Джейми Макгвайр: Aš ir jis: tikra katastrofa

Здесь есть возможность читать онлайн «Джейми Макгвайр: Aš ir jis: tikra katastrofa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 9786090109731, издательство: Alma littera, категория: Современная проза / на литовском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джейми Макгвайр Aš ir jis: tikra katastrofa
 • Название:
  Aš ir jis: tikra katastrofa
 • Автор:
 • Издательство:
  Alma littera
 • Жанр:
  Современная проза / на литовском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Литовский
 • ISBN:
  9786090109731
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aš ir jis: tikra katastrofa: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Aš ir jis: tikra katastrofa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ebė Abernati – puiki mergina. Negeria, nesikeikia, jos spintoje gyvas velnias neblogų megztukų. Mergina mano pakankamai toli pabėgusi nuo savo juodos praeities, tačiau atvykus į koledžą su geriausia vaikystės drauge netrukus jai kelią į naujo gyvenimo pradžią pastoja didžiausias universiteto mergišius. Trevisas Medoksas – laibas, skustagalvis ir tatuiruotas – kaip tik toks vaikinas, nuo kokių Ebė stengiasi – ir trokšta – pabėgti. Vakarais jis mušasi už pinigus kovos ringe, o dienomis puikuodamasis vaikšto po universitetą kaip geidžiamiausias merginų numylėtinis. Nustebintas, kad Ebė nepasiduoda jo kerams, Trevisas prisivilioja ją apgaulingomis lažybomis. Jeigu praloš jis – turės visą mėnesį susilaikyti nuo sekso, o jeigu Ebė – ji turės lygiai mėnesį gyventi jo bute. Šiaip ar taip, Trevisas dar nenutuokia radęs sau lygiavertę varžovę. Knyga „Aš ir jis. Tikra katastrofa“ pagal populiarumą lyginama su trilogija „Penkiasdešimt atspalvių“. Kaip ir pastaroji, ji pirmiausia pasirodė internetinėje skaitykloje, bet veikiai tapo tokia populiari, kad netrukus ją išleido viena didžiųjų leidyklų . Dėl „Aš ir jis. Tikra katastrofa“ knygos ekranizacijos varžosi ne viena kino kompanija, o skaitytojai nepaliauja žerti geriausių atsiliepimų. Šis romanas pavergs nuo pirmojo sakinio – įdomus, nebanalus, įtraukiantis. Tai pasakojimas apie du žmones – kietakakčius priešingybes ir aistringą jų meilę, paskui kurią it nuometas velkasi daugybė nesusipratimų. Romane sukurti personažai vaizdingi ir kartu tikroviški. Itin sumaniai ir talentingai sukurti dialogai velniškai taiklūs ir juokingi, tad kartais atrodo, jog skaitai ne knygą, o slapčia dirsčioji į geriausios draugės dienoraštį!

Джейми Макгвайр: другие книги автора


Кто написал Aš ir jis: tikra katastrofa? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Aš ir jis: tikra katastrofa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Aš ir jis: tikra katastrofa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Visa intelektinė nuosavybė į šios el. knygos turinį yra saugoma. Pirkėjui leidžiama naudotis el. knyga tokia apimtimi, kiek tokių teisių suteikė autorių teisių turėtojas.


Ši el. knyga skirta tik asmeniniam naudojimui Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose.


Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti el. knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti el. knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės), išskyrus teisę atgaminti nedidelę dalį el. knygos išimtinai asmeniniais nekomerciniais naudojimosi tikslais, nepažeidžiant galiojančių LR teisės aktų reikalavimų.


Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių Taisyklių) el. knyga, el. knygos leidėjas ir (arba) platintojas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, platintojo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios Taisyklių sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, platintojo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.


Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą, pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.


El. knygos leidėjas ir (arba) platintojas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.


Naudodamasis šia el. knyga, Pirkėjas sutinka su visomis aukščiau nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.Фото


Versta iš:

Jamie McGuire

BEAUTIFUL DISASTER

Atria paperback

Ši knyga yra grožinės literatūros kūrinys. Vardai, personažai, vietos ir nutikimai yra arba autorės vaizduotės kūriniai, arba naudojami kaip meninė priemonė. Bet koks panašumas į tikrus įvykius, vietoves ar asmenis yra visiškai atsitiktinis.

Šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo ir mokslo įstaigų bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo draudžiama mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

ISBN 9786090109731

Copyright © 2011 by Jamie McGuire

Viršelis © JustinMcClure.tv

© Vertimas į lietuvių kalbą, Regina Šeškuvienė, 2013

© Leidykla „Alma littera“, 2013

Iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė

Redagavo Vitalija Dalmantaitė

Korektorė Marijona Treigienė

Viršelio meninis redagavimas Edvardas Jazgevičius

E. knygą maketavo Albertas Rinkevičius

Skiriu savo skaitytojams,

kurie, pamėgę gerą pasakojimą,

mano norą pavertė

knyga jūsų rankose.


Pirmas skyrius

Raudona skepeta

Visa, kas buvo patalpoje, prikišamai bylojo, kad man nederėtų čia būti. Laiptai aplūžę, triukšmingi nuolatiniai lankytojai stovėjo petys į petį, ore tvyrojo prakaito, kraujo ir pelėsių kvapas. Balsai, į kairę ir į dešinę šaukiantys skaičius ir pavardes, susiliejo, rankos skeryčiojo virš galvų, perduodamos pinigus ir siųsdamos sutartinius ženklus, nes per triukšmą buvo neįmanoma susikalbėti. Sekdama paskui savo geriausią draugę, su vargu broviausi per minią.

– Pinigus laikyk piniginėje, Ebe! – šūktelėjo man Amerika. Jos plati šypsena švietė net ir prietemoje.

– Nesitrauk nuo mūsų! Kai prasidės, bus dar baisiau! – perrėkdamas triukšmą įspėjo mane Šeplis. Amerika įsitvėrė savo vaikino rankos, kita sugriebė manąją, ir Šeplis nuvedė mus pro tirštą žmonių būrį.

Šaižus megafono garsas perskrodė cigarečių dūmų pritvinkusį orą. Mane jis taip išgąsdino, kad net stryktelėjau ir ėmiau dairytis, iš kur jis sklinda. Ant medinės kėdės stovėjo vyras. Vienoj rankoj jis laikė pluoštelį banknotų, kitoj – megafoną. Priglaudęs jį prie lūpų sušuko:

– Sveiki atvykę į skerdynes! Jeigu ieškai šimtas pirmos ekonomikos auditorijos, drauguži, tai būsi smarkiai pasiklydęs! O jei nori patekti į „Ringą“, tai čia – Meka! Esu Adamas. Aš nustatau taisykles ir skelbiu kovos pradžią. Statymai baigsis, kai priešininkai išeis į ringą. Kovos dalyvių nevalia liesti, jiems padėti ar keisti statymą, ir nesugalvokite veržtis į ringą. Jeigu pažeisite bent vieną taisyklę, būsit sumuštas kaip obuolys ir tuščiomis kišenėmis išspirtas į gatvę! Tai liečia ir jus, panelės! O jūs, vaikinai, savo riksmais nemėginkit ko nors pergudrauti!

Šeplis palingavo galva.

– Dieve, Adamai! – suriko jis, aiškiai nepatenkintas savo draugo iškalba.

Širdis smarkiai daužėsi krūtinėje. Su rausvu ilgu kašmyro megztiniu ir perlų auskarais jaučiausi kaip „tamsta mokytoja“ Normandijos paplūdimy. Amerikai buvau pažadėjusi, kad ištversiu viską, kad ir kas nutiktų, bet požeminiame aukšte man norėjosi abiem rankom įsitverti jos kaip skęstančiam šiaudo. Ji tikrai nekištų manęs į jokį pavojų, bet atsidūrusi rūsyje su penkiomis dešimtimis įkaušusių koledžo studentų, ištroškusių kraujo ir šlamančiųjų, pradėjau abejoti, ar viskam pasibaigus mums pavyks išnešti sveiką kailį.

Susipažinusi su Šepliu per įvadinę pirmakursių savaitę, Amerika dažnai jį lydėdavo į slaptas kovas, kurios vykdavo kuriame nors Rytų universiteto rūsyje. Kovos buvo rengiamos kiekvienąkart vis kitoje vietoje, o kur tiksliau – būdavo pranešama likus tik valandai iki kautynių.

Sukdamasi gerokai ramesnių draugų būryje, smarkiai nustebau, gavusi progą susipažinti su pogrindiniu Rytų universiteto pasauliu, o Šeplis jį jau gerai pažinojo dar prieš čia įstodamas. Šeplio pusbrolis Trevisas, dar ir kartu su juo gyvenantis viename bute, susigrūmė pirmoje kovoje prieš septynis mėnesius. Būdamas pirmakursis, jis jau spėjo išgarsėti kaip pavojingiausias varžovas, kokį Adamui tik yra tekę regėti per visus trejus savo suburto „Ringo“ gyvavimo metus. Pradėjęs antrą kursą Trevisas jau buvo nenugalimas. Jo išloštais pinigais juodu abu – Trevisas ir Šeplis – lengvai apmokėdavo buto nuomą ir kitas sąskaitas.

Adamas dar kartą pridėjo prie burnos megafoną. Triukšmas ir šūksniai dabar pasiekė karštligiškas aukštumas.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Aš ir jis: tikra katastrofa»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Aš ir jis: tikra katastrofa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Лорен Вайсбергер: Ir velnias dėvi Pradą
Ir velnias dėvi Pradą
Лорен Вайсбергер
Дэнни Уоллес: Jis sako Taip!
Jis sako Taip!
Дэнни Уоллес
Лора Вальден: Maorės prakeiksmas
Maorės prakeiksmas
Лора Вальден
Лорен Кейт: Kenčiantieji
Kenčiantieji
Лорен Кейт
Лорен Кейт: Puolusieji
Puolusieji
Лорен Кейт
Peter Stjernström: Geriausia knyga pasaulyje
Geriausia knyga pasaulyje
Peter Stjernström
Отзывы о книге «Aš ir jis: tikra katastrofa»

Обсуждение, отзывы о книге «Aš ir jis: tikra katastrofa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.