Том Кланси: Оперативен център

Здесь есть возможность читать онлайн «Том Кланси: Оперативен център» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Том Кланси Оперативен център
 • Название:
  Оперативен център
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Оперативен център: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Оперативен център»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Светът не е спрял да воюва. На ръба между войната и политиката балансира и новосъздаденият Оперативен център. Екипът е страхотен — бивши асове от армията и тайните служби. Но и предизвикателството е жестоко. Кризисни ситуации с терористи и заложници, наркомафиоти и шантави диктатори, търговци и крадци на оръжие… Бойното кръщение на центъра е ужасяващ терористичен акт. Някой се опитва да сблъска Северна и Южна Корея. И докато експертите от центъра трескаво търсят подбудителя, специалната бойна група вече лети към инцидента. Ако Оперативният център не овладее кризата, ще заговорят оръдията…

Том Кланси: другие книги автора


Кто написал Оперативен център? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Оперативен център — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Оперативен център», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Том Кланси

Оперативен център

1.

ЧЕТВЪРТЪК, 16:10 Ч., СЕУЛ

Грегъри Доналд отпи от уискито си и огледа гъмжилото от хора в бара.

— Сещаш ли се понякога за миналото, Ким? Не за тази сутрин или предишната седмица, а за доста по-отдавна?

Ким Хван, заместник-директор на Корейското централно разузнавателно управление, побутна с червената сламка парченцето лимон, което плаваше в чашата му с диетична кока-кола.

— За мен, Грег, и днес сутринта е минало. Особено в ден като днешния. Ей богу, какво не бих дал да съм на лодката с чичо Пак в Янян.

— Той все същият стар мърморко ли е? — засмя се Доналд.

— Още по-голям. Нали помниш, че имаше две рибарски лодки. Взе че продаде едната. Не можел да понася ортаци. Само дето понякога бих предпочел да меря сили с рибите и бурите, отколкото с разни бюрократи. Ти поне знаеш какво е.

— Да — кимна Доналд. — Много добре знам. И затова се махнах.

Хван се наведе над масата, огледа се и заговорнически присви очи.

— Не исках да говоря, докато ония от „Сеул Прес“ бяха тук. Знаеш ли, че принудиха хеликоптерите ми днес да не излетят?

— Да не са откачили? — намръщи се озадачено Доналд.

— По-лошо. Пълна безотговорност. Според господа журналистите, ако им се мотаели хеликоптери над главите, щели да вдигат много шум и да им развалят записа. Не дай боже нещо да стане — нямаме въздушно разузнаване.

Доналд си допи уискито и бръкна в джоба на вълненото си сако.

— Неприятна работа, но навсякъде е така, Ким. Сметкаджиите изместиха истински талантливите хора. Не само в разузнаването. В правителството, даже в Дружеството за американо-корейско приятелство. Вече никой не се хвърля с главата напред. Всичко първо се проучва, претегля, преценява, докато не ти се изпари всякаква инициатива.

Хван бавно поклати глава.

— Бях малко разочарован, когато напусна и отиде в дипломатическите служби. Но всъщност ти постъпи умно. Да не мислиш, че нещата в управлението ще се оправят. Със зъби и нокти се боря да задържа сегашното положение.

— Но го правиш доста добре.

— Само от любов към управлението — усмихна се Хван.

Доналд кимна и извади лулата си от морска пяна и пакет тютюн „Балканско събрание“.

— Я ми кажи, ти наистина ли смяташ, че днес ще стане нещо?

— Получихме предупреждения от обичайния контингент радикали, революционери и откачени. Тях обаче си ги знаем и ги наблюдаваме. Те са като ония смахнатите, дето се обаждат на Хауърд Стърн по време на всяко предаване. Едни и същи идиотщини макар и в различен ден. Тия обаче само си приказват.

Доналд натъпка тютюн в лулата си и вдигна въпросително вежди.

— Че вие хващате ли Хауърд Стърн?

Хван допи содата си.

— Не. Миналата седмица разбихме една пиратска мрежа. Прослушах техните записи. Грег, нали познаваш тая страна. На нашето правителство даже Опра често им се вижда прекалено отворена.

Доналд се изсмя. Хван се извърна и каза нещо на бармана. Сините очи на американеца отново обходиха помещението.

Част от посетителите бяха южнокорейци, но както често става в баровете близо до правителствени учреждения, преобладаваха представителите на международната преса: Хедър Джаксън от Си Би Ес, Бари Бърк от „Ню Йорк Таймс“, Джил Вандъруълд от „Пасифик Спектейтър“ и други, с които не му се разговаряше. Точно затова пристигна по-рано и се заби в едно тъмно, далечно ъгълче на бара. А съпругата му, Сунджи, въобще не дойде. И тя като Доналд смяташе, че пресата не се бе отнесла почтено с него — нито преди двадесет години, когато беше посланик в Корея, нито сега, когато само преди три месеца стана съветник по корейските въпроси в Оперативния център. За разлика от съпруга си обаче Сунджи се ядосваше на нападките в печата. Грегъри много отдавна се беше научил да се обвива в дима на вярната си лула — успокоително занимание, което му напомняше, че като облачето пушек заглавията във вестниците съществуват само за момента.

Барманът се завъртя край тях и си отиде. Хван се обърна с гръб към плота. Тъмните му очи бяха приковани в Доналд, а дясната му ръка бе опряна неподвижно на бара.

— Какво всъщност означаваше въпросът ти? — попита той. — За миналото.

Доналд свърши с пълненето на лулата си.

— Помниш ли един човек на име Юнгил О?

— Слабо. Едно време преподаваше в управлението.

— Той беше сред основателите на психологическия отдел. Много интересно старче от Тегу. Когато за пръв път пристигнах тук, той тъкмо щеше да напуска. Всъщност го изритаха. КЦРУ много държеше да бъде по последната мода и да прилича на американските разузнавателни агенции, а пък в свободното си време, когато не изнасяше лекции за войната с психологически средства, Юнгил О преподаваше чондокио.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Оперативен център»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Оперативен център» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Джеймс Чейс: Нежен център
Нежен център
Джеймс Чейс
Клифърд Саймък: Заложници в Рая
Заложници в Рая
Клифърд Саймък
Том Кланси: Баланс на силите
Баланс на силите
Том Кланси
Том Кланси: Буферна зона
Буферна зона
Том Кланси
Винс Флин: Власт
Власт
Винс Флин
Отзывы о книге «Оперативен център»

Обсуждение, отзывы о книге «Оперативен център» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.