John Flanagan: Den nya lärlingen

Здесь есть возможность читать онлайн «John Flanagan: Den nya lärlingen» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Stockholm, год выпуска: 2014, ISBN: 978-91-32-16383-8, издательство: B. Wahlströms, категория: Фэнтези / на шведском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

John Flanagan Den nya lärlingen
 • Название:
  Den nya lärlingen
 • Автор:
 • Издательство:
  B. Wahlströms
 • Жанр:
  Фэнтези / на шведском языке
 • Год:
  2014
 • Город:
  Stockholm
 • Язык:
  Шведский
 • ISBN:
  978-91-32-16383-8
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Den nya lärlingen: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Den nya lärlingen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Efter att ha drabbats av en enorm förlust är Will besatt av att hitta och hämnas på de ansvariga, även om det innebär att han måste lämna spejarkåren. Wills vänner är förtvivlade över att se honom lida, och till slut är det Halt som kommer på lösningen: Will måste ta sig an en lärling. Kandidaten som väljs ut överraskar alla och gör det omöjligt för Will att säga nej. Att träna en rebellisk och ovillig lärling är ett tufft jobb, men kanske är det precis vad Will behöver för att kunna gå vidare med sitt liv. Plötsligt måste han fokusera på något annat än sin sorg och det gör honom gott. Men när Will och den nya lärlingen är ute på sitt första uppdrag ställs allt på sin spets, och Will måste bestämma sig för vad som betyder mest — att hämnas på dem som har orsakat honom olycka, eller att rädda oskyldiga människor från ett fruktansvärt öde. Den nya lärlingen är den tolfte och sista boken i den spännande serien om Will och hans vänner.

John Flanagan: другие книги автора


Кто написал Den nya lärlingen? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Den nya lärlingen — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Den nya lärlingen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Det hjälper förstås att hon är så förkrossande vacker, viskade han tyst till sin häst.

Till skillnad från vissa andra, svarade Abelard.

”Sluta prata med hästen, kära du”, sa Pauline när de klapprade över vindbryggan mot det höjda fällgallret.

Han undrade hur hon kunde veta vem han hade pratat med.

”Jag bara vet”, sa hon — och gav honom en ny sak att undra över.

En ung spejarlärling mötte dem på gårdsplanen. Gilan hade skapat ett system där han ”lånade” spejare från deras mästare i två eller tre månader åt gången så att de kunde hjälpa honom att utföra stormästarens sysslor.

”Det är vettigt att ge dem lite inblick i hur kåren är organiserad”, hade han sagt till Halt. ”Vem vet? En dag kanske en av de här pojkarna bli stormästare!”

Halt himlade med ögonen vid tanken. ”Gud förbjude”, muttrade han.

”God morgon, spejare Halt!” sa stormästarens nuvarande assistent. ”God morgon, lady Pauline! Jag heter Kane och jag hjälper stormästaren. Stormästaren hälsar att han ber om ursäkt. Han är just nu på krigarskolan och håller tal för sistaårslärlingarna.” Han tittade nervöst på de två besökarna. ”Han bad mig att visa er till era rum, och låter hälsa att han kommer till er så fort han får möjlighet.” Pojken såg ursäktande ut. ”Han visste inte riktigt när ni skulle komma.”

Pauline log mot honom. ”Det har vi full förståelse för. Gilan är en upptagen man.”

Kane nickade mot en stallpojke som stod en bit bort och skruvade på sig medan han väntade. ”Kan jag låta Murray ta hand om era hästar?”

Halt tvekade. Pauline visste att han föredrog att sköta om Abelard själv. Men hon visste också att den unge stallpojken skulle få anledning att skryta i åratal om han fick ta hand om Halts häst.

”Låt Murray ta hästen”, sa hon lågt.

Abelard slängde lite med huvudet. Jag håller med. Han skulle göra ett bättre jobb än du. Han skulle visa mig betydligt större respekt.

Ge dig fler äpplen, menar du.

”Prata inte med hästen, älskling”, sa Pauline lågt. ”Folk stirrar.”

Halt såg förbryllat på henne. ”Hur kan du veta att det är det jag gör?”

Hon log mot honom. ”Det rycker i dina näsborrar”, sa hon.

Halt skakade på huvudet och lät stallpojken ta Abelards tyglar med ena handen. Han ledde Paulines häst med andra handen och styrde stegen mot stallet. Halt och Pauline följde med Kane upp i kärntornet, där en bekväm svit hade ställts i ordning för dem. Kane kastade regelbundna blickar mot den berömde spejaren och fascinerades av hur han gick och nöp sig själv i nästippen med pekfingret och tummen.

Så snart de hade kommit fram till sviten förkunnade Pauline att hon tänkte bada och skickade några tjänare för att hämta varmt vatten.

”Jag ska hälsa på kung Duncan medan du badar”, sa Halt. Pauline, som höll på att packa upp klänningar och hänga dem i garderoben, nickade.

”Jag besöker honom sedan, när han har haft tid att förbereda sig.”

Duncan hade varit sängliggande i flera månader efter att ha fått en skada i benen som vägrade läka. Duncan hade en gång varit en kraftfull man som varit full av energi, men nu var han en skugga av sitt forna jag. Han hade tappat vikt och muskler, och Pauline, som visste vilken stolt man Duncan var, misstänkte att han ville förbereda sig så att han såg så bra ut som möjligt innan en kvinna hälsade på. Halt nickade allvarligt.

”Bra idé”, sa han. ”Jag ska hälsa honom det.”

Trots att Halt var förberedd var det en chock att komma in i kungens sovkammare. Det hade gått flera månader sedan han senast besökt Duncan, och det var nedslående att se hur drastiskt kungens tillstånd hade försämrats. Hans vaxartade kinder var insjunkna, och ögonen såg blanka och febriga ut. Han var så mager att skinnet tycktes hänga från kroppen. Det skadade benet hade lagts upp framför honom under en hög med filtar.

De pratade om småsaker i några minuter. Duncan var märkbart glad att se Halt, som trots allt var en av hans äldsta och trognaste vänner, men blev snabbt uttröttad av samtalet. Halt bestämde sig för att avbryta besöket och säga farväl, men Duncan gjorde tecken åt honom att komma närmare sängen. Kungen grep tag om Halts arm med en hand som liknade en klo och böjde sig framåt.

”Håll ett öga på Cassandra, Halt. Det är inte lätt för henne att styra riket medan jag ligger här.”

Halt tvingade fram ett skratt. ”Det ska jag, ers majestät. Men det dröjer säkert inte så länge förrän du är på fötter och kan ta befälet igen.”

Duncan skakade på huvudet redan innan Halt hade avslutat den meningen. ”Knappast, Halt. Jag har inte lång tid kvar. Och när jag är borta kommer hon verkligen att behöva sina vänner.” Han tystnade, slöt ögonen och andades ansträngt. Sedan tittade han upp igen. ”Tacka Gud för Horace. Hon hade inte kunnat hitta en bättre make.”

Den gamle spejaren log varmt vid tanken på den ärlige unge riddaren som var så tillgiven sin prinsessa. ”Så sant som det är sagt”, svarade Halt. Det var ironiskt, tänkte han. Horace hade varit en föräldralös bondpojke. Nu satt han vid prinsessregenten Cassandras högra sida och var kungarikets mäktigaste och mest inflytelserike man.

”Hon kommer att behöva honom”, sa kungen. ”Det är inte lätt för en kvinna att regera. Många kommer att avsky henne och försöka sätta henne på plats. Hon behöver all hjälp hon kan få. Från Horace. Från dig. Och från Will.”

Halt nickade lugnande mot kungen. ”Det får hon”, sa han. Sedan kunde han inte låta bli att le. ”Men underskatta inte prinsessan, ers majestät. Hon vet vad hon vill ha och hur hon ska få det.”

Duncan log trött. ”Och det verkar som om hennes dotter är likadan.” Han släppte greppet om Halts arm och sjönk tillbaka ned på kuddarna som om ansträngningen sugit musten ur honom. Han vinkade matt mot Halt.

Halt gick tyst till dörren, djupt försjunken i tankar. När han lade handen på dörrklinkan vände han sig om för att kasta en blick mot kungen han hade tjänat i så många år. Duncan sov redan, och Halt kunde se hans bröstkorg hävas och sänkas oregelbundet under täcket.

Halt lämnade rummet med tungt hjärta.

”Ingen av oss blir yngre”, mumlade han för sig själv. Sedan log han. Abelard skulle ha gett honom svar på tal.

Kapitel fem

Knappt tio minuter efter att Halt återvänt till gästrummen knackade Kane på dörren.

”Stormästaren är anträffbar igen”, förklarade han. ”Han hälsar att ni är välkomna till hans arbetsrum.”

Halt och Pauline följde den unge spejaren nedför flera trappor till den administrativa delen av kärntornet. De högre våningarna utgjordes mest av bostadsrum och sviter.

Gilans arbetsrum i kärntornet var ljust och rymligt. Han hade öppnat fönsterluckorna på vid gavel för att släppa in frisk luft. Pauline visste att spejarna avskydde att känna sig instängda. Ibland kunde deras förkärlek för frisk luft bli lite extrem. Hon hade inget emot frisk luft, men frisk, kall luft var en annan sak. Eftersom hon kände till det typiska spejardraget hade hon förberett sig genom att svepa en varm sjal runt klänningen.

Gilan hälsade muntert på Halt och Pauline och kramade dem båda och fick en puss på kinden av Pauline. Hon tittade belåtet på honom. Hon kunde inte låta bli att se Halts två gamla lärlingar som någon sorts söner. Hon märkte att hans vanligtvis bekymmerslösa ansikte fått några nya linjer sedan hon senast sett honom. Stormästarens ansvar väger tungt på hans axlar, tänkte hon.

Читать дальше

Похожие книги на «Den nya lärlingen»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Den nya lärlingen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


George Martin: Kampen om järntronen
Kampen om järntronen
George Martin
Morgan Rice: Förutbestämd
Förutbestämd
Morgan Rice
Morgan Rice: Vapengåvan
Vapengåvan
Morgan Rice
Selma Lagerlöf: Jerusalem
Jerusalem
Selma Lagerlöf
Отзывы о книге «Den nya lärlingen»

Обсуждение, отзывы о книге «Den nya lärlingen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.