Пиер Певел: Остриетата на Кардинала

Здесь есть возможность читать онлайн «Пиер Певел: Остриетата на Кардинала» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2015, ISBN: 978-619-209-003-6, издательство: „Litus“, категория: historical_fantasy / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Пиер Певел Остриетата на Кардинала
 • Название:
  Остриетата на Кардинала
 • Автор:
 • Издательство:
  „Litus“
 • Жанр:
  historical_fantasy / на болгарском языке
 • Год:
  2015
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-619-209-003-6
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Остриетата на Кардинала: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Остриетата на Кардинала»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Пиер Певел е един от най-изтъкнатите и обичани представители на френското фентъзи. Отначало работи като сценарист и журналист и подписва романите си с псевдонима Пиер Жак. Става известен с трилогията „Сенките на Вилщад“, публикувана през 2001 г., а следващата година печели Голямата награда за фантастика. За своите романи е получил най-големите награди, присъждани в този жанр: „Имажинал“ (2005), Наградата на гимназистите „Имажинал“ (2009) и „Дейвид Гемел“ (2010) за трилогията „Остриетата на Кардинала“, преведена в над десет страни, включително във Великобритания и САЩ. Париж, 1633 г. Луи XIII е крал на Франция… а страната се управлява от кардинал Ришельо. Той следи зорко за всички заплахи и шпиони; някои хора обаче са решени на всичко, за да постигнат своето. Те са готови да се съюзят с най-големия враг на Франция — Испания и нейния Драконов двор. Тайнствено магьосническо братство иска да възроди зловещата и изпепеляваща мощ от древни времена. За да се изправи срещу тях, Ришельо свиква своя елитен отряд мускетари — Остриетата на Кардинала. Острите схватки са неминуеми: короната трябва да бъде защитена.

Пиер Певел: другие книги автора


Кто написал Остриетата на Кардинала? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Остриетата на Кардинала — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Остриетата на Кардинала», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Пиер Певел

Остриетата на Кардинала

(книга 1 от Остриетата на Кардинала)

Посвещавам тази книга на Жан-Филип, рано починалия ми брат

Това пълно издание на моята трилогия е завършекът на приключение, което започна преди няколко години с твърдението: „Може да се смееш, но много искам да напиша авантюристичен роман за дракони и за кардинал Ришельо.“ Олимпийското спокойствие, което демонстрира Стефан Марсан1, когато чу тези думи, както и безрезервната подкрепа, която прояви след това, са причината да заслужава повече от всеки друг да му благодаря.

Фото

Пролог

Издълбан в земята, в средата на огромен пентакъл2, гравиран направо върху студените и голи плочи, басейнът заемаше центъра на криптата, под свод, поддържан от масивни колони. Сложни, но хармонични, линиите на пентакъла се пресичаха, за да изобразят звезда с дванайсет разклонения, обогатени с драконовски руни, които повечето магьосници не познаваха или не смееха да произнесат. От нея се излъчваше злокобна мощ, която нагнетяваше атмосферата, а наоколо горяха равномерно разположени големи свещи. Черни свещи. Пламъците им, алени в мрачината, бяха същите на цвят като нагорещената кръв, която изпълваше басейна.

Една старица се приближи до пентакъла. Дългите ѝ руси коси бяха тук-там посивели. Тя свлече в нозете си воала, който я обгръщаше, и остана гола, а болезнено бледата ѝ кожа и посърналата плът на вехтото ѝ тяло проблясваха в червеникавата светлина на свещите. Влезе в басейна, за да се отдаде морно на лепкавата горещина на кръвта, която нито за миг не се охлаждаше. Със затворени клепачи, отметната назад глава и ръце, опрени на ръба на камъка, изпита миг на наслада и на върховен покой. След това, като въздъхна доволно, бавно се потопи в банята и почти изчезна.

Изминаха няколко секунди, преди пентакълът да реагира. Изведнъж алените пламъци на свещите станаха двойно по-големи, а руните и гравираните в камъка линии засветиха като жарава. Повърхността на кървавата баня се раздвижи, започна да кипи. Изскачаха мехури, които бързо се пукаха. Горящите вощеници видимо се топяха. Същевременно светлината, излъчвана от пентакъла, ставаше все по-ярка. Но тя не се разпръскваше. Представляваше непрекъснат изблик, ясен и аленочервен, който разкъсваше мрака вертикално, следвайки сложните очертания на пентакъла и криволичещия рисунък на драконовските символи.

Последва ослепителна и тиха експлозия, всичко свърши.

Когато криптата отново стана видима, пентакълът се беше върнал към минералната си студенина, повърхността на басейна беше равна и огледална, а почти изгорелите свещи едва мъждукаха.

Тази, която се изправи, беше съвсем млада жена с миловидно лице и прекрасен тен, с младежки руси коси, с гъвкаво тяло, слаба, но със закръглени форми. Кръвта се стичаше по нея като по картина с маслени бои, за да я надари с непорочна хубост. Красавицата излезе от басейна и с трепване на клепачите прикри очите си на влечуго, които ритуалът беше разкрил. Така се преобрази в очарователната виконтеса Дьо Маликорн, чиито дяволити прелести очароваха двора, а свежестта на духа ѝ толкова много се харесваше на кралицата.

Далеч от света, тя не беше принудена да се усмихва. Докато се отдалечаваше от пентакъла и вървеше към тайното стълбище, което отвеждаше до нейните покои, в погледа ѝ все още можеше да се прочете древната и жестока мъдрост, която издаваше не само възрастта, но и расата ѝ, защото драконовата кръв, която ѝ върна младостта, течеше във вените ѝ.

Мобилизация

1.

Широката стая с висок таван беше пълна с книги, чиито елегантни позлатени корици блестяха в полумрака, осветяван от пламъка на свещите. Навън, зад дебелите пердета от червен велур, Париж спеше под звездното небе и пълното спокойствие на нощните улици се предаваше и тук, където скърцането на перо едва смущаваше тишината. Слаба, мършава и бледа, ръката, която държеше перото, пишеше с фин и стегнат почерк, нервен, но овладян, без задрасквания и поправки. Често потапяше перото в мастилницата. Това ставаше с премерен жест и то бързо се връщаше към листа, продължаваше да следва мисълта, която не познаваше колебания. Нищо друго не помръдваше. Дори пурпурното драконче, свито на кълбо и скрило муцуна под крилото си, спокойно спеше близо до подложката за писане от марокен.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Остриетата на Кардинала»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Остриетата на Кардинала» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Пиер Певел: Кралят
Кралят
Пиер Певел
Дейвид Никълс: Винаги в същия ден
Винаги в същия ден
Дейвид Никълс
Пиер Певел: Рицарят
Рицарят
Пиер Певел
Пиер Певел: Наследникът
Наследникът
Пиер Певел
Отзывы о книге «Остриетата на Кардинала»

Обсуждение, отзывы о книге «Остриетата на Кардинала» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.