Herberts Velss Velss: KAD GULOŠAIS MOSTAS

Здесь есть возможность читать онлайн «Herberts Velss Velss: KAD GULOŠAIS MOSTAS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīga, год выпуска: 1970, категория: Социально-психологическая фантастика / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Herberts Velss Velss KAD GULOŠAIS MOSTAS
 • Название:
  KAD GULOŠAIS MOSTAS
 • Автор:
 • Издательство:
  izdevniecība «zinātne»
 • Жанр:
  Социально-психологическая фантастика / на латышском языке
 • Год:
  1970
 • Город:
  Rīga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

KAD GULOŠAIS MOSTAS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «KAD GULOŠAIS MOSTAS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

KAD GULOŠAIS MOSTAS Herberts Velss  izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka Taču — agri vai vēlu — nāk diena, «kad Gulošais mostas». Tā Herberts Velss nosauc romānu, kuru publicē 1899. gadā. Romāns «Kad Gulošais mostas» ievērojami atšķiras no citiem rakstnieka darbiem. Tajā trūkst lielu fantastisku simbolu. Autors attēlo nākotnes tehniku, sadzīvi, sociālas un politiskas attiecības. Šī grāmata izvirza Velsa daiļradē vēl neskartu jautājumu par revolūciju. Sižets ir vienkāršs. Romāna varonis Grehems iegrimst letarģiskā miegā un atmostas pēc pāris gadsimtiem. Viņš uzzina, ka ir kļuvis par Pasaules Valdnieku un ka viņa vārdā tiek ekspluatēti darbaļaudis. Jo drīz viņš pats savām acīm pieredz to visu: cil­vēce nokļuvusi pilnīgā kapitāla verdzībā. Grehems jūt līdzi beztiesīgajiem darbaļaudīm un nolemj vadīt tautas sacelšanos. Daļēji šī cīņa sekmējas. Finansistu varu jeb Aizbildniecības Padomi gāž, taču līdz brīvībai vēl tālu. Baņķieru vietā stājas lielburžuāzija ar kapitālistu Ostrogu priekšgalā. Tas pasludina sevi par valdnieku un pavēlnieku un visu, kas revolūcijā izcīnīts, izmanto savā labā. Tādu atrisinājumu Grehems nevar pieņemt. Viņš turpina cīņu, līdz mirst gaisa kaujā ar Ostrogu. Revolūcija uz zemes tur­pinās. «Kad Gulošais mostas» — tas ir romāns, kas pauž domu par sociālu pārmaiņu nepieciešamību. Rakst­nieks te uzstājas kā pravietis, kas nākotnes vārdā pareģo kapitālisma bojā eju. Cilvēce reiz atbrīvosies no mantkārīgajiem un uzvarēs tādas idejas kā vispārīga brālība, sociālā un ekonomiskā vienlīdzība.

Herberts Velss Velss: другие книги автора


Кто написал KAD GULOŠAIS MOSTAS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

KAD GULOŠAIS MOSTAS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «KAD GULOŠAIS MOSTAS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Herberts Velss

KAD GULOŠAIS MOSTAS

«KAD GULOŠAIS MOSTAS»: izdevniecība «zinātne» ; Rīga ; 1970KAD GULOŠAIS MOSTAS

1 BEZMIEGS

Kādu pēcpusdienu bēguma stundā misters Izbis­ters, jauns mākslinieks, kas bija apmeties Boskāslā, devās uz gleznaino Pentargenas līci apskatīt turienes alas. Kāpdams lejup pa stāvo taku uz Pentargenas piekrasti, viņš negaidot uzdūrās vīrietim, kas galīgi izmisis sēdēja zem pārkārušās klints blīvas. Vīrieša rokas bija gjēvi noguldītas uz ceļiem, piesarkušās acis stīvi blenza vienā punktā un seja bija saraudāta.

Izdzirdējis Izbistera solus, vīrietis satrūkās. Abi izskatījās apjukuši, visvairāk Izbisters, kurš, meklē­dams izeju no neērtās situācijas, dziļdomīgi ierunājās par sezonai neparasti karsto laiku.

—   Ļoti karsts, — svešais strupi atbildēja un pēc brītiņa vienmuļā tonī piemetināja: — Nevaru iemigt.

Izbisters apstājās kā iemiets.

—    Tiešām? — tas bija viss, ko Izbisters teica, bet viņa izturēšanās pauda vissirsnīgāko vēlēšanos palī­dzēt.

—         Tas var izklausīties neticami, — svešais

turpināja, gurdi pavērdamies Izbisterā un ar vāru kustību apstiprinādams savus vārdus, — bet es ne­esmu gulējis, neesmu pat acu aizdarījis sešas naktis.

—    Vai pie ārsta bijāt?

—   Jā. Taču nelīdz. Zāles gan iedeva. Mana nervu sistēma . .. Varbūt citiem tās līdz. Tas grūti izskaid­rojams. Es nedrīkstu ieņemt lielāku devu.

—    Tad ir grūtāk, — sacīja Izbisters.

Viņš stāvēja uz šaurās taciņas un nezināja, ko iesākt. Bija skaidrs, ka šis cilvēks grib izkratīt sirdi. Apstākļi, gluži dabiski, spieda turpināt sarunu.

—    Es pats nekad neesmu cietis no bezmiega, — ikdienišķā tonī teica Izbisters, — bet, cik man zi­nāms, cilvēki šādos gadījumos atrod līdzekļus . ..

—    Es nedrīkstu eksperimentēt.

Svešais runāja gurdeni. Viņš noraidoši atmeta ar roku, un sarunas pavediens aprāvās.

—    Bet fiziskie vingrinājumi? — nedroši ieminējās Izbisters, novērsdams skatienu no sarunu biedra izmocītās sejas un aplūkodams viņa ceļinieka ap­ģērbu.

—    Esmu mēģinājis. Laikam veltas pūles. Jau kuro dienu eju kājām gar piekrasti, no pašas Ņūkejas. Garīgajam nespēkam klāt nāk fiziskais, un tas ir viss. Sā nemiera cēlonis ir pārpūle un nepatikšanas. Re­dziet . . .

Svešais apklusa kā piepeša nespēka pārņemts. Tad viņš novilka ar kaulaino roku pār pieri un atsāka, it kā sarunātos pats ar sevi:

—    Esmu vientuļš, pamests un klīstu pa pasauli kā dieva nepieņemts. Man nav ne sievas, ne bērnu .. . Kas to teicis, ka cilvēki bez bērniem ir līdzīgi nokal­tušiem dzīves koka zariem? Man nav sievas, nav bērnu, man nav pienākuma. Manā sirdī pat nemājo nekāda vēlēšanās. Beidzot es nolēmu kaut ko uzsākt. Es sacīju sev: «Es to izdarīšu,» — un, lai to piepil­dītu, lai uzveiktu šīs iesūnojušās vārgās miesas, ķē­ros pie zālēm. Ak dievs, cik zāļu es neesmu izdzēris! Es nezinu, vai jūs jūtat, cik smaga nasta ir miesa, cik daudz laika un dzīves tā laupa dvēselei. Dzīve! Mēs dzīvojam tikai starpbrīžos. Ir jāēd, bet, kad esam paēduši, mūs pārņem gremošanas procesa trulā pašapmierinātība vai arī īgnums. Mums vajadzīgs gaiss, citādi mūsu domas top kūtras, bezjēdzīgas un noklīst maldu ceļos. Mūsu uzmanību izkliedē tūksto­tis iekšēju un ārēju kairinājumu, līdz mūs pieveic snaudiens un miegs. Tā vien šķiet, ka cilvēks dzīvo, lai gulētu. Pat labākajā gadījumā cilvēkam pieder gaužām niecīga dienas dala. Un tad vēl talkā nāk šie viltus draugi alkaloīdi, kas remdē dabisko nogurumu un nogalina nemieru. Melnā kafija, kokaīns . ..

—    Es saprotu, — teica Izbisters.

—    Es panācu savu, — iekarsis turpināja bezmiega mocītais vīrs.

—    Un šī ir tā cena?

—   Jā.

Brīdi abi klusēja.

—    Jūs nespējat iedomāties manas alkas pēc miera. Tās ir stiprākas par izsalkumu un slāpēm. Šīs sešas garās dienas, kopš esmu pabeidzis savu darbu, mans prāts ir kā straujš un neapturams atvars, nevaldāmā domu straume, mežonīgi virpuļojot, drāžas nezin uz kurieni… — Pēc īsa brīža viņš piemetināja: — Uz bezdibeni.

—    Jums ir jāiemieg, — Izbisters sacīja pārlieci­nāti, it kā būtu atradis radikālu līdzekli. — Jums katrā ziņā ir jāiemieg.

•— Prāts man ir skaidrāks par skaidru. Savu mūžu tas nav bijis tik skaidrs. Un tomēr es jūtu, ka mani ievilks atvarā. Pavisam drīz . . .

—    Tā?

—           Vai jūs esat redzējis, kā ierauj atvarā skaidu? Projām no dienas gaismas, šķirties no saules gais­mas, no saprāta .. .

—    Bet… — Izbisters gribēja iejaukties.

Svešais pavēloši pacēla roku, acis viņam nikni

zvēroja, balss kļuva griezīga.

—           Es izdarīšu pašnāvību. Ja ne citur, tad, lūk, tur, melnās aizas dibenā, kur klintis apskalo zaļi viļņi, kur ceļas un krīt baltas čauvas un trīs šaura ūdens josliņa. Tur es katrā ziņā atradīšu . . . miegu.

—           Tas nebūtu prātīgi darīts, — iebilda Izbisters, kuru bija pārsteigusi svešā vīrieša histēriskā jūtu izpausme. — Tad jau labāk lietot zāles.

—           Tur es katrā ziņā atradīšu miegu, — svešais at­kārtoja, nelikdamies zinis par Izbistera vārdiem.

Izbisters paraudzījās uz viņu.

—          Ziniet, nav teikts, — viņš ierunājās. — Lulvortā ir tāda pati klints, nebūs mazāka par šo. Reiz no klints virsotnes nokrita meitenīte, un vēl šobaltdien viņa ir sveika un vesela.

Читать дальше

Похожие книги на «KAD GULOŠAIS MOSTAS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «KAD GULOŠAIS MOSTAS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Vilis Zemgars: Kad mostas bronza
Kad mostas bronza
Vilis Zemgars
Herberts Velss: DIEVU EDIENS
DIEVU EDIENS
Herberts Velss
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
HERBERTS VELSS
Herberts Velss: PASAUĻU karŠ
PASAUĻU karŠ
Herberts Velss
Herberts Velss: Kad Gulošais mostas
Kad Gulošais mostas
Herberts Velss
Отзывы о книге «KAD GULOŠAIS MOSTAS»

Обсуждение, отзывы о книге «KAD GULOŠAIS MOSTAS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.