Ян Гийу: Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим

Здесь есть возможность читать онлайн «Ян Гийу: Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2008, ISBN: 978-954-9420-53-1, издательство: Персей, категория: Историческая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ян Гийу Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим
 • Название:
  Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим
 • Автор:
 • Издательство:
  Персей
 • Жанр:
  Историческая проза / на болгарском языке
 • Год:
  2008
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-9420-53-1
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Първи роман от световноизвестната трилогия на Ян Гиу за Арн, рицаря тамплиер, по която е заснет едноименният филм, най-скъпата кинопродукция, правена в Европа. Блестящо повествование, разказващо за събития от XII век, за възвишени идеали, силни чувства и грозни конфликти. В лето Господне 1150-то се ражда Арн Магнусон. Израства сред монасите в манастира Варнхем и получава завидно за времето си светско и духовно образование, научава се да си служи с меч и щит. Монасите отрано разбират, че на Арн не е отредено да облече монашески одежди, а че му е съдено да стане воин на Христа и рицар тамплиер в Светите земи. Той оцелява при всякакви премеждия, което кара наставниците му да мислят, че той не е обикновен и явно трябва да изпълни отредена му от Бога мисия. Когато 17-годишният Арн напуска манастира, той е посветен в рицарски сан, но бързо е въвлечен в кървавата борба между претендентите за кралския престол. Към още по-опасни изпитания ще го подтикне любовта му към красивата Сесилия — чувство, за което той трябва да плати скъпо…

Ян Гийу: другие книги автора


Кто написал Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

II.

Синът на крал Сверкер умря така, както заслужаваше. Кралят явно следваше съветите, които му бе дал отец Хенри, а именно да се погрижи съпругата на датския ярл да се върне в Халанд. Но и кралят, и ярлът отхвърлиха с пренебрежение онази част от плана, която касаеше сключването на брачен съюз между този подлец, пък бил той и с кралска кръв, и изнасилената датчанка, за да може чрез встъпване в кръвен съюз да избегнат война.

Причината за проблема не беше толкова в плана на отец Хенри, а в това, че крал Свен Грате искаше война. Колкото повече предложения за споразумение изпращаше крал Сверкер, толкова повече Свен Грате искаше война. Той смяташе, навярно с право, че кралят на готите показва слабост, предлагайки ту едно, ту друго, само и само да избегне въоръжен сблъсък.

Свен Грате беше толкова сигурен в победата си, че вече бе започнал да разпределя бъдещите си владения в Готаланд сред най-приближените си, и тъй като всички говореха, че имало някаква голяма хубавица на име Сигрид, той я бе обещал за жена на онзи, който покаже най-голяма смелост в битките.

Последното усилие на крал Сверкер бе да накара папския кардинал Николаус Брийкспиър по пътя си към Рим да посети Свен Грате и да проповядва разум и мир. Кардиналът се провали в тази си мисия, тъй както не успя да получи съгласие за архиепископство на обединените Готаланд и Свеаланд.

Папската заръка да създаде архиепископство се бе провалила, тъй като свеите и готите не можаха да стигнат до споразумение къде да бъде построена катедралата и следователно къде да бъде седалището на архиепископството: дали в Източен Сарос, както настояха свеите, или пък в Линшьопинг, както искаше крал Сверкер.

Светската задача на кардинала, а именно да проповядва мир, което беше повече в интерес на църквата, отколкото война именно сега, когато бяха така близо до това да прибавят още земи към владенията на светия отец, пропадна поради простата причина, че датският крал бе убеден в бъдещата си победа. Новозавладените му земи щяха да се намират под властта на архиепископ Ескил в Лунд, така че крал Свен Грате не виждаше някакви причини от религиозен характер, за да не обяви война.

Крал Сверкер не беше взел никакви мерки за защитата на страната, тъй като бе много зает, отчасти да тъгува по дъщеря си Улвилд, и отчасти, за да подготвя сватбата си с два пъти овдовялата Рикиса. Навярно крал Сверкер смяташе, че всички молитви, които си беше осигурил в манастира, щяха да спасят него и страната му. Непрокопсаният му син Юхан пък изобщо не вярваше в подобни молитви за спасение на душата. Ако датчаните излезеха победители от приближаващата битка, за него вече нямаше надежда. Затова не баща му, а самият той свика съвет във Врета, за да вземат решение за това как да организират защитата срещу датчаните.

Мразеха го, тъй като беше главорез, но той не осъзнаваше това. Ако баща му не беше стар и изнемощял, той би наказал сина си със смърт, задето два пъти е нарушил закона и е излъгал. Само Юхан не разбираше това. Никой човек на честта не би дръзнал да бъде въвлечен във война и да загуби живота си заради един главорез, заради един най-долен изнасилвач. За сметка на това много, изпълнени с очакване, воини дойдоха на съвета във Врета, но по напълно различни причини от тези, които Юхан си представяше. Когато видя колко много мъже бяха дошли, той схвана всичко погрешно.

Бяха дошли, за да го убият. И го сториха. Собствените му хора не вдигнаха и пръст, за да го защитят. Никой не ги и нападна. Тялото на Юхан бе нарязано на парчета и хвърлено на свинете в задните дворове на Скара, така че да не може да се организира кралско погребение.

В лето Господне 1154-то зимата дойде по-рано и когато ледовете покриха земята, крал Сверкер поведе войската си от Сконе до Финведен и Смоланд. Войската изгаряше и рушеше всичко по пътя си, но напредваха бавно, тъй като тази година имаше много сняг и конете, и впрегнатите животни с мъка си проправяха път.

Освен това селяните във Веренд оказаха съпротива. По времето на бащите им норвежецът Сигурд Кръстоносеца, който в името Господне поел на кръстоносен поход из Веренд, бе опустошил селото. След това намерил пет-шест избягали крепостни, които принудил да избират между меча и кръщението, но иначе хората помнеха най-вече как задигнал повече от 1500 вола.

Жителите на Веренд, които не бяха наясно по въпроса относно една или друга обезчестена жена, или какви причини могат да изнамерят кралете, за да заграбват и опустошават, бяха решили на своя съвет, че ако трябва да умрат, по-добре е да умрат като мъже според изконните вярвания на дедите им. Да умрат като слуги или роби, без да се съпротивляват, бе равностойно на позорна смърт. Освен това човек никога не знае какво ще стане, когато става въпрос за война. Нищо, освен едно. Онзи, който не се бори или е сам срещу чужда войска, със сигурност ще умре, препречи ли й път. Всичко останало беше в Божиите ръце.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим»

Обсуждение, отзывы о книге «Рицарят тамплиер: Пътят към Йерусалим» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.