Джудит Макнот: Сега и завинаги

Здесь есть возможность читать онлайн «Джудит Макнот: Сега и завинаги» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джудит Макнот Сега и завинаги
 • Название:
  Сега и завинаги
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Сега и завинаги: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сега и завинаги»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Внезапно осиротялата Виктория Сийтън, която живее в Америка, с трепет се пита какво я очаква в Англия… Когато за пръв път застава срещу далечния си братовчед лорд Джейсън Фийлдинг, ползващ се с лоша слава, тя е поразена от неговата арогантност, същевременно е завладяна от красотата и маниерите му. Чувството, пламнало помежду им, е като изпепеляващ огън. Ала едва след като вече е съпруга на Джейсън, Виктория открива предателството, помрачаващо любовта, за която е мислила, че ще тържествува сега и завинаги. Източник: http://pe-bg.com/?cid=3&pid=8886

Джудит Макнот: другие книги автора


Кто написал Сега и завинаги? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сега и завинаги — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сега и завинаги», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джудит Макнот

Сега и завинаги

Глава първа

Англия, 1815


— А! Ето те и теб, Джейсън — възкликна чернокосата красавица, виждайки отражението на съпруга си в огледалото над тоалетната масичка. Той се приближи и очите й за миг се спряха на високото му снажно тяло. След това кутиите за бижута пред лейди Мелиса Филдинг отново привлякоха вниманието й. Ръката й нервно потръпна и сияйна усмивка озари лицето й. Тя взе прекрасно диамантено колие и го вдигна към съпруга си:

— Ще ми помогнеш ли да го сложа?

Лицето на Джейсън Филдинг се изкриви от неприязън. Той погледна блестящите огърлици от великолепни рубини и смарагди, които вече украсяваха гърдите й, пристегнати в дълбоко изрязания корсаж на роклята.

— Демонстрацията ти на плът и бижута не е ли малко пошла за жена, която иска да изглежда като дама от висшето общество?

— Ти пък какво разбираш от пошлост? — надменно отвърна Мелиса. — Тази рокля е последният вик на модата. — Високомерно вдигна глава и добави: — Барон Лакроа много я харесва. Той изрично ме помоли да бъда с нея на бала.

— Не се съмнявам, че не иска да си губи времето с твърде много копчета, когато започне да я сваля — саркастично отвърна съпругът й.

— Именно. Той е французин… и не е търпелив.

— И за съжаление е разорен.

— Смята, че съм красива — надменно отвърна Мелиса. Гласът й потрепери от сдържана ненавист.

— Прав е. — Язвителният му поглед се спря на хубавото й лице с алабастрова кожа, леко дръпнатите й зелени очи и плътните червени устни. След това се спусна по чувствените гърди, които подканващо се надигаха над дълбоко изрязаното деколте на пурпурната й кадифена рокля. — Ти си красива, аморална, алчна… кучка.

Той се обърна, направи крачка към вратата, спря и студено изрече:

— Преди да тръгнеш, иди да пожелаеш лека нощ на сина ни. Джейми е твърде малък. Не разбира каква мръсница си и му липсваш, когато те няма. Аз заминавам за Шотландия.

— Джейми! — злостно процеди Мелиса. — Само той те интересува…

Без да си прави труда да отрича, Джейсън продължи към вратата, а гневът на лейди Филдинг избухна:

— Когато се върнеш от Шотландия, няма да съм тук!

— Добре — отвърна съпругът й, без да се обръща.

— Негодник! — просъска Мелиса. Гласът й трепереше от едва сдържана ярост. — Ще кажа на всички какъв си в действителност и след това ще те напусна. Никога няма да се върна. Никога!

Сложил ръка на дръжката на вратата, Джейсън се обърна и я изгледа с презрение.

— Ще се върнеш — подигравателно отвърна той. — Ще се върнеш в мига, в който останеш без пари.

Вратата се затвори зад него.

— Никога няма да се върна, Джейсън — изрече Мелиса в празната стая, — защото никога няма да остана без пари. Ти ще ми даваш винаги когато поискам…

— Добър вечер, милорд — напрегнато поздрави икономът.

— Весела Коледа, Нортръп — механично отвърна Джейсън, изтупа снега от ботушите си и подаде мокрия плащ на слугата. Припомни си последната сцена с Мелиса, разиграла се преди две седмици. — Пътуването ми се удължи с един ден заради времето. Синът ми легна ли си вече? Икономът замръзна на мястото си.

— Джейсън… — Набит мъж на средна възраст със загорялото лице на моряк застана на прага на салона, който се намираше до мраморното фоайе, и махна на Филдинг да отиде при него.

— Какво правиш тук, Майк? — изненада се Джейсън.

— Джейсън — с напрегнат глас повтори Майк Фаръл. — Мелиса замина. Двамата с Лакроа отплаваха за Барбадос веднага след като ти тръгна за Шотландия. — Той спря, но тъй като Джейсън не реагира, Майк с усилие си пое дъх и добави: — Взеха Джейми със себе си.

Очите на Джейсън Филдинг яростно заблестяха, когато изрече:

— Сега вече ще я убия! Ще я намеря и ще я убия…

— Късно е — спря го дрезгавият глас на Майк. — Мелиса е мъртва. Корабът им е потънал. Попаднал в буря три дни след отплаването си от Англия. — Фаръл откъсна поглед от мъчителната болка, която се изписа на лицето на Филдинг, и глухо добави: — Няма оцелели.

Джейсън отиде до масичката във фоайето, взе кристалната гарафа с уиски, наля в една чаша от кехлибарената течност и я изля в гърлото си на един дъх. След това отново напълни чашата и невиждащо се взря пред себе си.

— Оставила ти е това. — Майк Фаръл му подаде две писма със счупени печати. Джейсън дори не понечи да ги вземе и той внимателно обясни: — Аз вече ги прочетох. Едното е писмо за откуп, адресирано до теб. Мелиса го е оставила в спалнята ти. Възнамерявала е да ти поиска откуп, за да върне Джейми. Второто писмо е било предназначено да те разкрие. Дала го е на лакей с инструкции след заминаването й да го занесе в „Таймс“. Когато Флоси Уилсън открила, че Джейми е изчезнал, незабавно разпитала слугите какво е правила Мелиса предната вечер и лакеят дал писмото на нея, вместо да го занесе в „Таймс“, както му било наредено. Флоси не могла да се свърже с теб, за да ти каже, че жена ти е взела Джейми, затова изпратила да ме повикат. Даде ми писмата, когато дойдох. — Той замълча, след това дрезгаво добави: — Знам колко обичаше сина си, Джейсън. Съжалявам. Много съжалявам…

Читать дальше

Похожие книги на «Сега и завинаги»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сега и завинаги» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Нора Робъртс: Сега и завинаги
Сега и завинаги
Нора Робъртс
Лили Джърмейн: Четири точки
Четири точки
Лили Джърмейн
Робин Кук: Интервенция
Интервенция
Робин Кук
Джудит Макнот: Уитни моя любов
Уитни моя любов
Джудит Макнот
Отзывы о книге «Сега и завинаги»

Обсуждение, отзывы о книге «Сега и завинаги» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.