезе агент на тайните служби.

— Извинете, сър — каза той. — Готови сме. Куполовидният полилей, който висеше над дългата маса, изпълваше огромното помещение със слаба, погребална светлина.

— Дайте ни един момент — отвърна министърът на финансите Мартин Гелман. — Няма да се бавим много. — Мъжът изчака агентът на тайните служби да излезе, след което почука с пръст по досието. — Колко души от ваша страна знаят за това?

— Само асистентът ми — отвърна Едуард Астър, изпълнителният директор на Нюйоркската фондова борса.

— Никой друг?

Астър поклати глава, без да отмества поглед от министъра на финансите и от мъжа, седнал до него — Чарлз Хюз, председател на Федералния резерв. Двамата бяха едни от най-влиятелните личности в икономиката на Съединените американски щати.

— Имах подозрения, когато получих доклада — каза Астър.

— Кой ни осигури тази информация? — попита председателят на Федералния резерв.

— Фирмата, която го подготви. Те насочиха вниманието ми още от самото начало.

Мартин Гелман избута очилата по-високо върху носа си и огледа заглавната страница на досието.

— Никога не съм ги чувал. Какво, по дяволите, трябва да означава това име?

— Просветление — отговори Астър. — Очевидно думата е на санскритски.

— Чудесно — отвърна Чарлз Хюз, който на седемдесетгодишна възраст беше най-младият от присъстващите. — Ще позволим на група индийски мистици да казват на Съединените щати как да плават в лодка без гребла.

— Вярвам, че са американци — каза Астър. — Поне колкото самите нас.

— Кои са или какво точно представляват тези хора? — поиска да научи Гелман.

— Призраци[1]. Гадатели. Учени. Наречете ги както ви харесва.

— От частния сектор? — попита председателят Хюз.

— Ако са малко по-частни, направо ще станат невидими — отвърна Астър. Имаше още, но предпочете да не го споменава.

— Ако се разчуе…

— Затова сме само ние тримата в единадесет часа в тази неделна вечер — успокои ги изпълнителният директор на фондовата борса.

В помещението ехтеше тишина. Астър се взираше в държавния печат на САЩ, който се намираше високо на стената, и си мислеше за решенията, които се вземаха точно на тази маса; някои бяха приемани, за да се спаси страната от финансова катастрофа, а други именно за насочването й към тази катастрофа.

Сега се задаваше поредната.

Мартин Гелман извади мобилен телефон от сакото си.

— Трябва да се обадя на президента.

Астър сложи ръката си върху неговата.

— Не и от твоя телефон.

— Защо, по дяволите, Ед?!

— Не разбра ли какво пише в доклада? — Изпълнителният директор на фондовата борса отпусна хватката си. — Предлагам да го уведомим лично.

Този път Хюз се възпротиви:

— По това време на нощта?

— Сигурен съм, че президентът ще ни прости нахалството. Председателят на Федералния резерв кимна несигурно.

— Всичко това ми се струва невъзможно.

— Точно обратното — контрира Астър с увереност, достатъчна и за двама им. — Ако питаш мен, на практика сами си го търсехме. От десет години знаем или подозираме за това. Всичките доклади от ФБР, ЦРУ, дори от британците, ни казваха да сме внимателни в споделянето. През цялото това време не направихме нищо. В този ред на мисли можехме да изпратим покана с гравирани букви и да постелим килимче за добре дошли на предната си врата.

Хюз поклати глава.

— Как сме позволили да се случи?

— Алчност. Наивност. Вината е на всички ни. Председателят на Федералния резерв стовари юмрука си на масата.

— Бесен съм.

— Аз също, Чарли, но все още имаме време. — Астър отвори доклада на заключението. — „…и макар да няма съмнение за мащаба на проникване в критични национални системи, агресорът не може да използва ПИ, за да задейства цялостен дефолт[2] на основната си цел, докато не разполага с програмния код…[3]".

Читать дальше

Похожие книги на «Игра на милиарди»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Игра на милиарди» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Робърт Лъдлъм
Ками Гарсия: Прелестен мрак
Прелестен мрак
Ками Гарсия
Дийн Кунц: Лицето
Лицето
Дийн Кунц
Кристофър Райх: Абсолютен контрол
Абсолютен контрол
Кристофър Райх
Отзывы о книге «Игра на милиарди»

Обсуждение, отзывы о книге «Игра на милиарди» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.