Кэрол Мортимер: Prisimink, kas esi

Здесь есть возможность читать онлайн «Кэрол Мортимер: Prisimink, kas esi» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2012, категория: roman / на литовском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кэрол Мортимер Prisimink, kas esi
 • Название:
  Prisimink, kas esi
 • Автор:
 • Издательство:
  Svajonių knygos
 • Жанр:
  roman / на литовском языке
 • Год:
  2012
 • Язык:
  Литовский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prisimink, kas esi: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Prisimink, kas esi»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Trijų knygų serija *Skandalingieji Sent Klerai.* Pirma knyga. Stefanija Makinli, puiki fizioterapeutė, seniai dūsavo dėl gražuolio aktoriaus Džordano Simpsono. Todėl gerokai apstulbo sužinojusi, kad jos naujasis pacientas, turtinga aristokratų šeimos atžala Džordanas Sent Kleras, ir yra slapyvardžiu prisidengusi ši kino garsenybė. Sunkiai sužalotas per nelaimingą atsitikimą Džordanas atsiriboja nuo pasaulio. Net atkaklioji Stefanija praranda viltį jam padėti. Tačiau jis, ko gero, vienintelis gali pažadinti tramdomą Stefanijos seksualumą...

Кэрол Мортимер: другие книги автора


Кто написал Prisimink, kas esi? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Prisimink, kas esi — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Prisimink, kas esi», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Фото

Visa intelektinė nuosavybė į šios el. knygos turinį yra saugoma. Pirkėjui leidžiama naudotis el. knyga tokia apimtimi, kiek tokių teisių suteikė autorių teisių turėtojas.


Ši el. knyga skirta tik asmeniniam naudojimui Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose.


Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti el. knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti el. knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės), išskyrus teisę atgaminti nedidelę dalį el. knygos išimtinai asmeniniais nekomerciniais naudojimosi tikslais, nepažeidžiant galiojančių LR teisės aktų reikalavimų.


Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių Taisyklių) el. knyga, el. knygos leidėjas ir (arba) platintojas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, platintojo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios Taisyklių sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, platintojo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.


Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą, pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.


El. knygos leidėjas ir (arba) platintojas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.


Naudodamasis šia el. knyga, Pirkėjas sutinka su visomis aukščiau nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Carole Mortimer

Prisimink, kas esi

Romanas


Фото


Vilnius, 2013

Versta iš Carole Mortimer,

The Return of the Renegade, 2011

© Carole Mortimer, 2011

Šis leidinys publikuojamas pagal sutartį su

„Harlequin Enterprises II B.V. / s. à. r. l.“


Visos teisės į šį kūrinį saugomos, įskaitant teisę atkurti visą arba iš dalies bet kokia forma.


Visi šios knygos personažai yra išgalvoti. Bet koks panašumas į tikrus asmenis, gyvus ar mirusius, yra visiškai atsitiktinis.
© Rimantas Vitkus, vertimas

iš anglų kalbos, 2011

© Rima Milaševičienė, dizainas, 2010

© Dreamstime.com, viršelio nuotrauka

© Svajonių knygos, 2012


ISBN 978-609-406-571-2Prologas

– Manau turintis jus įspėti, panele Makinli, kad šiuo metu mano brolis elgiasi kaip arogantiškas storžievis!

Reikėtų pamatyti visą šeimynėlę, – ironiškai pagalvojo Stefanija, nukreipdama žvilgsnį į Lukaną Sent Klerą, sėdintį prie savo stalo Londone, Sent Klerų korporacijos biure. Aukštas, tamsaus gymio, aristokratiškai gražus ir nepasiekiamas, netgi abejingas, jis visai nebuvo storžievis – tačiau arogantiškumo įsikūnijimas tai tikrai!

Lukanas nerodė jokio susidomėjimo ja kaip moterimi ir tai galėjo būti susiję su nemaloniomis Stefanijos mintimis, bet argi mergaitė negali pasvajoti, kad jos aistringai trokšta be galo turtingas, aukštas tamsiaplaukis gražuolis? Lukanas Sent Kleras pinigų turi daugiau nei kokios nedidukės šalies iždas ir, pasak sklandančių gandų, susitikinėja tik su ilgakojėmis blondinėmis, visai ne tokiomis moterimis kaip Stefanija, kuri buvo vidutinio ūgio ryški rudaplaukė, o tai greičiausiai ir nulėmė susidomėjimo stoką. Tarsi to dar būtų negana, ją, privačia praktika besiverčiančią fizioterapeutę, šis vyras ketina pasamdyti, – ji to tikėjosi, – kad padėtų pasveikti jo jaunesniajam broliui.

Jai visą laiką reikėjo atlaikyti jo skvarbų žvilgsnį.

– Dauguma skausmo kankinamų žmonių linkę elgtis... šiek tiek agresyviau, pone Sent Klerai.

Taisyklingos formos lūpas išlenkė liūdnas šypsnys.

– Manau, pati pamatysite, kad Džordano elgesys itin agresyvus.

Stefanija mintyse perkratė viską, ką pavyko sužinoti apie vyrą, turintį tapti jos naujuoju pacientu. Iš anketinių duomenų buvo aišku, kad Džordanui Sent Klerui trisdešimt ketveri ir jis jauniausias iš trijų brolių. Apie jo sveikatos būklę Stefanija žinojo tik tiek, kad prieš šešis mėnesius įvyko kažkoks nelaimingas atsitikimas ir buvo sulaužyti beveik visi jo dešinės kūno pusės kaulai. Vėliau buvo atlikta daugybė operacijų, tačiau ant kojų atsistoti nepavyko, Džordanas, matyt, nusprendė atsiskirti nuo pasaulio, nes persikėlė gyventi į namą Anglijos kaime, be abejonės, ketindamas netrukdomas išsilaižyti žaizdas.

Ligi šiol Stefanijai jo elgesys visai neatrodė keistas.

– Esu tikra, kad nėra nieko, su kuo dar nesusidūriau dirbdama su kitais pacientais, pone Sent Klerai, – užtikrintai pareiškė ji.

Lukanas Sent Kleras atsirėmė alkūnėmis ant odinio stalviršio ir pasižiūrėjo į ją pro suglaustų pirštų viršų.

– Aš bandau jums paaiškinti, kad Džordanas tikriausiai... neparodys entuziazmo, jeigu galima taip pasakyti... išgirdęs, kad juo rūpinsis dar vienas fizioterapeutas.

Kadangi Stefanija nelaikė savęs dar viena fizioterapeute, jai šie žodžiai nepasirodė itin malonūs. Pastaruosius trejus metus privati praktika buvo labai sėkminga ir ji tuo didžiavosi. Beveik visi jos pacientai atvykdavo gydytojų siunčiami arba rekomenduoti buvusių pacientų, kurie liko labai patenkinti.

Iš Džordano ligos istorijos, dabar gulinčios ant Lukano Sent Klero stalo, – ten buvo konfidenciali informacija, kurios, jos manymu, niekas neturėjo teisės skaityti, juo labiau kopijuoti, – Stefanija sužinojo, kad chirurgai savo darbą atliko, visa kita dabar priklausė nuo Džordano Sent Klero. Bet, regis, jis pats nieko nebuvo linkęs daryti...

Ji prisimerkė tyrinėdama aristokratiškai išdidų veidą prieš save.

– Yra kažkas, ko jūs man nepasakote, pone Sent Klerai, tiesa? – pagaliau lėtai paklausė Stefanija.

Jis iškalbingai šyptelėjo.

– Matau, jūs ne veltui pelnėte atvirai kalbančio specialisto reputaciją.

Stefanija gerai žinojo, kad jos smarkus būdas ir dalykiška išvaizda – ilgi rudi plaukai supinti į storą kasą, nusidriekusią per nugarą, ilgos tankios blakstienos, gaubiančios šaltas žalias akis, tik truputį padažytos, – sudarė įspūdį, jog ji bejausmė. Tai, žinoma, buvo netiesa, nes širdimi įsijausti į savo pacientų bėdas – viena, o leisti jiems pamatyti jos išgyvenimus, visiškai kas kita.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Prisimink, kas esi»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Prisimink, kas esi» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Максин Салливан: Tariama meiluze
Tariama meiluze
Максин Салливан
Нора Робертс: Devino Makeido meilė
Devino Makeido meilė
Нора Робертс
Кэрол Мортимер: Beprotiškai įsimylėjęs
Beprotiškai įsimylėjęs
Кэрол Мортимер
Кэрол Мортимер: Sent Klero sutramdymas
Sent Klero sutramdymas
Кэрол Мортимер
Мелани Милберн: Nelauktas sugrįžimas
Nelauktas sugrįžimas
Мелани Милберн
Отзывы о книге «Prisimink, kas esi»

Обсуждение, отзывы о книге «Prisimink, kas esi» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.