Стоян Михайловски: Euthanasia

Здесь есть возможность читать онлайн «Стоян Михайловски: Euthanasia» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Euthanasia
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Euthanasia: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Euthanasia»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Стоян Михайловски: другие книги автора


Кто написал Euthanasia? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Euthanasia — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Euthanasia», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

ни Давид богоизбраний,

ни премъдрий Соломон,

ни пророци първозвани,

ни всезнающий Платон,

ни Сократ богоподобний —

никой нищо не разбра

от деяньята господни —

от чловешките дела…

Всяко „в е р у ю“ досега

порицанье е било —

всяка изповед — нощ тежка

върху земното кълбо…

О, ела, хвърли се в мене,

истината прегърни,

избави се от съмненья,

откровенье приеми!…

Туй, което нигде нема,

в никакви Талмуди земни,

виж го, присвои го сега,

человече изнуренний!…

Вечност, безпределност, сила,

несъзнателност, съзнанье,

жизн, стихия първобитна,

в Мирозданье възсъзданье;

в хаос ред как се поражда,

луч в тъмита как стои,

как се мерят времената

и слънцата кой движи;

как под синий небосвод

от плода излязва плод;

как от род изхожда род;

где е свършекът на Злото,

где е правдата свещена,

где е щастьето всеобщо,

где е стойността нетленна,

всичко ще узнаеш в мене,

человече заслепений!

.....................

.....................

.....................

— Зная, ти си снежна топка

и в ръцете се топиш!

Всекий час размер и форма,

вид и същност ти мениш!…

Знам!… Столетно ти дърво си,

пущаш клонове навред —

но не се събужда онзи,

който позаспи под теб!…

Зная, ти си сладък плод,

но не си за наште устни,

не си за чловешкий род;

твойте сокове са вкусни —

но за крепки богове!…

Червейчето ще прегази

най-широкото море —

ти преди да влезеш в нази —

в наште дребни умове…

Бягай, Истино свирепа,

няма тука богове,

няма тук прием за тебе,

в този дом чловек живей!…

........................

VI

— Знам, че тук чловек живее,

и затуй съм тук дошла!…

Знам, че тук човек жалее —

аз съм, друже мой, смъртта!


Името си аз не криях

и не лъгах досега —

но при теб да вляза исках

с другите си имена…


На всевечната природа

аз съм вечната душа —

аз съм извор на живота

и конец на вси неща…


Аз в твореньето съм сила

щастие, любов и мир,

аз съм младост безпреривна

и услада в земний мир…


На световното движенье

аз съм първобитний вожд,

в мен намерват подкрепленье

всяка твар и всяка мощ…


В мойто същество се сливат

всички живи същества,

винаги към мене идат

вси, що ходят по света…


Аз прикривам всички бездни,

аз притварям все, що зей,

на чловешките болезни

в мен са всите лекове…


Виж какво е мойто знаме,

надписът му прочети:

Смърт — върховното е знанье

и конец на вси мечти!


Всички жизни са мечтанья,

а пък аз съм, друже мой,

свършекът на вси желанья —

безпревратният покой!


Аз възпирам вси вълненья,

аз насищам всякой глад,

аз раздавам вси именья,

в мен е всяка благодат!


Аз премахвам всички страсти

и досвършвам вси борби —

в мен сриват вси товари

из чловешките плещи…


Този свят е притча мрачна;

на невидими неща

той е видимата сянка;

в план велик е той черта;


Аз ща всичко да ти кажа,

кой закон владей навред

и коя върховна правда

е създала днешний ред…


Щом оставиш, щом захвърлиш

земното си облекло —

разум благ и чист ще бъдеш,

дух от божье естество…


О, дойди!… Смъртта не лъже!

Гробний сън е сън свещен!

В гроба чувството не мъче!

Гробний мрак е светъл ден!


Нищо няма да пропъде

твоя прах из дън-земя;

а светът — без теб — ще бъде

както с тебе досега…


Аз над нуждите съм нужда!

В мен, към мене прибегни!

Никога се не събужда

живий, в мен кога заспи!


В разнородните стихии

аз съм трайното единство —

в безизходните пустини

аз съм изходно светило…


Аз преустроявам всичко

зле устроено в света

и над всяка нищета

семе хвърлям плодовито!


Аз изправям всички грешки,

аз разплитам вси сплетни —

и веригите чловешки

аз обръщам в прах!… Дойди!


Тъмните мечти чловешки

аз обръщам в светлини,

аз разпръсвам всички сенки

и химери!… Отвори!


Не плаши се, че ще дойди

нов бит!… Няма за прахът

оживленье!… Твойте кости

непробуден сън ще спят!…


Ще минуват вековете,

времената ще текат,

остаря щат световете,

твойте кости все ще спят!…

Читать дальше

Похожие книги на «Euthanasia»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Euthanasia» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Дринов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Дринов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Михайловски
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стоян Михайловски
Отзывы о книге «Euthanasia»

Обсуждение, отзывы о книге «Euthanasia» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.