Григорій Тьомкін: Зоряний єгер

Здесь есть возможность читать онлайн «Григорій Тьомкін: Зоряний єгер» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, категория: Фантастика и фэнтези / Прочие приключения / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Григорій Тьомкін Зоряний єгер
 • Название:
  Зоряний єгер
 • Автор:
 • Издательство:
  Електронна книга "КОМПАС"
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / Прочие приключения / на украинском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Украинский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Зоряний єгер: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Зоряний єгер»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Чи міг сподіватися еколог планети Анторг Кірсанов, що невинне полювання на качок несподівано для нього й для його підопічних обернеться на справжню гонитву за невідомим звіром-убивцею, який знищує все живе на шляху. Хто він, цей убивця? І, головне, навіщо вбиває?… Під час обльоту нововідкритої планети Кайобланко космонавти роблять вимушену посадку в океан. Там вони виявляють кораловий атол, у якому починають відбуватися дивні й незбагненні речі… Це сюжети деяких із творів російського фантаста Г. Тьомкіна, що представлені в цій книжці.

Григорій Тьомкін: другие книги автора


Кто написал Зоряний єгер? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Зоряний єгер — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Зоряний єгер», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

14

Люмінесценсія — світіння твердих тіл, газів чи рідин, що під впливом певного джерела енергії не супроводжується тепловим випромінюванням.

15

Гетерогенний — різнорідний.

16

Актинії або морські анемони (лат. Actiniaria) — загін морських кишковопорожнинних класу коралових поліпів (Anthozoa), позбавлених мінерального скелета. Більшість актиній — сидячі організми, що мешкають на твердому ґрунті.

17

Флуоресценція — один із видів люмінесценції, явище короткочасного світіння деяких речовин після припинення їх освітлювання.

18

Малиця (ненецьк. «мальця») — чоловічий одяг ненців і частини хантів та комі (оленярів), довга без розрізу сорочка з каптуром із оленячих шкур хутром досередини.

19

Ровдуга — замша з оленячої шкіри.

20

Піми — високі чоботи з камусів (шкур з ніг оленя) хутром назовні.

21

Сяторей (ненецьк.) — щука.

22

Видутана — шаман вищої категорії у ненців; видутана лікували тяжкохворих, передбачали майбутнє; камлання видутана супроводилося неймовірними трюками: наприклад, існує повір’я, що вони могли проштрикувати себе хореєм (жердиною для підганяння оленів).

23

Сиртя-мя (ненецьк.) — чум сиртя.

24

Мотодора (дора) — великий, широкий і стійкий човен з дизельним двигуном, використовується для риболовлі, перевезення вантажів, а також як буксир.

25

Паниця — верхня жіноча куртка у ненців.

26

Сиртя-яха (ненецьк.) — ріка сиртя.

27

Нум — у ненецькій міфології — верховна безтілесна істота, творець Землі і всього на ній сущого.

28

Ід’єрв, Яв-Мал, Я-Небя (ненецьк.) — дух води, дух верхів’їв річки, Мати-земля — покровителька жінок.

29

Н’а — в ненецькій міфології — дух хвороби і смерті, син Нума.

30

Нях (ненецьк.) — нерпа; цікава схожість з ескімоською мовою, де нерпа іменується «няхсак».

31

Нарти — вузькі довгі сани, призначені для їзди на запрягах із собак, північних оленів чи (рідше) пересування м’язовою силою людини.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Зоряний єгер»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Зоряний єгер» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Володимир Михайлов: Чорні Журавлі Всесвіту
Чорні Журавлі Всесвіту
Володимир Михайлов
Людмила Коваленко: Рік 2245
Рік 2245
Людмила Коваленко
Алан Дин Фостер: Чужий
Чужий
Алан Дин Фостер
Отзывы о книге «Зоряний єгер»

Обсуждение, отзывы о книге «Зоряний єгер» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.