Джеймс Ролинс: Окото Господне

Здесь есть возможность читать онлайн «Джеймс Ролинс: Окото Господне» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джеймс Ролинс Окото Господне
 • Название:
  Окото Господне
 • Автор:
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Окото Господне: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Окото Господне»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Професор във ватиканския Папски институт по християнска археология получава тайнствен колет, пратен от негов колега, който е изчезнал преди десет години. Вътре има два странни артефакта: череп с дребен надпис на арамейски и том, подвързан с човешка кожа. Генетичният анализ показва, че и черепът, и кожата са на Чингис хан — отдавна мъртвия монголски владетел, в чиято гробница според преданията лежат несметните съкровища и знания на една загинала древна империя. Командир Грей Пиърс и отряд Сигма, към които се присъединяват двама историци от Ватикана, се впускат в търсене на една истина, свързана с падането на Римската империя — загадка, чиито корени водят към произхода на християнството.

Джеймс Ролинс: другие книги автора


Кто написал Окото Господне? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Окото Господне — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Окото Господне», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джеймс Ролинс

Окото Господне

На татко, който ни даде крилете… и ни пусна да летим във висините.

Разграничаването на минало, настояще и бъдеще просто е упорита илюзия.

Алберт Айнщайн

Благодарност

Бих могъл да отделя много страници, за да изброя всичко, с което посочените по-долу хора са ми помогнали за създаването на тази книга. Всяко име заслужава да му се посвети отделен звън на фанфари — ако не и цял духов оркестър. И така. Първо трябва да благодаря на първите си читатели, първите си редактори и някои от най-добрите ми приятели: Сали Барс, Крие Кроу, Лий Гарет, Джейн О’Рива, Дени Грейсън, Ленард Литъл, Скот Смит, Джуди Прей, Уил Мъри, Керълайн Уилямс, Джон Кийз, Крисчън Райли и Ейми Роджърс. И както винаги, специална благодарност на Стив Прей за прекрасните карти (сега и в миналото)… и на Шъри Маккартър за всички страхотни дреболии, които се появяват на имейла ми! На Каролин Маккрей, която е извор на вдъхновение и в същото време строга и взискателна по отношение на детайлите… и на Дейвид Силвиън за изпълнението на абсолютно всичко, за каквото съм го помолил, и за грижите му за моето дигитално обезпечаване! На Ейвъри и Джоузи Лим за помощта им по всички лингвистични въпроси. На Шона Коронадо и всички от Националната ускорителна лаборатория „Ферми“ (Фермилаб), задето ме разведоха из своя изумителен изследователски център, където ми хрумнаха — и ми разрешиха да ги задам — един куп тъпи въпроси. На всички в Харпър Колинс за постоянната им подкрепа: Майкъл Морисън, Лиат Стелик, Даниел Бартлет, Кейтлин Кенеди, Джош Маруел, Лин Грейди, Ричард Акуън, Том Егнър, Шон Никълс и Ана Мария Алеси. И естествено, накрая специална благодарност на хората, от които зависеха всички етапи от издаването на книгата: на моята издателка Лиса Койш и нейната колежка Аманда Бърджърон, на Лори Магий за нейното зорко коректорско око и на моите литературни агенти Ръс Гейлън и Дани Барър (и неговата дъщеря Хедър Барър). И както винаги, трябва да подчертая, че всички фактически и смислови грешки в тази книга са единствено по моя вина. Надявам се да не са чак толкова много.Исторически бележки

Що е „истина“? Сложен въпрос, когато става дума за миналото. Уинстън Чърчил твърди, че „историята се пише от победителите“. Ако е прав, на кой исторически документ можем да вярваме? Писмените извори обхващат последните около шест хиляди години и проследяват само няколко човешки крачки на тази планета. И дори тези сведения са пълни с празноти, които превръщат историята в оръфан, прояден от молци килим. Най-важното е, че тъкмо в тези „дупки“ са потънали много от най-големите загадки, които чакат своето преоткриване, включително жизненоважни промени — изключително редки събития, които дават нова насока на цивилизациите.

Такова събитие се случва през 452 г., когато свирепата войска на хунския владетел Атила опустошава цяла Северна Италия. Рим е безпомощен пред тези варварски орди и е напълно логично да падне. Папа Лъв I излиза от града и посреща Атила на брега на езерото Гарда. Двамата разговарят тайно насаме — няма писмени данни какво са обсъждали. След срещата Атила се отказва от сигурна победа, от плячкосването на Вечния град, и незабавно напуска Италия.

Защо? Какво го е накарало да вземе такова решение? Историята не дава отговор на този въпрос.

Прелистете тази страница и ще видите колко малко е оставало да се самоунищожим — изгубен момент от миналото, в който западната цивилизация едва сама не се нанизва на острието на меча, известен като „меча на Бог“.

Научни бележки

Що е „реалност“? Това едновременно е и най-простият, и най-сложният въпрос. През вековете той е измъчвал философи и физици. В „Държавата“ Платон описва истинския свят като бледа сянка върху стена на пещера. Вгледайте се по-внимателно в нещо, което ви изглежда плътно, и ще установите, че то представлява маса от атоми. Разбийте тези атоми и ще откриете мъничко здраво ядро от протони и неутрони, заобиколено от празни обвивки, състоящи се от няколко орбитиращи електрона. Но дори тези елементарни частици могат да бъдат разделени на по-малки: кварк, неутрино, бозон и така нататък. Продължете още по-надълбоко и ще се озовете в странен свят, обитаван само от вибриращи енергийни струни, които може би всъщност са огънят, хвърлящ Платоновите танцуващи сенки.

Читать дальше

Похожие книги на «Окото Господне»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Окото Господне» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Марина Юденич: Дан за ангели
Дан за ангели
Марина Юденич
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джеймс Ролинс
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джеймс Ролинс
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джеймс Ролинс
Кристина Скай: Рубинът
Рубинът
Кристина Скай
Отзывы о книге «Окото Господне»

Обсуждение, отзывы о книге «Окото Господне» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.