Силвия Дей: Открита пред теб

Здесь есть возможность читать онлайн «Силвия Дей: Открита пред теб» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-619-151-039-9, издательство: СофтПрес, категория: Эротические любовные романы / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Силвия Дей Открита пред теб
 • Название:
  Открита пред теб
 • Автор:
 • Издательство:
  СофтПрес
 • Жанр:
  Эротические любовные романы / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-619-151-039-9
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Открита пред теб: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Открита пред теб»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Гидиън Крос се появи в живота ми като светкавица, раздрала мрака — ослепителен, първичен, убийствено секси и… обгърнат от тайнствен тъмен ореол. Може би трябваше да се изплаша от свирепата жажда, с която ме искаше, но аз изпитвах същото страстно безумие. Желаех го достатъчно, за да наруша всичките си правила. А това означаваше да платя цената и да се разкрия. Да го допусна в най-тъмните кътчета от своето минало… Но дали той щеше да е също толкова открит пред мен?

Силвия Дей: другие книги автора


Кто написал Открита пред теб? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Открита пред теб — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Открита пред теб», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Силвия Дей

Открита пред теб

(книга 1 от "Кросфайър")

На д-р Дейвид Алън Гудуин. Любовта и благодарността ми са безкрайни. Благодаря ти, Дейв. Ти спаси живота ми.

Благодарности

Изпитвам дълбока признателност и респект към моята редакторка Синди Хуон за всички онези неизброими неща по пътя на поредицата от моите любящи ръце към нейните. Тя искаше историята и се бори упорито, за да я получи, и аз съм й благодарна за ентусиазма. Благодаря ти, Синди!

Каквото и да кажа за моя изключително енергичен и целеустремен агент — Кимбърли Уейлън, ще бъде малко. Тя не спира да надминава очакванията ми отново и отново и ме поставя в онази завидна и прекрасна позиция, в която е достатъчно да кажа просто „Действай!“. Благодаря ти, Ким, че си точно това, от което имам нужда!

Зад Синди и Ким са всички онези хора от динамичните екипи на Berkley и Trident Media Group. Подкрепата и ентусиазмът за поредицата „Кросфайър“ бяха невероятни във всеки отдел и на всяко ниво. Изпитвам благодарност и се чувствам наистина благословена.

Дълбока признателност и за редакторката Хилъри Соурей, която впи зъби в тази историята и ме накара да се потрудя за нея. Тя буквално ме срита отзад. Не спираше да ме притиска и да настоява да изпипам всеки детайл, карайки ме да работя още по-усилено и точно заради това историята се превърна в далеч, далеч по-добра книга. „Открита пред теб“ нямаше да е това, което е, без теб, Хилъри!

Благодаря ти толкова много!

Благодаря и на невероятния технически редактор Марта Трахтенберг и на текстовия дизайнер Виктория Колота за работата им по дебютното издание на романа. На Тера Клайнфелтър, която прочете първата половина от „Открита пред теб“ и ми каза, че я обожава. Благодаря ти, Тера!

На Е. Л. Джеймс, че написа история, която завладя читателите и им отвори апетит за още. Справи се страхотно!

На Кати Браун, Джейн Литъл, Анджела Джеймс, Марис Блек, Елизабет Мурах, Карла Паркс, Гита Дохърти, Джени Аспинал. О, има толкова много сред вас, на които дължа благодарност за това, че споделихте „Открита пред теб“ с други читатели и казахте толкова прекрасни думи за нея! Ако съм пропуснала името ви тук, моля ви, бъдете сигурни, че не съм ви пропуснала в сърцето си. Толкова съм благодарна!

Благодаря и на Алистър и Джесика от „Седем години грях“, които ме вдъхновиха да напиша историята на Гидиън и Ева. Толкова съм щастлива, че искрата на вдъхновението проблесна два пъти!

1

— Трябва да отидем в някой бар още сега и да го отпразнуваме.

Не бях особено изненадана от категоричното изказване на съквартиранта си. Кари Тейлър непрекъснато си намираше извинение да празнува, пък ако ще и най-незначителното. Винаги съм смятала това за част от чара му.

— Сигурна съм, че да се напиеш в нощта, преди да започнеш нова работа, не е особено добра идея.

— Хайде де, Ева!

Кари седна на пода на новата ни всекидневна, насред шестте големи кашона, с които пренасяхме багажа си, и пусна в ход очарователната си усмивка. Разопаковахме от дни, а той все още изглеждаше невероятно. Строен, тъмнокос и със зелени очи, Кари беше от мъжете, които почти винаги изглеждат фантастично. Може би щях да се дразня, ако не бе най-скъпият ми човек на земята.

— Не става дума за пиянски изпълнения — продължи да настоява той. — Само една-две чаши вино. Може да улучим някоя промоция в края на работния ден и да се приберем до осем.

— Нямам представа дали ще се върна навреме — махнах с ръка към клина си за йога и прилепналия потник, с който тренирах. — След като засека колко време ми отнема да стигна до работа, отивам във фитнеса.

— Ще ходиш бързо, ще тренираш още по-бързо.

Кари повдигна вежда в съвършена арка и ме накара да се разсмея. Определено очаквах лицето му, което струваше милиони, някой ден да се появи по рекламни билбордове и модни списания из целия свят. Независимо от изражението му, той винаги изглеждаше поразително.

— Какво ще кажеш да го оставим за утре след работа? — предложих като алтернатива. — Ако изкарам деня, наистина ще имам повод за празнуване.

— Става. Мисля да нахлуя в новата кухня и да се развихря за вечеря.

Читать дальше

Похожие книги на «Открита пред теб»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Открита пред теб» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Елиф Шафак: Черно мляко
Черно мляко
Елиф Шафак
Ахмет Алтан: Изневяра
Изневяра
Ахмет Алтан
Силвия Дей: Опиянена от теб
Опиянена от теб
Силвия Дей
Силвия Дей: Отразена в теб
Отразена в теб
Силвия Дей
Силвия Дей: Обсебена от теб
Обсебена от теб
Силвия Дей
Отзывы о книге «Открита пред теб»

Обсуждение, отзывы о книге «Открита пред теб» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.