Стоян Михайловски: Кадрилът на смъртта

Здесь есть возможность читать онлайн «Стоян Михайловски: Кадрилът на смъртта» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Кадрилът на смъртта
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Кадрилът на смъртта: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Кадрилът на смъртта»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Стоян Михайловски: другие книги автора


Кто написал Кадрилът на смъртта? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Кадрилът на смъртта — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Кадрилът на смъртта», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Стоян Михайловски

Кадрилът на смъртта

Omnis homo mendax!

Homo homini lupus!

1.

Една русолика госпожа, късичка и дебеличка.


Дум, бум!… Иване, не забравяй

        че тези дни не беше здрав…

Хоп!… Много се не запъхтявай,

        полека стъпвай, дръж се прав…


Какво е хлъзгаво! Пази се!

        Хоп! Що си толкоз бързокрак?

Раз, два!… Хоп, ла!… Иване, спри се,

        ей на че се закашли пак!


Иван,

        Проклета кашлица, триклета,

        захвана пак да ме души!…

Немей, пророчице зловеща!

        Гробокопачка зла, млъкни!


Хоп!… Усладителните ритми

        на тоз магически кадрил

преспиват тъжните ми мисли!…

        Тра, ла, ла… Животец мил!


Хоп!… Сякаш че летях в небето…

(Подхлъзва се)


Русата Госпожа,

        Ah, ca mon cher, mais tu es fou!


Иван,

Oui, fou d’amour! (кашля) Туй гърло, псето!

(Кашля по-силно)

Ахъ!… Кяху!… Ахъ!… Баху!…


Русата Госпожа,

(На себе си:)

Хоп, хоп!… Нещастний Иваница!

        Хоп! Вероятно този бал

е дирнята му веселбица!

        Тра, ла, ла,… Какъв е пребледнял!


Не вярвам дълго да отиде!

        Дин, дан… Най-късно до април!

Как му са хлътнали очите!

        Дан, дин!… Какъв добър кадрил!


Ами ако умре внезапно?…

        Ако огасне някой ден

в леглото ми?… Да стана рано,

        и да прегърна — труп студен!…


Хоп!… Музиката е прекрасна!

        Тра, ла, ла!… Ангелски кадрил!

Отбрана публика!… — Горкана!

        Турнюрът ми се изкривил…


Вдовица!… Как ще ми прилича

        жалейна дреха!… Тра, ла, ла!…

Пък мама чер плат не обича!

        Но тя е простичка жена!


Ще се оженя пак!… Кого ли

        ще взема!… Хоп!… Ще избера

мъж като Радкиното Коли…

        О, каква весела игра!


Тра, ла, ла, ла,… Мъж снажен, едър,

        като например… Тра, ла, ла…

Например Дядо Денков Петър…

        О, ето мъж за мене, на!


Я виж гърди, месисто тяло!

        Я гледай врат, я виж снага!…

Момче прекрасно, силно, здраво!

        Съпруг това се казва, на!…


Не като моя сополивко,

        на младини изнемощял

И неспособен веч за нищо, —

        ненужна твар, строшен кавал…


Иван,

Гърдоболко, людоморко,

        дробецът ми пощади!

Охтичице бледолика,

остави ме да живея

        още две годинки, три…


Още четири годинки,

        още петки, още шест…

Я как хората добруват,

и на белий свят светуват, —

        само аз ли бях злочест!


Имам младичка невеста,

        хубавичка и добра, —

остави ме, гърдоморко,

да се понарадвам малко

        на таз ангелска душа!


Ах, жената — и жаната!

        Тя, се тя, и още тя!

Трябваше — на мряние — сякой

със жена си да умира…

        Две тела — една душа!


Бедната!… Какво ще прави

        в светската пустиня тя?…

Друг мъж!… Ужас!… Боже благий,

дай ми ощечко животец,

        още няколко лета!…


Смъртта.

                Гроб ти вече

                е готов,

                премина време

                за любов!

                Дробът ти вече

                е прогнил,

                ще мреш, човече,

                през април!

Чахотката, мойта съюзница веща,

не знай да прощава, пиши си завета!

Напразно се грижиш за свойта невеста,

тя нема да бъде до толкоз злочеста!

                Хубави мъже

                много по света!

                Тя ще избере

                какъвто си ще,

                и ще му даде

                сърце и душа,

                и ще му простря

                булчина ръка!…

2.

(Един висок и шишкав Господин, с дебели сключени вежди и с дълги черни мустаци:)

Да, туй е той!… Ето писачът

на писмото, което хванах, —

        на, младий този Господин!

„— Довечера, на бала. — Момко. —“

Отистина, прекрасен момък!

        Да, маскенбалски властелин!


О тяло божие на Кръста!

Читать дальше

Похожие книги на «Кадрилът на смъртта»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Кадрилът на смъртта» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Дринов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Дринов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Михайловски
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Михайловски
Отзывы о книге «Кадрилът на смъртта»

Обсуждение, отзывы о книге «Кадрилът на смъртта» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.