Robins Šarma: Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari

Здесь есть возможность читать онлайн «Robins Šarma: Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Философия / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari
 • Автор:
 • Жанр:
  Философия / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

«Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari» ir stāsts par Džūljenu Mentlu, pasaulslavenu advokātu, kura trauksmaini saspringtais dzīvesveids, pārpildītā tiesas zālē piedzīvojot sirdslēkmi, gandrīz vai beidzas letāli. Fizisko spēku sabrukums izraisa arī garīgo krīzi. Džūljenam nākas meklēt atbildes uz dzīves visbūtiskākajiem jautājumiem. Cerībā iemantot laimi un dzīves piepildījumu, viņš dodas neparastu meklējumu ceļā uz senu kultūru, kurā rod atklāsmi aizraujošākai, mērķtiecīgākai un mierīgākai dzivei. Lieliski savijot kopā mūžsenās, laika pārbaudi izturējušās Austrumu garīgās zināšanas ar Rietumu pasaulei raksturīgo risku, konkurenci un ambīcijām, šis iedvesmojošais vēstījums soli pa solim vada lasītāju ceļā uz lielāku sevis apzināšanos un tādu dzīvi, kurā rodama harmonija, pārpilnība un prieks. Iedvesmojoša pieredze savas dzīves pilnveidošanai mūsu trauksmes pilnajā laikmetā.

Robins Šarma: другие книги автора


Кто написал Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

MŪKS, KURŠ PĀRDEVA SAVU FERRARI


Robins S. Šarma

Manam dēlam Kolbijam, kurš man nemitīgi diendienā atgādina to, kas šajā pasaulē ir labs. Lai Dievs viņu svētī.

Pirmā nodaļa


MODINĀTĀJZVANS

Viņš saļima pārpildītās tiesas zāles pašā vidū. Tas bija viens no šīs valsts visslavenākajiem aizstāvības advokātiem. Turklāt, tas bija cilvēks, kurš pārējo vidū izcēlās ar saviem trīs tūkstoš dolāru vērtajiem itāļu uzvalkiem uz korpulentā auguma un ar ievērojamu skaitu vinnētu prāvu. Notikušā pārsteigts, stāvēju, sastindzis kā sālsstabs. Izcilais Džūljens Mentls, kritis par upuri, gulēja uz grīdas kā bezpalīdzīgs zīdainis, trīcot, raustoties krampjos un ārprātīgi svīstot.

Likās, ka, sākot ar šo brīdi, viss notika kā palēninātā filmā. «Ak, Dievs, Džūljenam ir slikti!» iesaucās viņa asistente, jau tā acīmredzamo faktu vēl pastiprinādama ar savām emocijām. Tiesnese bija panikā un ātri kaut ko pusbalsī runāja savā privātajā telefonā, ko bija likusi ierīkot situācijai, ja nu gadītos kas neparedzēts. Attiecībā uz mani, jāsaka, ka es spēju tikai un vienīgi stāvēt, pilnīgi šokēts un apjucis no redzētā. Lūdzu, nemirsti, tu, vecais muļķi. Tev vēl par agru domāt par nāvi. Šādu galu tu neesi pelnījis.

Tiesu izpildītājs, kurš pirms tam likās stāvam savā postenī gluži kā iemiets, metās klāt zemē nokritušajam advokātam un sāka enerģiski masēt tā sirds apvidu. Asistente bija nometusies uz grīdas viņam līdzās, un, garajām blondajām cirtām klājoties pāri Džūljena piesarkušajai sejai, veltīja viņam maigus mierinājuma vārdus, kurus viņš diez vai spēja sadzirdēt.

Pazinu Džūljenu jau septiņpadsmit gadus. Pirmo reizi mēs sastapāmies, kad es kā jauns tieslietu students vasaru pavadīju pie viena no viņa partneriem internatūrā. Viņš jau tad bija guvis ievērību. Spožs, pievilcīgs un bezbailīgs aizstāvības tiesu advokāts ar lielām ambīcijām. Džūljens bija advokātu biroja jaunā daudzsološā zvaigzne, kurai liktenis lēmis kļūt par korifeju savā jomā. Vel aizvien atceros, kā es, strādādams līdz vēlai naktij, gāju garām viņa erkera kabinetam, slepus pārlasot ierāmētu citātu, kas atradās uz viņa masīvā ozolkoka rakstāmgalda. Tas bija Vinstona Čērčila citāts, kas lieliski raksturoja Džūljenu kā personību:

Esmu pārliecināts, ka šodien mēs katrs pats veidojam savu likteni, ka uzdevums, kas mums veicams, nesniedzas pāri mūsu iespēju robežām, ka sāpes un pieliktās pūles ir paciešamas. Tik ilgi, kamēr saglabāsim ticību tam, ko darām, un neapslāpējamu vēlmi uzvarēt, uzvara būs mūsu rokās.

Džūljens tā arī darīja. Viņš bija nepiekāpīgs, mērķtiecīgs un, lai gūtu panākumus, kas, viņaprāt, tam bija lemti jau šūpulī, spēja strādāt astoņpadsmit stundas diennaktī. Dzirdēju runājam, ka viņa vectēvs esot bijis ievērojams senators, bet tēvs cienījams Federālās tiesas tiesnesis. Džūljens bija cēlies no naudīgām aprindām, un uz viņa Armani uzvalku segtajiem pleciem tika liktas lielas cerības. Jāatzīst, ka arī viņam pašam patika izcelties pārējo vidū. Džūljens vienmēr darīja to, ko pats vēlējās, un viņam patika spēle publikas priekšā.

Džūljena izaicinošās izturēšanās apraksti tiesas zālē vienmēr bija avīžu pirmajās lappusēs. Tiklīdz bagātniekiem un slavenībām radās nepieciešamība pēc droša un uzticama tieslietu stratēģa ar agresīvu piesitienu, meklēja viņu, tāpēc viņš allaž bija redzams to sabiedrībā. Laikam jau tikpat labi visi zināja arī to, ar ko Džūljens nodarbojās no darba brīvajā laikā. Birojā klīda leģendas par viņa pilsētas labākajos restorānos pavadītajām naktīm kopā ar jaunām un seksīgām modeļu demonstrētājām, kā arī par pārgalvīgām dzeršanām dauzonīgu brokeru sabiedrībā, ko viņš dēvēja par savu «grāvējkomandu».

Es vēl aizvien nespēju saprast, kāpēc tajā pirmajā vasarā, uzņēmies aizstāvību sensacionālā slepkavības lietā, viņš izvēlējās strādāt kopā ar mani. Lai gan es biju absolvējis to pašu alma mater, ko viņš, proti, Hārvardas universitātes Juridisko fakultāti, es nebūt nebiju pats spējīgākais praktikants birojā, arī manas ģimenes locekļu dzīslās neritēja zilās asinis. Pēc atvaļināšanās no dienesta jūrasspēkos mans tēvs visu mūžu nostrādāja bankā par apsargu. Mana māte uzauga pavisam vienkāršā ģimenē Bronksā.

Tomēr no visiem pārējiem, kuri paklusām darīja visu iespējamo, lai iegūtu privilēģiju kļūt par Džūljena juridisko izsūtāmo, strādājot pie lietas, kas izpelnījās ievērību kā vissensacionālākā no visām slepkavību lietām, viņš izvēlējās tieši mani, sakot, ka viņam imponē mans «darba nesātīgums». Prāvā mēs, protams, uzvarējām, un augsta ranga biznesmenis, kuram tika izvirzīta apsūdzība savas sievas nežēlīgā nogalināšanā, tagad bija brīvs, vismaz tik brīvs, cik to pieļāva viņa netīrā sirdsapziņa.

Tovasar es daudz ko iemācījos. Tas bija daudz vairāk nekā prasme sēt nopietnas šaubas tur, kur tam nebija ne mazākā iemesla. To jau pieprata ikviens prasmīgs advokāts. Man tā bija uzvarētāja psiholoģijas mācībstunda un arī reta izdevība vērot izcilu sava amata meistaru darbībā. Uzsūcu to visu sevī gluži kā sūklis.

Pēc Džūljena uzaicinājuma es paliku strādāt advokātu birojā kā viņa partneris, un starp mums drīz vien izveidojas ciešas un noturīgas draudzības saites. Jāatzīst, ka strādāt kopā ar viņu nebija viegli. Jaunākā partnera pienākumu pildīšana nereti izrādījās īsts sarūgtinājumu pilns pārbaudījums, kas ne vienu vien vakaru izvērtās īstās kliegšanas cīņās. Tāds nu bija Džūljena izvēlētais ātrgaitas ceļš. Nomaldīties viņš vienkārši nevarēja. Tomēr zem īdzīgās fasādes slēpās cilvēks, kuram patiesi rūpēja visu pārējo liktenis.

Читать дальше

Похожие книги на «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari»

Обсуждение, отзывы о книге «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.