Олег Романчук: Зоряний кристал

Здесь есть возможность читать онлайн «Олег Романчук: Зоряний кристал» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Львів, год выпуска: 1986, категория: Фантастика и фэнтези / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Олег Романчук Зоряний кристал
 • Название:
  Зоряний кристал
 • Автор:
 • Издательство:
  Каменяр
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на украинском языке
 • Год:
  1986
 • Город:
  Львів
 • Язык:
  Украинский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Зоряний кристал: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Зоряний кристал»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

У романі сучасного молодого українського письменника-фантаста висвітлюються важливі філософські проблеми — про місце людини у Всесвіті, про тісний зв’язок між процесами, що відбуваються на Землі і в глибинах космосу, показано роль пізнання. Події роману розгортаються як у стародавні часи, так і в нинішні — у сучасних лабораторіях різних країн світу. Герої твору долають складні перешкоди на шляху до розгадки однієї з таємниць природи.

Олег Романчук: другие книги автора


Кто написал Зоряний кристал? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Зоряний кристал — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Зоряний кристал», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.


Олег Романчук

Зоряний кристал

У романі сучасного молодого українського письменника-фантаста висвітлюються важливі філософські проблеми — про місце людини у Всесвіті, про тісний зв’язок між процесами, що відбуваються на Землі і в глибинах космосу, показано роль пізнання. Події роману розгортаються як у стародавні часи, так і в нинішні — у сучасних лабораторіях різних країн світу. Герої твору долають складні перешкоди на шляху до розгадки однієї з таємниць природи.


Художнє оформлення О. І. Дмитрієва

© Видавництво «Каменяр», 1986


Кристали ростуть

при неймовірних тисках

в розщілинах і порожнинах

глибоко під землею.

Їх вирощують вогонь

і вода, що крапля за краплею сочиться

в таємничих розчинах

Із стін підземних печер.

Кристали набирають форми

кубів, паралелепіпедів,

тетраедрів,

у них можуть бути

лише їм притаманні осі симетрії

і особливості в розміщенні частинок,

але вони,

як саме життя,

як люди,

несуть на собі невитравний відбиток

тих місць, куди

їм випадає потрапити.

Варто мені лише

здійняти руки,

як відкриваються

невигойні шрами від минулих сутичок.

У моєму мозку,

як і в головах усього людства,

рояться химерно спотворені істини,

і прозорий кварц

кристала майбутнього

найчастіше замутнений

чорними вкрапленнями,

сліпо підхопленими на життєвому шляху.

Ніхто достеменно не знає, чому

одні кристали сусідять з іншими

в строго визначених комбінаціях…

…Усім нам слід зрозуміти,

що порядок бореться

з безмежним хаосом, котрий таїться

біля самого хребта світу, який здригається в конвульсіях.

Часом мені здається, що і ми виросли —

хто більшою, а хто меншою мірою, —

як кристали на волі —

то тьмяними,

то спалахуючими червоним кольором,

але я

всередині найдрібніших частинок,

що складають мене,

за природою своєю схильний

до глибокої синяви сапфіра,

яка відзначає розум кожного,

хто в цілковитій самотності

пізнає і намагається подумки охопити

усіяний зорями простір і полуніч,

тим самим осягаючи,

що з ладу і безладу,

невпинно зіштовхуючись

і розходячись для нових зіткнень,

народжуються світи.

Тому й місце для лабораторії я вибрав

подалі від земних посудин і печей.

Я залишаю її тут

для Геракліта,

якщо він повернеться,

коли знову настане Час Гігантів.

Лорен Ейслі. Роздуми алхіміка


ВИПАДОК НА АУКЦІОНІ «СОТБІ»

Замість прологу

Незбагненне видовище, — сказав він нарешті. —

Ось як це називається. Незбагненне видовище.

Алан Мілн. Вінні-Пух

Із репортажу спеціального кореспондента Британської радіомовної корпорації Френка Голлента з аукціону «Сотбі» 21 січня 19… року:

«Як завжди, серед зими в Лондоні відкривається сезон аукціонів. У столицю Великобританії прибувають директори найвідоміших музеїв та картинних галерей світу, власники багатих колекцій, торговці творами мистецтва, просто туристи.

Читать дальше

Похожие книги на «Зоряний кристал»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Зоряний кристал» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Зоряний кристал»

Обсуждение, отзывы о книге «Зоряний кристал» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.