Олександр Фельштинський: ФСБ підриває Росію

Здесь есть возможность читать онлайн «Олександр Фельштинський: ФСБ підриває Росію» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Старинная литература / на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  ФСБ підриває Росію
 • Автор:
 • Жанр:
  Старинная литература / на английском языке
 • Язык:
  Английский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

ФСБ підриває Росію: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ФСБ підриває Росію»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Олександр Фельштинський: другие книги автора


Кто написал ФСБ підриває Росію? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

ФСБ підриває Росію — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ФСБ підриває Росію», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Слово від перекладачів

Російська державна таємниця українською мовою

В Україні багато хто тужить за “сильною рукою”. Видатний філософ Герберт Маркузе назвав це колись “втечею від свободи”, прагненням зняти з себе відповідальність за власне життя, бажання щоб за тебе думав і вирішував хтось інший. Так простіше. Зрозуміло, це рецидиви “радянського способу життя”. Але чим обертається для людей прихід до влади “важких рук”, що означає панування спецслужб?

Соціологічні дослідження показують, що у нас досить високий рейтинг Володимира Путіна. Хто такий Путін, яке “добро” він приніс народам своєї держави? Про це в забороненій у самій Російській федерації книзі “ФСБ підриває Росію”. Прагнучи не допустити її до читача, спецслужби оголосили, що в ній розкривається державна таємниця РФ. Це зрозуміло, адже автор, російський “майор Мельниченко”, колишній працівник одного з найсекретніших підрозділів ФСБ по боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю, володіючи багатим професійним досвідом, та фактажем, демонструє злочинність та антинародність російської влади. Показує цинічність з якою спецслужби розв’язали війну в Чечні, як підривали житлові будинки заради голосів на виборах. Наша країна, так чи інакше знаходиться у залежності від Росії, досить часто технології які застосовувалися там, переносяться на наш ґрунт. Звичайно, сподіваємося, що в нас не будуть підривати житлові будинки, щоб потім мотивуючи “боротьбою з тероризмом” знищувати опозицію, обмежувати права людини, вводити всевладність силових структур. Але і у нас наближаються вибори, і у нас вже раптом стаються вибухи в судах, магазинах…

Також, прагнучи підтримати чеченський народ у його боротьбі за свободу, дати змогу українцям подивитися на російсько-чеченську війну об’єктивно, а не очами промосковських пропагандистських фільмів що демонструють на 1+1, “Інтері” та інших телеканалах “Комітет підтримки непокірних народів” переклав українською мовою книжку Олександра Литвиненка “ФСБ підриває Росію” та розмістив її за адресою http://www.geocities.com/unruly_nation/ . Найближчим часом планується випуск паперового варіанту.

Даний проект приурочений річниці депортації чеченського народу.

Інформаційна служба “Комітету підтримки непокірних народів”

лютий 2004 р.

––––––––––––

Федеральна служба безпеки — органiзатор терористичних актiв, викрадень та вбивств

*

ЗМІСТ:

Передмова

Декiлька слiв про авторiв

Роздiл 1. Спецслужби розпалюють вiйну в Чечнi

Роздiл 2. Шабаш спецслужб

Роздiл 3. МУР проти ФСБ

Роздiл 4. Микола Платонович Патрушев (бiографiчна справка)

Роздiл 5. Провал ФСБ в Рязанi

Роздiл 6. ФСБ вдається до массового терору: Буйнакськ, Москва, Волгодонськ

Роздiл 7. ФСБ проти народу

Роздiл 8. Створення пiдконтрольних ФСБ позаштатних спецгруп

Роздiл 9. ФСБ органiзує замовнi вбивства

Роздiл 10. Спецслужби та викрадення людей

Роздiл 11. Розпустити чи реформувати ФСБ?

Замiсть висновку. ФСБ при владi

Епiлог

*

ПЕРЕДМОВА

Ми не відмовилися від свого минулого, чесно сказали: «Історія Лубянки століття, що минає - це наша історія…»

Н. П. Патрушев, директор ФСБ З інтерв’ю «Комсомольській правді» 20 грудня 2000 р., у День чекіста

Родовід Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) не має потребу в описі. З перших років радянської влади каральні органи комуністичної партії створювалися як структури, що не знають жалості й пощади. Починаючи з жовтня 1917 року політична поліція радянської Росії (пізніше СРСР) була безперебійною машиною по знищенню мільйонів людей.

Аналога органам державної безпеки СРСР і Росії немає в жодній цивілізованій країні світу. Тільки в нацистській Німеччині політична поліція (гестапо) мала свої оперативні і слідчі підрозділи, місця позбавлення волі (типу слідчого ізолятора ФСБ Лефортово).

Серпневі події 1991 року, коли була буквально зметена комуністична система, наочно продемонстрували, що лібералізація політичного ладу Росії неминуче повинна призвести до ослаблення, реформування чи розпуску Комітету державної безпеки (КДБ). Про паніку, що панувала в той період в керівництві силових відомств говорять чисельні і не завжди з’ясовні розпуск чи переформування старих і утворення нових спецслужб. Так, вже 6 травня 1991 року, відповідно до протоколу, підписаного президентом Росії Б. Н. Єльциним і головою КДБ СРСР В. А. Крючковим, поряд із загальносоюзним КДБ з’явився російський республіканський Комітет держбезпеки очолений В.В.Іваненко. 26 листопада КДБ РСФСР був перетворений в Агентство федеральної безпеки (АФБ). Через тиждень, 3 грудня, президент СРСР М. С. Горбачов підписав указ «Про реорганізацію органів державної безпеки». Відповідно до закону, КДБ був скасований, і на його базі на перехідний період була створена Міжвідомча служба безпеки (МСБ) СРСР.

Читать дальше

Похожие книги на «ФСБ підриває Росію»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ФСБ підриває Росію» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Олександр Ґрін
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Олександр Івахненко
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Олександр Довженко
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Олександр Мар'ямов
Чак Паланик: Бійцівський клуб
Бійцівський клуб
Чак Паланик
Отзывы о книге «ФСБ підриває Росію»

Обсуждение, отзывы о книге «ФСБ підриває Росію» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.