Стоян Михайловски: Euthanasia

Здесь есть возможность читать онлайн «Стоян Михайловски: Euthanasia» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Euthanasia
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Euthanasia: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Euthanasia»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Стоян Михайловски: другие книги автора


Кто написал Euthanasia? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Euthanasia — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Euthanasia», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Стоян Михайловски

Euthanasia

I

— Хей, кой хлопа на вратите

късно тъй, часът по три?…

— Верен друг, на гости иде…

— Нощен гост не ща, върви…

— Отворете ми! Вий бяхте

мой поклонник по-преди;

неведнъж ме призовахте

в помощ… — Кой си, кой си ти?

Името си що не казваш?

— Името си аз не знам…

— Нещо търсиш ли, ил’ бягаш?

— Нещо нося да ви дам…

— Името си?! — Отворете,

моля ви се, тез врати

и ме братски приемете…

— Няма братство тук, иди!…

— Не бъдете толкоз люти,

толкоз строги, толкоз зли,

о, благосъзданни люди,

богоприлични души!

— Божество ли си, човек ли,

дух нечист, ил’ гений благ?

Кой те праща? Откъде си?

Ден ли носиш или мрак?…

— Аз съм Съдбата световна,

вековечната Съдба —

силата първоверховна

и духът на вси неща!…

— Бягай, гостенко могъща,

не прескачай този праг!

Няма жив чловек в таз къща —

тук седи чловешки зрак!

Бягай! Аз довърших вече

всички земни трудове!

Воля няма вече в мене!

Свърших; бе то — щото бе!…

Мойта песен се изпе!…

Пътят ми пред мен се губи

като от мъгла закрит;

всичко вътре в мен се счупи,

аз съм орган вехт, изтрит!…

Рано-рано аз прибързах

вси неща да разбера —

с омерзение се дръпнах

от световната сцена —

и душата си привързах

о желязна канара!…

Бягай, мрачна Съдбо, тичай

ратоборците крепи,

но при мен се веч не спирай…

II

— Славата съм, отвори!

Многажди ме ти повика,

юноша когато бе —

ето, додох най-подире,

ей, простирам ти ръце…

Подир тебе всекидневно

кат’ робиня ще вървя —

със сияние надзвездно

ликът ти ще озаря…

Ще поставя твойто име

върху всичките уста

и животът ти ще мине

в постоянни тържества!

Вред с венци ще те посрещат

и — обожествен герой —

в твоя чест ще се уреждат

празнувания безброй!

Всеки ден и час Печата

ще гърми с делата ти —

и тълпата ще се впряга

да влече колата ти…


— Бягай, Славо смехотворна,

другаде носи венци,

бягай, блуднице позорна,

другаде герой търси!

От тълпата бясна, сляпа

не приемам аз тамян —

не, не ща да ме оцапа

с почести дивата сган!

Паметник не ща — не искам

да се увековеча,

нужда никаква не виждам

жив да бъда — кат’ умра!

Бъдещето поколенье

нищо нек’ не знай за мен —

нек’ умре светът за мене

на последния ми ден…

III

— Младостта съм, отвори ми,

любовта съм, отвори!…

Поднови си кръв и сили,

в миналото се върни —

в светли, весели години,

битие ново прегърни —

като феникс старобитний

из праха си възкръсни!…

Дух и плът ти нося нови,

непокътнато сърце —

от страданья и неволи

ненабърчано лице!…

О, излез от тази самост

и опитай жребий нов —

усладителната младост

и сладчайшата любов!

В жилите ти ще разпаля

огневе неизгасими —

разумът ти ще избавя

от мечти неизпълними,

в ликуванья безпреривни

дните си ще преминуваш

и на бял свят ще светуваш

само за да господствуваш!…

Има-щеш каквото искаш,

всички земни добрини,

всички доброчестини,

винаги ще се насищаш —

никога сит без да си…

Твойто рицарско величье

вси сърца ще подчини;

всичко в теб ще се плени;

твоят поглед, твойто лице

ще омайват вси очи…

Тебе за да се понрави,

ти да й простреш ръка —

всяка жена ще остави

всичко мило на света…— Бягай, мрачно привиденье,

бягайте, химери зли,

бягай, тягостно прошедше,

дим от луди младини!…

Прелести, каквито има

в босфорските дворове,

роскош — колкото покрива

италианското небе,

Ада колкото обема

похотливост, съблазненья,

колкото са и в Едема

веселби и наслажденья —

дай ми ги, и пак не ща ги —

не! Не ща ги! Не, сто пъти!

В мойто сърце веч отдавна,

както в гроб студен, лежат

умъртвените желанья,

на мечтите ми прахът…

Млад съм аз, но ми се чини,

че сто века съм живял,

че от хиляди години

спомени съм насъбрал!…

Млад съм, но от всички страсти

аз съм вече овдовял!

Днес за мен са непонятни

дрипелите на сърцето,

обич, чувство, идеал,

щастие — виденье клето!…

IV

— Музата съм богоданна,

Читать дальше

Похожие книги на «Euthanasia»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Euthanasia» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Дринов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Дринов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Михайловски
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Михайловски
Отзывы о книге «Euthanasia»

Обсуждение, отзывы о книге «Euthanasia» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.