Даниъл Силва: Черната вдовица

Здесь есть возможность читать онлайн «Даниъл Силва: Черната вдовица» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 978952617037, издательство: Хермес, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Даниъл Силва Черната вдовица
 • Название:
  Черната вдовица
 • Автор:
 • Издательство:
  Хермес
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978952617037
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Черната вдовица: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Черната вдовица»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В деня на откриването на конференция срещу антисемитизма в парижкия квартал Маре избухва мощен взрив. Френските служби установяват, че атентатът е дело на „Ислямска държава“. Разпознат е и единият терорист — французойката от алжирски произход Сафия Бурихан, наричана Черната вдовица. Френското разузнаване се опитва да открие кой зъл гений стои зад атентата и скоро разполагат с едно прозвище — Саладин. Той обаче е неуловим като призрак: всички са чували за него, но никой не знае как изглежда и къде се намира. Преди да оглави израелското разузнаване, Габриел Алон ще извърши последната си шпионска операция на терен. Той се включва в борбата срещу най-опасната терористична организация, преди да е нанесла поредния си удар. Алон решава да внедри агент в редиците ѝ — красивата и смела Натали Мизрахи, която да се превърне в поредната черна вдовица. Опасната ѝ мисия ще я отведе от неспокойните парижки предградия до Санторини, от бруталната действителност на новия халифат на „Ислямска държава“ до Вашингтон, където Саладин планира апокалиптичен акт на терор, който ще промени хода на историята.

Даниъл Силва: другие книги автора


Кто написал Черната вдовица? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Черната вдовица — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Черната вдовица», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Даниъл Силва

Черната вдовица

(книга 16 от "Габриел Алон")

На Стивън Л. Картър — за приятелството и вярата.

И както винаги, на съпругата ми — Джейми, и децата ми — Лили и Николас.

Черните знамена ще дойдат от Изток, предвождани от силни мъже с дълги коси и бради, фамилиите им ще са като родните им градове.

Хадис

Дайте ми момиче на възраст, когато се впечатлява, и то е мое завинаги.

Мюриъл Спарк, „Разцветът на госпожица Джийн Броуди“

Това е художествено произведение. Имената, местата и случките са продукт на авторовото въображение или са използвани преносно и не бива да се разглеждат като истински. Всички прилики с реални събития, локации, организации или личности, живи или мъртви, са напълно случайни.

Предговор

Започнах работа по този роман, преди ислямската терористична група, позната като ИДИЛ1, да извърши вълна от стрелби и бомбени атентати в Париж и Брюксел, в които загинаха повече от 160 души.

След като за кратко обмислях да оставя настрани ръкописа, избрах да го довърша така, както първоначално го бях замислил, все едно трагичните събития все още не са се случили във въображаемия свят, в който моите герои живеят и работят. Приликите между реалните и измислените атаки, включително връзките с брюкселския квартал Моленбек, са чисто съвпадение. Не се гордея с предсказанието си. Само ми се иска смъртоносният апокалиптичен тероризъм на „Ислямска държава“ да бе останал единствено на страниците на тази книга.

Първа част

Рю де Розие

1.

Квартал Маре, Париж

Тулуза щеше да се окаже началото на края за Хана Вайнберг. Онази вечер тя се обади на Ален Ламбер от Министерството на вътрешните работи и му заяви, че нещо трябва да се направи. Ален обеща бърза реакция. „Ще действаме дръзко“, увери той Хана, а това бе дежурният отговор на апаратчика, когато всъщност възнамеряваше да не предприема абсолютно нищо. На следващата сутрин самият министър посети мястото на атаката и вяло призова за „диалог и възстановяване“. На родителите на трите жертви поднесе само своето „съжаление“.

— Ще се стараем още повече — обеща той, преди бързо да се върне в Париж. — Трябва да го направим.

Жертвите бяха на по дванайсет години — две момчета и едно момиче, всичките еврейчета, макар че френските медии пропуснаха да споменат религията им в първите репортажи. Нито си направиха труда да отбележат, че шестимата нападатели бяха мюсюлмани, а само информираха за някакви младежи, живеещи в banlieue — предградие, източно от центъра на града. Описанието на атаката беше неясно и неточно. Според френското радио пред сладкарница възникнала кавга. Трима били ранени, един сериозно. Полицията разследвала случая. Не предприела арести.

А всъщност нямаше никаква кавга, беше добре планирана засада. И нападателите не бяха младежи, а мъже на по трийсетина години, тръгнали към центъра на Тулуза, за да търсят евреи, които да пребият. Това, че жертвите им бяха деца, никак не ги бе смутило. Двете момчета бяха ритани, плюти и бити до кръв. А момичето — притиснато на тротоара и лицето му нарязано с нож. Преди да избягат, шестимата побойници се обърнали към шокираните минувачи и извикали: Khaybar, Khaybar, ya-Yahud!2 Макар свидетелите да не знаели, възгласът напомнял за завладения от мюсюлманите еврейски оазис край светия град Медина. Посланието бе недвусмислено. Армията на Мохамед, възвестяваха шестимата мъже, идва за евреите във Франция.

За съжаление, нападението в Тулуза не бе прецедент и се случи след множество предупредителни сигнали. Франция по това време бе обхваната от най-силната вълна от агресия срещу евреите след холокоста. Палеха се синагоги, рушаха се надгробни камъни, ограбваха се магазини, домове бяха поругавани и нашарвани със заплашителни надписи. Имаше общо над четири хиляди документирани атаки само за последната година. И всяка от тях — внимателно описана и разследвана от Хана и нейния екип в Центъра за изучаване на антисемитизма във Франция „Исак Вайнберг“.

Наречен на дядо ѝ по бащина линия, Центърът бе отворил врати десет години по-рано при засилена охрана. Вече бе най-уважаваната подобна институция във Франция, а Хана Вайнберг бе смятана за първия хроникьор на новата вълна от антисемитизъм. Нейните поддръжници я наричаха „воин на паметта“, жената, която не се спираше пред нищо, за да притиска страната да защити своето обсадено еврейско малцинство. Клеветниците ѝ обаче далеч не бяха толкова мили. Вследствие на това Хана отдавна бе престанала да чете написаното за нея в пресата и в жълтите сайтове.

Читать дальше

Похожие книги на «Черната вдовица»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Черната вдовица» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Даниъл Силва: Падналият ангел
Падналият ангел
Даниъл Силва
Даниъл Силва: Принцът на огъня
Принцът на огъня
Даниъл Силва
Даниъл Силва: Пратеникът
Пратеникът
Даниъл Силва
Даниъл Силва: Предателят
Предателят
Даниъл Силва
Отзывы о книге «Черната вдовица»

Обсуждение, отзывы о книге «Черната вдовица» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.