Сьюзан Деннард: Ветровещ

Здесь есть возможность читать онлайн «Сьюзан Деннард: Ветровещ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2017, ISBN: 978-954-27-2035-5, издательство: Издава „Егмонт България“ ЕАД, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Сьюзан Деннард Ветровещ
 • Название:
  Ветровещ
 • Автор:
 • Издательство:
  Издава „Егмонт България“ ЕАД
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-2035-5
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Ветровещ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ветровещ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Понякога враговете ни са единствените ни съюзници… След като експлозия унищожава кораба му, светът смята, че принц Мерик е мъртъв. Белязан, но жив, той е решен да докаже предателството на сестра си. Преди да достигне препълнената с бежанци кралска столица, той обитава улиците, защитавайки по-слабите, което води до появата на слухове за обезобразен полубог, който носи справедливост на потиснатите. Когато кървовещът Едуан разбира за обявената награда за главата на Изьолт, той прави всичко възможно да я намери пръв, докато тя не му предлага сделка… Сега те трябва да работят заедно, за да прекосят вещерските земи, чудейки се кой от двамата ще предаде другия пръв. След изненадваща атака и корабокрушение Сафи и императрицата от Марсток едвам спасяват живота си. Всеки миг представлява риск, а следващата стъпка на пиратите е да обявят война на Вещерия… Мнения за ВЕРОВЕЩИЦА „Страхотна книга… четох я на един дъх, не исках да свършва и в същото време исках да разбера всичко. От доста време не бях чела такава книга." Ина, helikon.bg

Сьюзан Деннард: другие книги автора


Кто написал Ветровещ? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Ветровещ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ветровещ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

СЮЗАН ДЕНЪРД — ВЕЩЕРИЯ: ВЕТРОВЕЩ, КН. 2

На Дженифър и Дейвид


ПО-РАНО

Кръв по пода.

Тънката струйка се стича настрани, събира се в локвичка под един лунен лъч, а сетне полюшването на кораба я връща обратно.

Принцът измъква дръжката на меча и с разтуптяно сърце се отдръпва несигурно две крачки назад. Никога преди не е убивал човек. Пита се дали това ще го промени.

Острието остава да стърчи забито в дървото дори и докато набученият под него мъж се мъчи да се надигне. При всяко движение на нападателя дупката в корема му се разширява. В полумрака вътрешностите му лъщят като сребърни монети.

— Кой си ти? — изрича принцът с дрезгав глас.

Първият звук, който издава, след като сянката в каютата му го бе събудила. Слава на Ноден, че мечовете на баща му висяха над леглото, готови да ги грабне, когато го нападнат.

— Тя… те чака — отвръща самозваният убиец.

Още веднъж се опитва да се повдигне и този път хваща дръжката с окървавената си лява ръка.

Кутрето му липсва, забелязва разсеяно принцът, докато повтаря мислено думичката тя. Има само една жена, която би сторила това. Само една жена, която искаше да го види мъртъв — и неведнъж сама му го беше казвала.

Принцът се обръща, устните му се разтварят, за да извика „тревога“, но тогава чува смеха на мъжа зад гърба си. Разсичащ звук, който се стоварва отгоре му отвсякъде. Тежко.

Завърта се пак към него. Ръката на мъжа се свлича от меча. Той пада на дъсчения под сред още кръв, сред още смях. Дясната му ръка измъква нещо от джоба на палтото му. Пада глинено гърне. Изтъркулва се по дъските. През кръвта. От другата й страна чертае по пода на каютата дълга, лъскава линия.

Сетне младежът убиец изпуска за последно сподавен, кървав смях и прошепва:

— Пламък.


Принцът се олюлява върху голата скала, гледа как корабът му гори.

Горещината го блъска, черните пламъци на морския огън почти не се забелязват над вълните. Проблясват само белите им алхимични сърца.

Шумът поглъща всичко. Насмолените греди, понесли смело повече бури и битки от годините на принца, пращят и пукат яростно.

Той трябва да е мъртъв. Кожата му е обгоряла до черно, косата му е напълно опърлена, а дробовете му пламтят като живи въглени.

Не знае как оцеля. Как възпря морския огън, докато мъжете и жените на борда се спасят. Навярно няма да оживее. Едва се крепи на краката си.

Екипажът му наблюдава от брега. Едни ридаят. Други вият. Двама-трима дори претърсват крайбрежието, вълните. Но повечето просто гледат втренчено като принца.

Те не знаят, че на кораба е имало убиец. Не знаят, че тя чака новината за гибелта му.

Принцесата на Нубревна. Вивия Нихар.

Научеше ли, че този опит се е провалил, тя пак щеше да се опита да го убие. И тогава хората му, екипажът му отново щяха да бъдат изложени на риск. Ето защо, докато се отпуска на земята, той решава, че моряците никога не бива да узнават, че е жив. Нека мислят, че е мъртъв, също като Вивия.

Един в името на многото.

Мракът изпълзява в очите му. Те най-сетне се склопяват и той си спомня нещо, което веднъж леля му му каза: „Най-светите души пропадат най-надълбоко“.

Така е, помисли си той, аз съм съвършеното доказателство за това.

И така, Мерик Нихар, принц на Нубревна, потъва в черен и безпаметен сън.

ЕДНО

Да си мъртвец си имаше предимства.

На Мерик Нихар, принц на Нубревна и бивш адмирал на Нубревненския флот, му се щеше отдавна да се бе сетил да умре. Като труп вършеше много повече работа.

Точно както в момента. Той си имаше причина да дойде на площад „Присъда“ в сърцето на Ловац и тя беше скрита в ниска къщурка, продължение на затвора зад нея, където се пазеше архивът. Мерик се нуждаеше от информация за един определен затворник. Мъж с липсващо ляво кутре, който вече живееше оттатък последния риф, дълбоко в морския ад на Ноден.

Мерик се скри дълбоко в качулката на светлокафявото си наметало. Вярно, че заради изгарянията лицето му беше неразпознаваемо, а косата му едва-що бе покарала, но под качулката се чувстваше в безопасност сред блъсканицата на площад „Присъда“.

Читать дальше

Похожие книги на «Ветровещ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ветровещ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Стивън Уотсън: Преди да заспя
Преди да заспя
Стивън Уотсън
Пол Дохърти: Корабът на страха
Корабът на страха
Пол Дохърти
Джеймс Дашнер: Последният кандидат
Последният кандидат
Джеймс Дашнер
Робин Кук: Криза
Криза
Робин Кук
Отзывы о книге «Ветровещ»

Обсуждение, отзывы о книге «Ветровещ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.