John Flanagan: Den nya lärlingen

Здесь есть возможность читать онлайн «John Flanagan: Den nya lärlingen» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Stockholm, год выпуска: 2014, ISBN: 978-91-32-16383-8, издательство: B. Wahlströms, категория: Фэнтези / на шведском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

John Flanagan Den nya lärlingen
 • Название:
  Den nya lärlingen
 • Автор:
 • Издательство:
  B. Wahlströms
 • Жанр:
  Фэнтези / на шведском языке
 • Год:
  2014
 • Город:
  Stockholm
 • Язык:
  Шведский
 • ISBN:
  978-91-32-16383-8
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Den nya lärlingen: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Den nya lärlingen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Efter att ha drabbats av en enorm förlust är Will besatt av att hitta och hämnas på de ansvariga, även om det innebär att han måste lämna spejarkåren. Wills vänner är förtvivlade över att se honom lida, och till slut är det Halt som kommer på lösningen: Will måste ta sig an en lärling. Kandidaten som väljs ut överraskar alla och gör det omöjligt för Will att säga nej. Att träna en rebellisk och ovillig lärling är ett tufft jobb, men kanske är det precis vad Will behöver för att kunna gå vidare med sitt liv. Plötsligt måste han fokusera på något annat än sin sorg och det gör honom gott. Men när Will och den nya lärlingen är ute på sitt första uppdrag ställs allt på sin spets, och Will måste bestämma sig för vad som betyder mest — att hämnas på dem som har orsakat honom olycka, eller att rädda oskyldiga människor från ett fruktansvärt öde. Den nya lärlingen är den tolfte och sista boken i den spännande serien om Will och hans vänner.

John Flanagan: другие книги автора


Кто написал Den nya lärlingen? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Den nya lärlingen — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Den nya lärlingen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

”Det finns björnar i skogen, Madelyn. Vad skulle du göra om du sprang på en björn?”

”Om man möter en björn ska man huka sig ned, stå stilla och inte se den i ögonen. Det har Dondy sagt.” Dondy var den kunglige skogvaktaren och jägmästaren.

”Han har också sagt att det är en sista utväg och att det bara fungerar i hälften av fallen.”

”Då får jag väl springa åt ett annat håll. Eller klättra upp i ett träd. Ett litet, smalt träd så att björnen inte kan klättra efter mig.” Hon lade till det sista snabbt, innan Cassandra skulle påpeka att björnar kunde klättra.

Det var uppenbart att hon inte tänkte ge sig. Cassandra bytte taktik. ”Det finns brottslingar också. Stråtrövare, banditer och laglösa. De gömmer sig i skogen.”

”Det finns inte så många kvar”, sa Maddie. ”Det har pappa sett till.” Horace hade nyss genomfört en rad väpnade aktioner för att driva bort de laglösa från sina gömställen i skogen.

”Det skulle räcka med en. Du är välkänd. Han skulle röva bort dig och begära en lösesumma för att släppa dig.”

”Först skulle han bli tvungen att fånga mig”, sa Maddie envist.

Cassandra vände sig om och höll förtvivlat upp händerna. ”Och sedan måste vi vilja betala för att få tillbaka dig också”, muttrade hon. Det lät på henne som om det var ytterst tveksamt.

Dörren till sovrummet öppnades så att en ljusstråle föll genom det mörka rummet. Horace kom in. Han var rufsig i håret och hade stoppat nattskjortan i pyjamasbyxorna. Han var barfota, och svärdet han höll i höger hand glittrade i skenet från lyktan han bar med den andra. Reflektionerna dansade över väggarna.

”Vad står på?” frågade han. När han såg att bara hans hustru och dotter var i rummet lutade han svärdet mot väggen och höjde lyktan för att se Maddie bättre.

”Du har varit ute och jagat igen, ser jag.” Han lät både arg och uppgiven.

”Pappa, jag har bara varit ute i en timme…”, började Maddie, som hoppades att hennes far skulle vara lite mer förstående än Cassandra. Hon brukade oftast kunna få över honom till sin sida.

”Jag har väntat i mer än två timmar”, fräste Cassandra. ”Din säng var tom, och jag har suttit här ända sedan dess.”

Horace skakade på huvudet. Det han sedan sa krossade alla förhoppningar om att han skulle vara mer förlåtande än Cassandra.

”Är du verkligen så här dum, Maddie? Eller har du bestämt dig för att trotsa din mor och mig till varje pris? Det finns inga andra alternativ. Tala om för mig vilken förklaring som är rätt.”

Vuxna var inte rättvisa när de gav två lika dåliga alternativ och tvingade en att välja ett, tänkte Maddie. Hon lade armarna i kors och drog undan ögonen från sin fars arga blick.

”Jag vill ha ett svar”, sa Horace.

Maddie bet ihop. Hon blängde på sina arga föräldrar, och de blängde tillbaka. Till sist stod Cassandra inte ut med tystnaden.

”Maddie, du är tronföljare”, sa hon. ”En dag kommer du att styra Araluen…”

Hennes dotter tog tillfället i akt. ”Hur ska jag kunna göra det om ni håller mig instängd som i en kokong? Om jag aldrig får lära mig någonting om att hantera faror, fatta beslut och tänka snabbt?”

”Va?” sa hennes mor med rynkad panna. Men Maddie fortsatte.

”Om jag var pojke skulle pappa lära mig slåss, rida och leda soldater i strid…”

”Jag har lärt dig att rida”, sa Horace, men hon skakade otåligt på huvudet.

”Om jag blev drottning, hur skulle jag kunna beordra män att slåss för mig om jag inte begrep någonting om det själv?”

”Du kommer att ha rådgivare”, sa Cassandra. ”Folk som förstår sig på sådant.”

”Men det är inte samma sak! Man kommer att förvänta sig att jag fattar beslut.” Hon pekade mot sin mor. ”Du av alla människor borde förstå det! När du var i min ålder slogs du mot wargaler, kidnappades av skandier och ledde bågskyttar i strid mot temujaierna! Du kämpade vid pappas sida!”

”Det var av en ren olyckshändelse. Jag valde det inte frivilligt!”

”Men du valde frivilligt att resa till Arrida och slåss mot tualaghierna. Och att segla till Nihon-Ja för att rädda pappa. Du dödade den där snötigern…”

”Det var Alyss”, sa Cassandra, men Maddie struntade i henne.

”Och så brukade du smyga in i skogen och öva med slungan…”

Cassandra vände sig häftigt mot henne. ”Vem har berättat det?”

”Morfar. Han brukade visst oroa ihjäl sig!”

”Din morfar pratar för mycket”, sa Cassandra. ”Hur som helst, även om det vore sant så betyder inte det att du ska göra samma sak.”

”Men folk har respekt för dig! De vet att du har upplevt faror! Det är allt jag vill — att de har samma respekt för mig! Och jag har tråkigt! Jag vill ha lite spänning!”

”Då letar du på fel ställen!” sa Cassandra.

”Jaså? Och var ska jag leta? Jag har ingen lust att sitta dag ut och dag in med handarbete, geografiläxor och gallisk grammatik eller oregelbundna verb! Jag vill lära mig viktigare saker!”

”Vi kanske kan ordna något…”, började Horace tveksamt. Det låg någonting i det hans dotter sa.

Hon gav sig på honom direkt. ”Som vad då? Vad kan vi ordna?”

Han slog ut med händerna och såg hjälplös ut. ”Jag vet inte… någonting… vi får se!”

Maddie exploderade slutligen av ilska. ”Strålande! Vi får se. Som alla föräldrar säger när de inte tänker göra någonting alls! Lysande, pappa! Vi får se!

”Tala inte med mig på det där sättet”, sa Horace. Men han visste att hon hade rätt — uttrycket ”vi får se” var faktiskt vanligtvis en beprövad taktik för föräldrar som ville skjuta upp svåra beslut.

”Varför inte? Vad händer då? Är det kanske så att… vi får se?” Hon lutade sig mot honom med händerna i sidorna. Hon skakade i hela kroppen av ilska och frustration.

”Nu räcker det”, sa Horace kort. ”Du får stanna i dina rum i en vecka! Jag ska ställa en vakt utanför dörren som ser till att du inte kommer ut!”

Maddies kinder blossade röda av vrede. ”Det är så dumt!” tjöt hon. ”Vi får se hur det går!”

”Det blir två veckor”, sa Horace, som var lika arg som hon. Hon drog efter andan för att svara och han lade huvudet på sned. ”Eller föredrar du tre?”

Hon tvekade, men såg blicken i hans ögon. Hon vände sig om och stormade ursinnigt in till sina egna gemak.

”Det är så orättvist!” ropade hon och slog igen dörren efter sig.

Horace och Cassandra utväxlade en lång blick. Horace skakade uppgivet på huvudet och lade armen om sin hustrus axlar.

”Det här gick ju verkligen bra”, sa han.

Kapitel fyra

Halt och Pauline höll in sina hästar där vägen ledde ut mellan träden nedanför det kungliga slottet.

Ingen av dem hade föreslagit det och de hade inte ens utväxlat en blick. Det var bara deras naturliga reaktion när de plötsligt fick syn på slottet med dess höga tinnar och torn och flaggor som fladdrade häftigt i vinden på ett dussin håll utmed murarna.

”Visst är det imponerande?” sa Pauline lågt.

Halt sneglade på henne med ett halvleende. ”Det har det alltid varit”, sa han. ”Men jag skulle aldrig vilja byta det mot Redmont.”

Читать дальше

Похожие книги на «Den nya lärlingen»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Den nya lärlingen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


George Martin: Kampen om järntronen
Kampen om järntronen
George Martin
Morgan Rice: Förutbestämd
Förutbestämd
Morgan Rice
Morgan Rice: Vapengåvan
Vapengåvan
Morgan Rice
Selma Lagerlöf: Jerusalem
Jerusalem
Selma Lagerlöf
Отзывы о книге «Den nya lärlingen»

Обсуждение, отзывы о книге «Den nya lärlingen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.