John Flanagan: Den nya lärlingen

Здесь есть возможность читать онлайн «John Flanagan: Den nya lärlingen» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Stockholm, год выпуска: 2014, ISBN: 978-91-32-16383-8, издательство: B. Wahlströms, категория: Фэнтези / на шведском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

John Flanagan Den nya lärlingen
 • Название:
  Den nya lärlingen
 • Автор:
 • Издательство:
  B. Wahlströms
 • Жанр:
  Фэнтези / на шведском языке
 • Год:
  2014
 • Город:
  Stockholm
 • Язык:
  Шведский
 • ISBN:
  978-91-32-16383-8
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Den nya lärlingen: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Den nya lärlingen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Efter att ha drabbats av en enorm förlust är Will besatt av att hitta och hämnas på de ansvariga, även om det innebär att han måste lämna spejarkåren. Wills vänner är förtvivlade över att se honom lida, och till slut är det Halt som kommer på lösningen: Will måste ta sig an en lärling. Kandidaten som väljs ut överraskar alla och gör det omöjligt för Will att säga nej. Att träna en rebellisk och ovillig lärling är ett tufft jobb, men kanske är det precis vad Will behöver för att kunna gå vidare med sitt liv. Plötsligt måste han fokusera på något annat än sin sorg och det gör honom gott. Men när Will och den nya lärlingen är ute på sitt första uppdrag ställs allt på sin spets, och Will måste bestämma sig för vad som betyder mest — att hämnas på dem som har orsakat honom olycka, eller att rädda oskyldiga människor från ett fruktansvärt öde. Den nya lärlingen är den tolfte och sista boken i den spännande serien om Will och hans vänner.

John Flanagan: другие книги автора


Кто написал Den nya lärlingen? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Den nya lärlingen — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Den nya lärlingen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

”Under det uppdraget räddade hon livet på Will”, fortsatte Gilan. ”Det är det inte många som har gjort.” Han nickade mot en figur med silvergrått hår på tredje raden. ”Halt har förstås räddat hans liv. De två andra är flickans föräldrar…”

Han gjorde en dramatisk paus. Gilan var något av en skådespelare. ”Och de är… prinsessan Cassandra och Sir Horace — riddaren av eklövet, gryningsriddaren och rikets försteriddare.”

Alla spejare reste sig när de förstod varför Cassandra och Horace hade kommit. Alla väntade på att få se flickan som hade åstadkommit så mycket på så kort tid. Någon i de bakre leden började klappa i händerna och snart applåderade alla och ropade till Gilan:

”Visa henne!”

”Var är hon?”

Gilan log och vinkade till sig Maddie. Hon reste sig, drog bak mantelns huva och traskade fram till podiet med Gilan. Han såg att hon fortfarande haltade lätt. Det skulle hon förmodligen göra resten av livet.

Applåderna övergick i jubel och visslingar när hon vände sig mot kårens medlemmar. Hon blickade ut över ansiktena och letade upp sådana hon kände till. Will hade naturligtvis stoppat båda fingrarna i munnen och lyckades på något sätt le brett samtidigt som han gav ifrån sig en skärande vissling. Halt hade rest sig upp och stod och nickade och log. Det var Halts motsvarighet till fanfarer och trummor. Även lady Pauline var med på grund av Halts prestige och höga position som pensionerad medlem i kåren. Maddie såg till sin förvåning att även hon visslade.

Hennes mor och far strålade av stolthet. Maddie vinkade lite till dem och blev chockad när hennes mor plötsligt hoppade på fötter och började slå näven i luften med höga rop.

Horace stirrade lite förbryllat på sin hustru. Hon log mot honom och började slå med större kraft och ropa ännu högre.

”Grattis, Maddie”, sa Gilan lågt i hennes öra. ”Hur känns det att vara en pionjär?”

Han lade kedjan över hennes huvud. Hon sträckte sig upp och tog eklövet av brons mellan pekfingret och tummen och höll det så att hon kunde se det. Tårar av stolthet steg till hennes ögon.

”Dags att äta!” ropade Gilan och jublet tilltog i styrka.


De hade ätit. De hade skrattat. De hade skålat för stupade spejare såsom Liam. De hade sjungit flera sånger och avslutat med den traditionella spejarsången som alltid sjöngs i slutet av årstinget — ”En stuga bland träden”. Maddie stämde in i sången och slogs av hur väl den passade spejarlivet. Hon tänkte på den lilla stugan där hon själv hade bott med Will de senaste nio månaderna.

Nu stod hon i en liten cirkel med sina allra närmaste: Cassandra och Horace, Halt och Pauline, Gilan och, naturligtvis, Will. Hon fortsatte att känna på det lilla bronslövet hon bar runt halsen. Gilan och Will förstod precis hur hon kände sig. De hade fyllts av samma glädje och förundran när de fått sina löv av brons och silver.

Horace gav sin dotter en björnkram. ”Jag är stolt över dig”, sa han. ”Så otroligt stolt!”

Hans röst sprack lite och när han släppte greppet vände han sig om så att ingen skulle se honom stryka bort en tår. Hon klappade honom på axeln.

Hennes mor kramade henne också. Cassandra drog sedan fram ett hoprullat pergament ur ärmen. ”Det här är till dig”, sa hon och överlämnade det till Maddie.

Den nya spejarlärlingen tog det och betraktade det nyfiket. Det såg ut som ett väldigt officiellt dokument.

”Vad är det här?”

Cassandra log mot henne. ”En handling som förklarar att du återigen är Araluens kronprinsessa. Du förtjänar det verkligen.”

Maddie tvekade och kastade en hastig blick på Will. Han tittade bort. Det här var hennes beslut och han tänkte inte påverka henne.

”Så bra”, började hon. ”Jag är verkligen tacksam. Mycket tacksam. Men… men… skulle det kunna vänta lite?”

Hennes mor såg förvånat på henne. ”Vänta lite? Varför det? Du har visat dig värdig. Du behöver inte göra något mer. Det är dags för dig att återvända hem!”

”Men… men jag vill hellre avsluta min spejarträning”, utbrast hon.

Halt och Gilan vände sig om för att ingen skulle se deras leenden. Cassandra blängde anklagande på Will.

”Det här är ditt fel!” ropade hon. ”Jag borde ha anat detta!” Hon vände sig tillbaka mot Maddie. ”Det är ju fyra år till!” sa hon med stigande tonfall.

Maddie nickade och bet sig nervöst i läppen. ”De kommer att gå fort”, sa hon. ”Och jag lovar att hälsa på så ofta jag kan.”

Cassandra var förstummad, vilket inte hände särskilt ofta. Hon såg sig omkring på ansiktena runt henne. Hon fick en känsla av att hon hade varit med om det här förut — och kom att tänka på en dag för många år sedan när hon som ung flicka stått på en av kungliga slottets balkonger. Horace hade stått bredvid henne och de hade tillsammans tittat på medan Will ridit iväg med Halt. Will hade valt spejarlivet framför ett liv vid det kungliga hovet. Nu hände samma sak en gång till.

”Jag känner igen det här”, sa hon.

Horace nickade. Han visste vad hon tänkte på. ”Minns du vad jag sa den där gången? Spejare är speciella. Vi andra kan inte riktigt förstå oss på dem. Jag hade rätt den gången och jag har rätt nu.”

Cassandra öppnade och stängde munnen några gånger. Till sist vände hon sig om och såg vädjande på Horace. Hans styrka och sunda förnuft hade många gånger varit ett stort stöd för henne.

”Vad ska jag säga?” frågade hon.

Horace log mot henne och Maddie.

”Säg ja”, sa han.


Похожие книги на «Den nya lärlingen»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Den nya lärlingen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


George Martin: Kampen om järntronen
Kampen om järntronen
George Martin
Morgan Rice: Förutbestämd
Förutbestämd
Morgan Rice
Morgan Rice: Vapengåvan
Vapengåvan
Morgan Rice
Selma Lagerlöf: Jerusalem
Jerusalem
Selma Lagerlöf
Отзывы о книге «Den nya lärlingen»

Обсуждение, отзывы о книге «Den nya lärlingen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.