Дэвид Балдаччи: Ширината на света

Здесь есть возможность читать онлайн «Дэвид Балдаччи: Ширината на света» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2017, ISBN: 978-954-28-2496-1, издательство: Сиела, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Дэвид Балдаччи Ширината на света
 • Название:
  Ширината на света
 • Автор:
 • Издательство:
  Сиела
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-28-2496-1
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Ширината на света: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ширината на света»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Вега Джейн и приятелите й са преминали през Мочурището с надеждата, че отвъд него ще намерят отговори на всичките си въпроси. Вместо това откриват нова опасност, по-страшна от всичко, с което са се сблъсквали досега. Маладоните, древният враг, са построили своя империя, в която властват магията и жестокостта. Хората са поробени и по-страшното е, че дори не съзнават това. Единствено Вега Джейн може да събуди желание за бунт у тях и да спре бавния геноцид. Достатъчно е да повярва в себе си и да разбере истината за семейството си и за способностите си. Подгответе се за шеметни обрати и действие, което няма да ви позволи да спрете дори и за миг.

Дэвид Балдаччи: другие книги автора


Кто написал Ширината на света? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Ширината на света — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ширината на света», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Дейвид Балдачи

Ширината на света

(книга 3 от "Вега Джейн")

На Санди Вайълет и Каспиан Денис, задето бяха така чудесни още от първия ден.


В света има и нещо добро и заради него си струва да се бориш.

Дж. Р. Р. Толкин


Във време на повсеместна измама да казваш истината, е революционно дело.

Джордж Оруел

UNUS[1]

Място, наречено Честен

Приземихме се невидими върху паважа и едва не загинахме.

Петра Сонет изпищя, Делф Делфия слисано изсумтя, кучето ми Хари Две изквича, а аз, Вега Джейн, щях да се прекатуря презглава, ако не бяха магичните нишки, които ни свързваха. Халата, която се носеше насреща ни, профуча покрай нас с гръм и трясък. Беше обемиста и закрита, направена от метал и дърво, с остъклени врати от двете страни. Също имаше четири колела подобно на каруца, но без слепове, които да я теглят.

Проклетата чудесия се движеше сама! С пухтене, хриптене и още някакви звуци, напомнящи тракане на желязо. Отпред чифт силни ветроупорни фенери осветяваха пътя. Муцуната й беше от лъскав, набразден метал, а върху нея бе отпечатано името РАЙЛИ.

Райли? Дали това не беше собственикът й? Или пък онзи, който я бе направил? У дома в Горчилище имахме един майстор каруцар на име О’Дугал, който изписваше името си върху всяка нова талига.

След още няколко секунди Райлито, поклащайки се тежко и изригвайки облаци дим от задницата си, сви зад един ъгъл и изчезна от погледите ни.

— Какво беше това, мътните го взели? — обърна се Делф към мен, пребледнял.

Поклатих глава, защото нямах и най-малка идея. Още потресена от случката, почесах Хари Две зад единственото му оставащо ухо.

Всички носехме белези от прекосяването на Мочурището.

Делф бе получил изгаряния.

Хари Две бе загубил ухото си.

Петра бе ранила ръката си.

А аз носех знака на трите куки, сякаш татуиран или жигосан по неведом начин върху опакото на дланта ми.

Поех си въздух и тъкмо се канех да ни направя отново видими чрез завъртане на пръстена, когато се зададоха двама души. Всички замръзнахме, притаили дъх, за да не ни усетят.

— Сигурен ли си, че беше тук? — попита по-високият.

Онзи кимна.

Мислите ми препускаха. Бяха същите мъже, които бяхме видели и по-рано, след бягството от Мочурището. Но как ни бяха последвали дотук?

Делф и Петра ме гледаха с разширени от ужас очи.

Направих им знак и всички тихо се промъкнахме зад ъгъла. Оставихме торбите си на земята и аз едва чуто прошепнах:

— Нещо ни е издало. Какво?

Петра само повдигна рамене, но Делф предположи:

— Дали пък не усещат магията? Нали с нейна помощ ни докара дотук.

Погледнах пръчката си така, сякаш бе отровна змия, готова да ме ухапе. Нима беше възможно?

— Вижте там — рече Делф, сочейки надясно. В самия край на павираната улица имаше голяма постройка от камък, тухли и греди, с висок, островръх покрив.

— Катедрала — промълвих удивено.

— Има и камбана — додаде Делф. — Татко ми е казвал, че и нашата Катедрала имала навремето, но се е счупила.

— Какво ще рече Катедрала? — попита объркано Петра.

— Място в Горчилище, където Уъгмортите ходят да слушат как Езекил Проповедника изнася безкрайно дългите си речи — поясних. — Наставлява ги да бъдат добри, а в същото време ги плаши до смърт с разкази за онова, което ги чака, независимо как ще постъпят.

Докато обяснявах, ми хрумна, че нощем Катедралата в Горчилище винаги е празна. Зачудих се дали и с тази ще бъде така.

Нарамихме торбите и се запромъквахме напред, докато не достигнахме масивните й двери.

Край тях имаше табела.

— „Свети Некро“ — прочетох и хвърлих поглед към Делф. — Говори ли ти нещо?

— Не, никога не съм чувал за такъв светия.

Натиснах тежката брава от ковано желязо, но тя се оказа заключена. Насочих пръчката и тъкмо се канех да произнеса „Ингресио“, когато Делф ме сграбчи за ръката.

— Без магии — прошепна предупредително.

Кимнах и бавно свалих ръка.

Той също пробва да отвори, но резето бе здраво.

Тогава Петра забеляза малко прозорче отстрани.

— Оттам май ще можем да влезем.

Делф я повдигна и тя се промъкна с лекота. Аз я последвах. После той ми подаде Хари Две, а накрая се прехвърли и сам.

Читать дальше

Похожие книги на «Ширината на света»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ширината на света» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Мери Кларк: Къде си сега?
Къде си сега?
Мери Кларк
Дейвид Балдачи: Довършителката
Довършителката
Дейвид Балдачи
Дейвид Балдачи: Пазителката
Пазителката
Дейвид Балдачи
Тери Гудкайнд: Изповедник
Изповедник
Тери Гудкайнд
Джеймс Дашнер: Последният кандидат
Последният кандидат
Джеймс Дашнер
Отзывы о книге «Ширината на света»

Обсуждение, отзывы о книге «Ширината на света» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.