Wiktor Pielewin: Helm Grozy

Здесь есть возможность читать онлайн «Wiktor Pielewin: Helm Grozy» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Современная проза / на польском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Wiktor Pielewin Helm Grozy
 • Название:
  Helm Grozy
 • Автор:
 • Жанр:
  Современная проза / на польском языке
 • Язык:
  Польский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Helm Grozy: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Helm Grozy»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Kolejna pozycja międzynarodowej serii „Mity”. Akcja „Hełmu grozy” toczy się w świecie wirtualnym, w świadomości bohaterów uwikłanych w sieć wszechotacząjącego ich labiryntu. Próbują go sforsować, rozsadzić, przedostać się do innej rzeczywistości. W mityczną wizję labiryntu zostają wplecione postacie Minotaura i Ariadny, a obok nich Dziadka do orzechów oraz Monstradamusa. Pielewin dokonał odważnej reinterpretacji popularnego mitu, zapisując go w formie intensywnego czatu internetowego. „Było już wielu, którzy twierdzili, że poznali prawdę. Ale jak dotąd nikt jeszcze nie wrócił z Labiryntu. Miłej podróży. A jeśli przypadkiem spotkacie Minotaura, nigdy nie róbcie MUUUUU. Uchodzi to za wysoce obraźliwe”.

Wiktor Pielewin: другие книги автора


Кто написал Helm Grozy? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Helm Grozy — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Helm Grozy», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Wiktor Pielewin


Helm Grozy

Przełożyła Małgorzata Buchalik

Шлём ужаса

Przedmowa

Wedle jednej definicji mit jest tradycyjną opowieścią, która zazwyczaj próbuje wytłumaczyć jakieś zjawiska naturalne bądź społeczne. Wedle innej – rozpowszechnioną i powszechną (choć nieprawdziwą) wiarą lub ideą. Zwróćmy uwagę na tę charakterystyczną dwoistość pojmowania mitu. Dowodzi ona, że z zasady uznajemy stworzone czy sformułowane niegdyś historie i interpretacje za nieprawdziwe, a w każdym razie niezbyt im ufamy. Podejście takie sprzyja powstawaniu nowych profesji – wariacji intelektualnego dziennikarstwa – nadto zaś nadaje naszemu życiu pewien dodatkowy wymiar. Przeszłość to grzęzawisko pomyłek, a my jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, żeby odnaleźć prawdę. Po prostu wiemy lepiej.

Wszystko, co oddala nas od mitu, nazywamy „postępem”. Postęp nie jest jedynie ewolucją naukową, techniczną czy polityczną. Postęp zawiera pierwiastek duchowy, znakomicie opisany przez F. Scotta Fitzgeralda w Wielkim Gatsbym: wiarę „w zielone światło, w orgiastyczną przyszłość, która rok po roku ucieka przed nami. Wymknęła się nam wówczas, lecz to nie ma znaczenia – jutro popędzimy szybciej, otworzymy ramiona szerzej… I pewnego pięknego poranka… Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd, który nieustannie znosi nas w przeszłość” [1].

Innymi słowy postęp jest siłą napędową, która zmusza nas do nieustannego parcia naprzód: byle dalej od miejsca, w którym znajdowaliśmy się ledwie przed chwilą. Nie znaczy to bynajmniej, że dzisiaj obywamy się już bez mitów. Przeciwnie: żyjemy wśród mitów instant,gotowych do spożycia, wypełnionych mydlanymi bańkami. Są one tak nierealne, że nie sposób nawet nazwać ich kłamstwami. W ciągu kwadransa naszą mitologią może stać się cokolwiek, choćby program Prawda czy fałsz – pogromcy mitówna kanale Discovery.

Fundamentem naszego mitycznego myślenia nie jest już wiara religijna, jak w przypadku tradycyjnych kultów, lecz jej brak. Co zabawne, idea postępu towarzyszy nam od tak dawna, że nabrała już wszelkich cech mitu. Stała się tradycyjną opowieścią, która rzekomo tłumaczy zjawiska naturalne i społeczne; jest również wiarą: powszechną, choć nieprawdziwą.

Postęp zamknął nas w kabinach różnych kształtów i rozmiarów, kabinach wypełnionych migoczącymi ekranami. Kiedy jednak zaczynamy analizować zawartość i strukturę tych kosztownych błyskotek, prędzej czy później rozpoznajemy w nich punkt wyjścia, początek naszej podróży: pierwotny mit. Mit ten obleka się w nową formę, ale jego treść pozostaje niezmienna. Można się sprzeczać, czy ciągle wracamy do przeszłości, czy też gnamy bez wytchnienia w przyszłość; w istocie rzeczy nigdy nie posuwamy się ani o centymetr.

Nawet świadomość wszystkiego, co powyżej staje się w naszych czasach tradycyjną opowieścią. Wiele lat temu Jorge Luis Borges napisał, że istnieją jedynie cztery historie opowiadane wciąż na nowo: oblężenie miasta, powrót do domu, wędrówka oraz (samo-) ofiara boga. Znamienne, że różni odbiorcy mogą zaliczać identyczną historię do różnych kategorii: to, co dla Tezeusza jest wędrówką czy powrotem, dla Minotaura będzie brutalną ofiarą z boga. Może zresztą istnieją więcej niż tylko cztery cykle, jak nazwał je Borges, jednak ich liczba jest definitywnie określona, a przebieg z góry wiadomy. Dlaczego?

W ten sposób dochodzimy do trzeciej możliwej definicji mitu. Jeżeli umysł przypomina komputer, być może mity stanowią powłokę systemową: zestawy poleceń, które wykonujemy, przetwarzając nasze dane o świecie, mentalne matryce, które nakładamy na złożony obraz wydarzeń, żeby nadać mu jakieś znaczenia.

Informatycy twierdzą, że dobry kod potrafi napisać jedynie człowiek odpowiednio młody. Wygląda na to, że podobnie jest z kodem kulturowym. Nasze programy napisaliśmy, kiedy ludzkość była jeszcze młoda, na etapie tak odległym i zamierzchłym, że nie rozumiemy już języka oprogramowania. Albo, co gorsza, rozumiemy go na tak wiele sposobów, na tylu poziomach, że pytanie „co to znaczy?” zwyczajnie traci sens.

Dlaczego Minotaur ma głowę byka? Jak myśli i o czym? Czy jego umysł jest funkcją ciała, czy też zewnętrzna postać jest tylko obrazem w jego umyśle? Czy to Tezeusz jest w środku Labiryntu? Czy może Labirynt istnieje w Tezeuszu? Może oba te twierdzenia są prawdziwe? A może oba fałszywe?

Każda odpowiedź kieruje nas w inny korytarz. Było już wielu, którzy twierdzili, że poznali prawdę. Ale jak dotąd nikt jeszcze nie wrócił z Labiryntu. Miłej podróży. A jeśli przypadkiem spotkacie Minotaura, nigdy nie róbcie MUUUUU. Uchodzi to za wysoce obraźliwe.


Started by ARIADNA at xxx pm xxx BC GMT


Zbuduję labirynt, żeby zgubić się z tym, kto zechce mnie znaleźć – kto to powiedział i o czym?


:-)


Organizm(-:

O co chodzi? Jest tu kto?


Romeo-y-Cohiba

Jestem.


Organizm(-:

Co to wszystko znaczy?


Romeo-y-Cohiba

Też nic nie rozumiem.


Organizm(-:

Ariadno, jesteś tutaj?


Romeo-y-Cohiba

Co za Ariadna?


Organizm(-:

Jakaś Ariadna zaczęła wątek. Zdaje się, że to nie Internet, tylko wygląda jak Internet. Nigdzie nie można stąd wyjść.


Romeo-y-Cohiba

xxx


Organizm(-:

Uwaga! Ktoś nas czyta? Odezwijcie się!


Nutscracker

Ja czytam.


Organizm(-:

Kto powiesił pierwszego posta?


Nutscracker

Wisi już od dawna.


Romeo-y-Cohiba

Skąd wiesz? Nie ma daty.


Nutscracker

Widziałem go jakieś trzy godziny temu.


Organizm(-:

Uwaga, kolejno odlicz. Dziadek do Orzechów, Romeo i ja, zgadza się?


Romeo-y-Cohiba

Zgadza.


Nutscracker

To w każdym razie wszyscy, którzy mają ochotę rozmawiać.


Romeo-y-Cohiba

Czyli jest nas tutaj trzech.


Nutscracker

Tak, tylko gdzie jest to tutaj?


Organizm(-:

W jakim sensie?


Nutscracker

W normalnym. Możecie opisać miejsce, w którym się znajdujecie? Co to jest: pokój, sala, dom? Dziura w xxx?


Romeo-y-Cohiba

Ja na przykład jestem w pokoju. Albo w celi, sam nie wiem. Niedużej. Zielone ściany, na suficie biały plafon. Pod ścianą łóżko. Pod drugą ścianą stół z klawiaturą, na której teraz piszę. Klawiatura jest na amen przyklejona do stołu. Nad stołem wpuszczony w ścianę panel LCD za grubą szybą. Kiedy piszę, pojawiają się na nim litery. Nie da się go rozbić, już próbowałem. Oprócz tego są drzwi. Jedne z dziwnego, czarno-zielonego metalu, zamknięte. Na środku mają jakąś ozdobę. Drugie drzwi, drewniane, białe, prowadzą do łazienki. Są otwarte.

Читать дальше

Похожие книги на «Helm Grozy»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Helm Grozy» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Robert Silverberg: Tom O'Bedlam
Tom O'Bedlam
Robert Silverberg
Wiktor Pielewin: Generation „P”
Generation „P”
Wiktor Pielewin
Bernard Werber: Tanatunauci
Tanatunauci
Bernard Werber
Отзывы о книге «Helm Grozy»

Обсуждение, отзывы о книге «Helm Grozy» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.