Стивън Кинг: Капан за сънища

Здесь есть возможность читать онлайн «Стивън Кинг: Капан за сънища» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Капан за сънища
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Капан за сънища: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Капан за сънища»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Четири момчета, родени и израснали в странното градче Дери, извършват благородно дело, без да подозират, че случилото се не само ще ги надари с телепатични способности, но безвъзвратно ще промени съдбите им. Минават години, пътищата им се разделят. Свързват ги само приятелят от детинство — слабоумният Дудитс, когото навремето са спасили от банда садистични грубияни, и ежегодните ловни експедиции до Бърлогата — усамотена хижа в местността Джеферсън Тракт сред горите на Мейн. Както обикновено Хенри, Джоунси, Бобъра и Пит с нетърпение очакват поредната си среща, но последвалите събития ще се окажат фатални и за четиримата. Кошмарът започва, когато по време на снежна буря приютяват в Бърлогата непознат ловец. Той твърди, че се е изгубил в гората, ала поведението и видът му са необичайни — зъбите му са изпадали, по лицето му се забелязва червеникав мъх, несвързано бръщолеви за странни светлини в небето. Оказва се, че в Джеферсън Тракт се е приземил космически кораб на извънземни, разпространяващи телепатия и червеникавозлатиста плесен, която убива земните жители. Районът е изолиран, правителството изпраща отряд командоси-главорези, чиято задача е да унищожат както нашествениците, така и хората и животните, прихванали космическата зараза. Четиримата приятели са принудени да се борят за живота си, влизайки в битка със същество от друг свят. Единственият им шанс за оцеляване е скрит в миналото им… и в капана за сънища.

Стивън Кинг: другие книги автора


Кто написал Капан за сънища? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Капан за сънища — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Капан за сънища», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Стивън Кинг

Капан за сънища

На Сюзън Молдоу и Нан Греъм

Първо преглед на печата

Из в. „Ийст Орегониан“, 25 юни 1947 г.

Служител от противопожарната охрана забеляза летящи чинии

Кенет Арнолд видял 9 обекта с формата на диск. „Бяха лъскави и сребристи, движеха се с невероятна бързина“ — твърди той.


Из в. „Дейли Рекърд“, Росуел, щата Ню Мексико, 8 юли 1947 г.

В околностите на Росуел

Офицери от разузнаването откриха катастрофирал диск.


Из в. „Дейли Рекърд, Росуел“, щата Ню Мексико, 9 юли 1947 г.

ВВС обявиха летящата чиния за метеорологичен балон

Из чикагския в. „Дейли Трибюн“, 1 август 1947 г.

Американските ВВС нямат обяснение за видяното от Арнолд

Впоследствие загадъчното явление е забелязано от още 850 очевидци.


Из в. „Дейли Рекърд“, Росуел, щата Ню Мексико, 19 октомври 1947 г.

Така наречената „космическа пшеница“ е шашма, твърди гневен фермер

Андрю Хоксън отрече „космическата връзка“. „Червената пшеница е най-обикновена хлапашка лудория“ — настоява той.


Из в. „Каригър Джърнъл“, щата Кентъки, 8 януари 1948 г.

Капитан от ВВС преследва НЛО, убит е

Последното включване от Мантел гласи: „Метални, с гигантски размери“ — ВВС радист.


Из бразилския в. „Национал“, 8 март 1957 г.

Странен летателен апарат с пръстени се разби при Мато Гросо! Две жени в опасност край Понто Поран!

„Отвътре се чуваха писъци“ — твърдят те.


Из бразилския в. „Национал“, 12 март 1957 г.

Мато Гросо в ужас!

Видени са сиви човечета с огромни черни очи. Учените коментират с насмешка!

Репортерите не се отказват!

Селата в паника!

Из в. „Оклахоман“, 12 май 1965 г.

Щатски полицай стреля по НЛО

Чинията била на 10 метра над магистрала № 9. Данните са потвърдени от радара на военновъздушната база в Тинкър, щата Оклахома.


Из в. „Оклахоман“, 2 юни 1965 г.

Извънземната растителност е измислица —

Гласи изявление на представител на агенцията по земеделието. Червените плевели били оцветени със спрей от тийнейджъри.


Из в. „Прес-Хералд“, Портланд, щата Мейн, 14 септември 1965 г.

Зачестиха проявите на НЛО в Ню Хампшър

Най-много сигнали от Ексетър. Местни жители изказаха опасения от извънземно нашествие.


Из в. „Юниън-Лидър“, Манчестър, щата Ню Хампшър, 19 септември 1965 г.

Гигансткият обект, забелязан край Ексетър, бил оптическа измама

Военновъздушното разузнаване опровергаха щатската полиция. Полицейският служител Клиланд Адамант: „Видях го с очите си“.


Из в. „Юниън-Лидър“, Манчестър, щата Ню Хампшър, 30 септември 1965 г.

Необясними хранителни отравяния в Пластоу

Над 300 са жертвите, повечето се възстановяват. Служител от Администрацията по храните и лекарствата предполага, че причината е в замърсени водоеми.


Из мичиганския в. „Джърнъл“, 9 октомври 1965 г.

Джералд Форд призовава към разследване на неидентифицираните летящи обекти

Републиканският лидер от долната камара предполага, че „Мичиганските светлини“ имат извънземен произход.


Из в. „Лос Анжелес Таймс“, 19 ноември 1978 г.

Учени от Калифорнийския технически институт наблюдаваха огромен обект с формата на диск в Мохавската пустиня

Тикман: „Беше заобиколен от ярки светлинки“. Моралес: „Забелязах червена растителност, подобна на спагети“.


Из в. „Лос Анжелес Таймс“, 24 ноември 1978 г.

Щатската полиция и военновъздушното разузнаване претърсиха Мохавската пустиня, не откриха „спагети“

Тикман и Моралес бяха подложени на детектора на лъжата, но издържаха теста. Отпада предположението, че всичко е измислица.


Из в. „Ню Йорк Таймс“, 16 август 1980 г.

Похитени от извънземни потвърдиха преживяното

Психолозите оспорват рисунките на т.нар. „сиви човечета“.


Из в. „Уол Стрийт Джърнъл“, 9 февруари 1985 г.

Карл Сейган: „Не сме сами“

Изтъкнатия учен потвърди съществуването на извънземните: „Съществува огромна вероятност за наличието на интелигентни форми на живот“.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Капан за сънища»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Капан за сънища» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Октавия Бътлър: Ритуали на съзряването
Ритуали на съзряването
Октавия Бътлър
Вал Макдърмид: Последно изкушение
Последно изкушение
Вал Макдърмид
Стивън Кинг: То
То
Стивън Кинг
Стивън Кинг: Зеленият път
Зеленият път
Стивън Кинг
Отзывы о книге «Капан за сънища»

Обсуждение, отзывы о книге «Капан за сънища» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.