Роберт Саттон: Мудакам тут не місце

Здесь есть возможность читать онлайн «Роберт Саттон: Мудакам тут не місце» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Київ, год выпуска: 2017, ISBN: 978-617-7279-83-8, издательство: Наш формат, категория: management / popular_business / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Роберт Саттон Мудакам тут не місце
 • Название:
  Мудакам тут не місце
 • Автор:
 • Издательство:
  Наш формат
 • Жанр:
  management / popular_business / на украинском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  Київ
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  978-617-7279-83-8
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Мудакам тут не місце: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мудакам тут не місце»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хто такі мудаки і що вони роблять на вашій роботі? Як виявити мудака і поставити його на місце? Саттон наводить результати досліджень, які свідчать про те, що мудаки на робочу місці не просто принижують колег, негативно впливають на їхню самооцінку, а ще й приносять компанії фінансові збитки. Як запровадити правило «мудакам тут не місце» у вашій компанії і як самому не перетворитися на покидька — просто і лаконічно розповість автор.

Роберт Саттон: другие книги автора


Кто написал Мудакам тут не місце? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Мудакам тут не місце — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мудакам тут не місце», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.


Роберт Саттон

Мудакам тут не місце

Із безмежною любов’ю Єві, Клер і Тайлеру

Передмова

Коли я зустрічаюся з нахабою, перше, що спадає мені на думку: «Оце так мудак!». Закладаюся, ви думаєте так само. Звісно, можна було б таких людей назвати задираками, покидьками, виродками, пронозами, мучителями, тиранами, хамами, деспотами або невиправними егоїстами, проте слово «мудак», принаймні для мене, найкраще передає збентеження й відразу, які я відчуваю до цих злостивців.

Я написав цю книжку тому, що більшості з нас час від часу на робочому місці доводиться мати справу з мудаками. Правило «Мудакам тут не місце» демонструє, як ці деструктивні особи шкодять своїм колегам і підривають ефективність роботи організацій. Ця невеличка книжка також показує, як тримати таких мерзотників подалі від вашого робочого місця, як перевиховати тих із них, із ким ви змушені його ділити, як позбутися тих, хто не може або не хоче змінювати свою поведінку, і як найкраще обмежити руйнування, спричинені цими покидьками, що принижують гідність інших.

Уперше про правило «мудакам тут не місце» я почув понад 15 років тому під час наради викладачів нашого факультету в Стенфордському університеті. На нашій невеличкій кафедрі панувала товариська атмосфера, що сприяло роботі, особливо на тлі дріб’язкової, але невпинної недоброзичливості, яка доволі поширена в академічних колах. Того дня завідувач кафедри Воррен Гавсман дискутував про те, кого необхідно прийняти як нового члена професорсько-викладацького складу. Один із моїх колег запропонував узяти відомого вченого з іншого університету, на що інший колега зауважив: «Послухай: мене не обходить, що цей чоловік отримав Нобелівську премію. Просто я не хочу бачити тут якихось мудаків, що занапастять наше товариство». Ми всі добряче пореготали та потім почали серйозно розмірковувати про те, як уберегти наш колектив від зарозумілих і зверхніх мерзотників. Відтоді, обговорюючи питання обрання нових викладачів, кожен з нас із повним правом міг піддати рішення сумніву, запитавши: «Кандидат видається розумним, проте чи не порушує він наше правило “мудакам тут не місце”?». І це добре спрацьовувало, поліпшуючи атмосферу в колективі нашої кафедри.

Формулювання правила про мудаків на різних робочих місцях може звучати більш ввічливо: щось штибу «мерзотників», «проноз» або «задирак». У багатьох випадках воно втілюється в життя, проте залишається неписаним. Та мені байдуже, як воно звучить чи формулюється, але те робоче місце, де його дотримуються, є саме тим, де я хочу працювати, на відміну від тисяч організацій, які ігнорують, пробачають або навіть заохочують злостивість.

Я не планував писати книжку «Мудакам тут не місце». Усе почалося 2003 року з напівсерйозної пропозиції, яку я зробив «Гарвардському бізнес-огляду» (ГБО), коли старший редактор Джулія Кірбі поцікавилася в мене ініціативами для щорічного списку «Проривні ідеї» ГБО. Я сказав Джулії, що найкраща ділова практика, яку я знаю, — це правило «мудакам тут не місце», але ГБО був надміру респектабельним, надто бездоганним і, відверто кажучи, украй консервативним виданням, щоб друкувати легкі непристойності на своїх сторінках. Я стверджував, що цензуровані та згладжені варіації на зразок «правила “мерзотникам тут не місце”» чи «задиракам тут не місце» просто не нестимуть такої автентичності чи емоційної виразності, і я був би зацікавлений у написанні есе, лише якщо вони надрукують фразу «мудакам тут не місце».

Я очікував, що ГБО ввічливо відмахнеться від мене, і вже у мріях смакував, як скаржитимуся на облагороджене і наївне розуміння функціонування організацій, представлене на сторінках ГБО, і на те, що їхнім редакторам бракує сміливості друкувати матеріали мовою, якою люди насправді думають і говорять.

Я помилявся. У лютому 2004 року ГБО не лише опублікував правило (під заголовком «Більше неприємностей, аніж вони того варті») у розділі «Проривні ідеї», а й слово «мудак», що вжите у цьому короткому есе загалом аж вісім разів! Опісля виходу статті на мене чекав сюрприз. До цієї колонки в ГБО було опубліковано чотири мої інші статті, і вони спричинили потік електронних листів, телефонних дзвінків і запитів преси. Утім, це було дрібницею порівняно з лавиною відгуків, спровокованих есе «Мудакам тут не місце», навіть незважаючи на те, що воно було заховане серед дев’ятнадцяти інших «проривних ідей». Я отримував десятки й десятки повідомлень електронною поштою у відповідь на есе «Мудакам тут не місце» (і його продовження, опубліковане у виданні CIO Insight, що присвячене інформаційним технологіям) та щомісяця продовжую одержувати багато листів на цю тему.

Читать дальше

Похожие книги на «Мудакам тут не місце»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мудакам тут не місце» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Мудакам тут не місце»

Обсуждение, отзывы о книге «Мудакам тут не місце» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.