Дэвид Балдаччи: Перфектният удар

Здесь есть возможность читать онлайн «Дэвид Балдаччи: Перфектният удар» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2014, ISBN: 9789547693500, издательство: Обсидиан, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Дэвид Балдаччи Перфектният удар
 • Название:
  Перфектният удар
 • Автор:
 • Издательство:
  Обсидиан
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2014
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789547693500
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Перфектният удар: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Перфектният удар»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Авторът на „Абсолютната власт“, „Невинните“, „Забравените“ и още 20 романа. Дейвид Балдачи е издаван на 46 езика в 80 страни. Уил Роби е съвършен убиец. Той е човекът, на когото правителството на САЩ възлага да елиминира най-страшните му врагове — чудовищата, които избиват безброй невинни хора. Никой не може да се мери с Роби по самообладание и точност. Никой освен Джесика Рийл, която работи на същото секретно място, изпълнява същите мисии и е също толкова добра. Но сега Джесика се е обърнала срещу своите и е застреляла двама от тях. Роби получава задачата да я залови. Само един професионален убиец може да се справи с такъв противник. Докато преследва Джесика, Роби разбира, че нейното предателство е свързано с нещо много по-голямо. Със заговор, замислен като перфектния удар, който може да разтърси целия свят. Уил Роби, харизматичният герой на Балдачи от трилъра „Невинните“, е достоен наследник на хладнокръвния Оливър Стоун.

Дэвид Балдаччи: другие книги автора


Кто написал Перфектният удар? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Перфектният удар — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Перфектният удар», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Дейвид Балдачи

 Перфектният удар

(книга 2 от„Уил Роби“ )

На актьорите и целия екип, заснел „Да вярваш в чудеса“, с благодарност за невероятното приключение


1

Развълнуван от предстоящата смърт, Дъг Джейкъбс нагласи слушалките на главата си и увеличи яркостта на монитора. Картината стана кристално ясна, все едно самият той беше там.

Но слава богу, не беше.

Това там се намираше на хиляди километри, което обаче не си личеше на монитора. Никой не можеше да му плати достатъчно, за да е там. А и за тази работа си имаше други, по-подходящи хора. Джейкъбс съвсем скоро щеше да установи връзка с един от тях.

Погледът му пробяга по стените и прозореца на кабинета, който се намираше в слънчевия Вашингтон, окръг Колумбия. В ниска и обикновена на вид тухлена сграда, разположена в квартал с офиси, къщи и архитектурни паметници в различни стадии на разруха или реставрация. Но някои части от сградата на Джейкъбс съвсем не бяха обикновени. Сред тях бяха портал от солидна стомана и висок зид, който заобикаляше терена. Наоколо имаше охранителни камери, а по коридорите патрулираха въоръжени мъже в униформи. Никой отвън не можеше да предположи какво се случва зад тези стени.

А там се случваха много неща.

Джейкъбс посегна към чашата с току-що сварено кафе, в което беше изсипал три пакетчета захар. Картината на монитора изискваше максимална концентрация — нещо, за което му помагаха кофеинът и захарта. Той вече се настройваше за онзи миг на триумф, който щеше да последва след броени минути.

— Алфа едно, потвърди локацията — лаконично се разпореди в микрофона той. Изпита чувството, че е авиодиспечер, който отговоря за сигурността в небето над Вашингтон.

В известен смисъл съм такъв, каза си той. С единствената разлика, че крайната цел е смърт, а не сигурност.

Отговорът дойде почти незабавно.

— Тук Алфа едно. Локация седемстотин метра западно от целта. Шестият етаж от източната страна на жилищния блок, четвъртият прозорец отляво. При максимално увеличение би трябвало да видиш дулото на пушката ми.

Джейкъбс се приведе към монитора, хвана мишката и увеличи картината от този далечен град, предавана в реално време чрез сателит. Град, който беше дом на много врагове на Съединените щати. От перваза на прозореца действително стърчеше част от дуло, на което беше завинтен дълъг цилиндричен заглушител. Пушката беше серийно производство, но модифицирана по начин, който позволяваше да се убива от далечно разстояние. Разбира се, само ако беше поверена на човек с тренирани очи и ръце.

Сегашният случай беше именно такъв.

— Прието, Алфа едно. Фиксиран прицел?

— Да. Всички фактори са отчетени в мерника. Кръстчето е заковано върху мястото. Заглушителят на честотите работи. Залязващото слънце е зад гърба ми и срещу техните очи. Не рефлектира в оптиката. Позицията е много добра.

— Прието, Алфа едно.

Джейкъбс погледна часовника си.

— Местно време седемнайсет нула-нула?

— Да. Последни указания?

Джейкъбс отвори съответния прозорец на екрана.

— Всичко върви по план. Мишената ще се появи до пет минути. Ще слезе от лимузината. Предвидено е да отговаря на журналистически въпроси една минута, а след това ще му трябват десет секунди, за да влезе в сградата.

— Десет секунди? Потвърди.

— Потвърждавам. Но минутата, определена за интервюто, може да се проточи. В такъв случай действаш според обстоятелствата.

— Разбрано.

Джейкъбс отново насочи вниманието си към монитора. Така изтекоха минута-две, после го видя.

— Окей, кортежът се приближава.

— Виждам го. Липсват препятствия на линията на прицела.

— Минувачи?

— Наблюдавам движението вече цял час. Охраната го е изолирала с въжета. По този начин очертаха пътя, по който ще мине. Все едно че ми осветиха пистата за кацане.

— Точно така. Вече и аз го виждам.

Джейкъбс харесваше тази игра, която му позволяваше да бъде в центъра на събитията, без да присъства в зоната на опасност. Плащаха му повече, отколкото на човека от другия край на линията. Нещо, което на пръв поглед бе лишено от логика.

Стрелецът рискуваше живота си. При несполучлив изстрел или забавяне на оттеглянето щеше да умре. Докато тук, на това място, реакцията щеше да бъде пълно отричане на каквато и да е връзка помежду им. Снайперистът не разполагаше с никакви документи за самоличност. Просто щяха да го обесят. Такава щеше да е съдбата му в онази страна. Там бесеха. А понякога и обезглавяваха.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Перфектният удар»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Перфектният удар» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Дьердь Далош: Обрезание
Обрезание
Дьердь Далош
Дейвид Балдачи: Родени за ченгета
Родени за ченгета
Дейвид Балдачи
Дейвид Балдачи: Колекционерите
Колекционерите
Дейвид Балдачи
Дейвид Балдачи: Хладнокръвният Стоун
Хладнокръвният Стоун
Дейвид Балдачи
Дейвид Балдачи: Невинните
Невинните
Дейвид Балдачи
Дэвид Балдаччи: Абсолютна памет
Абсолютна памет
Дэвид Балдаччи
Отзывы о книге «Перфектният удар»

Обсуждение, отзывы о книге «Перфектният удар» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.