Ян Гийу: Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим

Здесь есть возможность читать онлайн «Ян Гийу: Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2008, ISBN: 978-954-9420-53-1, издательство: Персей, категория: Историческая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ян Гийу Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим
 • Название:
  Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим
 • Автор:
 • Издательство:
  Персей
 • Жанр:
  Историческая проза / на болгарском языке
 • Год:
  2008
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-9420-53-1
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Първи роман от световноизвестната трилогия на Ян Гиу за Арн, рицаря тамплиер, по която е заснет едноименният филм, най-скъпата кинопродукция, правена в Европа. Блестящо повествование, разказващо за събития от XII век, за възвишени идеали, силни чувства и грозни конфликти. В лето Господне 1150-то се ражда Арн Магнусон. Израства сред монасите в манастира Варнхем и получава завидно за времето си светско и духовно образование, научава се да си служи с меч и щит. Монасите отрано разбират, че на Арн не е отредено да облече монашески одежди, а че му е съдено да стане воин на Христа и рицар тамплиер в Светите земи. Той оцелява при всякакви премеждия, което кара наставниците му да мислят, че той не е обикновен и явно трябва да изпълни отредена му от Бога мисия. Когато 17-годишният Арн напуска манастира, той е посветен в рицарски сан, но бързо е въвлечен в кървавата борба между претендентите за кралския престол. Към още по-опасни изпитания ще го подтикне любовта му към красивата Сесилия — чувство, за което той трябва да плати скъпо…

Ян Гийу: другие книги автора


Кто написал Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Ян Гиу

Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим

(книга 1 от трилогията за Арн Магнусон)

„Пътят към Ада е осеян с добри намерения.“

„Jacula Prudentum“, 1651 nr 170

I.

В лето Господне 1150-о, когато безчестните сарацини — изметта на земята и предни редици на Антихриста, причиниха многото ни загуби в Светите земи, Светият дух се смили над госпожа Сигрид й и се яви, което промени живота й завинаги.

Навярно може и да се каже, че откровението съкрати живота й, но едно е сигурно: след това тя вече не беше същата. С по-малка сигурност може да се твърди, както монахът Тибауд написа значително по-късно, че в момента, когато Светият дух се яви на Сигрид, фактически бе поставено началото на едно ново кралство, горе на север, което векове по-късно щеше да се нарича Швеция.

Това се случи на празника на свети Тибуртий, който се считаше за начало на лятото — първия летен ден, когато ледовете в Западна Готландия започваха да се топят. Толкова много хора никога досега не се бяха събирали в Скара, тъй като литургията, която щеше да бъде проведена, не беше каква да е. Най-сетне щяха да осветят новата катедрала.

Церемонията продължаваше повече от два часа. Процесията бе обиколила църквата вече три пъти, което вървеше безкрайно бавно, понеже архиепископ Йодгрим бе много възрастен човек и се клатушкаше напред-назад, като че ли това бе последната му обиколка. Освен това той изглеждаше леко объркан, тъй като прочете първата молитва в ново осветения храм на народен.

„Боже, Ти, който невидим направляваш всичко,
но който показваш силата си
заради избавлението на човеците,
вземи този дом и властвай в този храм,
тъй че всеки, дошъл да се помоли,
да получи частица от Твоята утеха и помощ.“

И Бог показа силата си, дали заради избавлението на човеците или пък по други причини. Имаше зрелище, каквото дотогава не бяха виждали в цяла Западна Готаланд. Бляскавите цветове на архиепископските одежди със златни нишки, светлосиня и тъмночервена коприна, упояващи миризми от канчетата с тамян, с които послушниците обикаляха и полюшваха. А музиката бе толкова божествена, че ничие ухо в Западна Готаланд не бе чувало нещо подобно преди това. Надигнеше ли поглед нагоре, човек сякаш съзираше небето, макар и да бяха на закрито. Бе необяснимо как бургундските и английските строители можеха да създадат толкова високи сводове, без всичко това да се срути. Ако не за друго, то, защото Бог би трябвало да се разгневи от подобно предизвикателство, както би следвало да се окачестви опитът да се построи такъв храм — толкова висок, че сякаш стигаше чак до Небесното царство.

Госпожа Сигрид бе практична жена. Именно заради това някои казваха, че е и сурова. Тя изобщо не желаеше да се отправи на мъчителното пътуване към Скара, защото пролетта бе подранила и пътищата се бяха превърнали в кални локви. За нея беше мъчителна дори мисълта да се клатушка и подскача напред-назад в колата в това си благословено състояние. Повече от всичко в земния си живот тя се боеше от предстоящото раждане на второто си дете. А знаеше много добре, че при освещаването на катедрала трябваше да прекара часове на твърдия каменен под, като от време на време трябва да коленичи за молитва, което си бе истинско мъчение в нейното състояние. Тя бе изключително начетена, що се отнася до многото повели в духовния живот, със сигурност доста по-начетена от повечето от обграждащите я в момента големци и техните дъщери. Тези си познания обаче тя не бе придобила поради вяра или пък по собствена воля. Когато бе шестнадесетгодишна, баща и не без основателни причини бе открил, че тя отделя прекалено голямо внимание на норвежец с твърде ниско потекло. Това можеше да доведе до неща, приемливи само в рамките на брачен съюз, както баща й бе обобщил проблема. Затова я изпратиха за пет години в един манастир в Норвегия, който тя навярно така и нямаше да напусне, ако не бе наследила бездетния си вуйчо в Източна Готаланд. Това я превърна в изгодна партия за женитба — дъщеря, която по-скоро е добре да ожениш, отколкото да държиш затворена в манастир.

Ето защо тя знаеше кога трябва да стои изправена и кога да коленичи, кога трябва да изчете набързо „Отче наш“ или молитвата на Дева Мария, която някой от епископите, застанали най-отпред, четеше сега. Знаеше и кога човек трябва да се помоли сам. Всеки път, когато напоследък го правеше, тя се молеше за живота си.

Читать дальше

Похожие книги на «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим»

Обсуждение, отзывы о книге «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.