Крис Картър: Един по един

Здесь есть возможность читать онлайн «Крис Картър: Един по един» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-954-389-260-0, издательство: Ера, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Крис Картър Един по един
 • Название:
  Един по един
 • Автор:
 • Издательство:
  Ера
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-389-260-0
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Един по един: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Един по един»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Един куршум в тила в стил екзекуция. Мнозина смятат, че това е много мъчителен начин да умреш. Истината обаче е друга. Не е мъчителен, поне за жертвата. С тези мисли Робърт Хънтър разглежда фотографии от пресен случай на убийство, когато телефонът звънва. От отсрещната страна не се представят, а принуждават Хънтър да посети някакъв интернет адрес. На екрана се появява зловеща картина. Потресени, полицаите в екип с ФБР безрезултатно се опитват да проследят по електронен път първоизточника на този кошмар. Но убиецът не е аматьор и умело въвлича Хънтър в демоничната си игра. Следват още анонимни обаждания. Още адреси. Още набелязани жертви, за които куршум в тила е само избавление. Още с първия си роман „Хамелеонът се завръща“ Крис Картър влезе в листата на големите криминални автори. Телеграфният стил, подправен с много напрежение, и изобретателните му герои са негова безусловна запазена марка.

Крис Картър: другие книги автора


Кто написал Един по един? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Един по един — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Един по един», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Крис Картър

Един по един

(книга 5 от "Робърт Хънтър")

1.

Един куршум в тила в стил екзекуция. Мнозина смятат, че това е много мъчителен начин да умреш. Истината обаче е друга. Не е мъчителен, поне за жертвата.

Деветмилиметровият куршум влиза в черепа и излиза от другата страна за трийсетхилядни от секундата. Разбива черепа и разкъсва мозъка толкова бързо, че нервната система няма време да регистрира никаква болка. Ако ъгълът, под който куршумът влиза в главата, е подбран добре, куршумът прерязва кората на главния мозък и дори таламуса така, че мозъкът престава да функционира и резултатът е мигновена смърт. Ако ъгълът на изстрела не е подбран добре, жертвата може да оцелее, но не и без сериозно мозъчно увреждане. Входящата рана е не по-голяма от малко гроздово зърно, но изходящата рана може да е колкото топка за тенис в зависимост от вида на куршума.

Убитият мъж на снимката, която гледаше детектив Робърт Хънтър от отдел „Убийства“ на лосанджелиската полиция, беше умрял моментално. Куршумът беше минал напречно през черепа, бе разкъсал малкия мозък, слепоочната кост и фронталния лоб и беше причинил фатално мозъчно увреждане за трийсетхилядни от секундата. Мъжът беше умрял за по-малко от една секунда.

Случаят не беше на Хънтър, а на детектив Тери Радли, но снимките от разследването бяха попаднали по грешка на бюрото му. Докато той връщаше фотографиите в папката, телефонът на бюрото му иззвъня.

— Детектив Хънтър, специален отдел „Убийства“ — отговори той, предполагайки, че детектив Радой се обажда за снимките.

От другия край на линията последва мълчание.

— Ало?

— Детектив Робърт Хънтър ли е? — чу се спокоен, дрезгав мъжки глас.

— Да, аз съм детектив Робърт Хънтър. С какво мога да ви помогна?

Мъжът си пое дъх.

— Това ще трябва да разберем, детектив.

Хънтър се намръщи.

— Искам пълното ти внимание през следващите няколко минути.

Робърт се прокашля.

— Извинете, но не разбрах името ви…

— Млъкни, по дяволите, и слушай, детектив — прекъсна го непознатият. Гласът му все още беше спокоен. — Това не е разговор.

Хънтър млъкна. Полицията в Лос Анджелис получаваше десетки, понякога стотици смахнати обаждания на ден — пияници, надрусани наркомани, членове на банди, които се правеха на много печени, психопати, хора, които съобщаваха за правителствени конспирации, и дори такива, които твърдяха, че са видели Елвис Пресли в местната закусвалня. В тона на този човек обаче имаше нещо друго, което подсказваше на Робърт, че ще направи грешка, ако приеме обаждането като шега. Той реши да се престори, че играе по свирката на непознатия.

Детектив Карлос Гарсия, партньорът му, седеше зад бюрото си срещу него в малкия им кабинет на петия етаж на сградата на Главното управление на полицията в центъра на Лос Анджелис. Дългата му тъмнокестенява коса беше завързана на пригладена с брилянтин опашка. Гарсия четеше нещо на екрана на компютъра си, без да слуша разговора на партньора си. Беше отблъснал стола си от бюрото и бе сключил пръсти зад главата си.

Робърт изщрака с пръсти, за да привлече вниманието му, посочи телефонната слушалка до ухото си и му направи знак, като завъртя показалеца си, че иска разговорът да бъде записан и проследен.

Карлос веднага вдигна телефона на бюрото си, набра вътрешен код, който го свърза с оперативния отдел, и задвижи нещата за по-малко от пет секунди. Направи знак на Хънтър, който му сигнализира да слуша. Гарсия се включи на линията.

— Предполагам, че имаш компютър на бюрото си, детектив — продължи непознатият, — и че компютърът е свързан с интернет.

— Да.

Последва напрегнато мълчание.

— Добре. Искам да напишеш в търсачката адреса, който ще ти кажа… Готов ли си?

Робърт се поколеба.

— Повярвай ми, детектив, ще искаш да видиш това.

Хънтър се наведе над клавиатурата и отвори на екрана интернет търсачката. Карлос направи същото.

— Готов съм — спокойно отговори Робърт.

Мъжът му каза интернет адрес, съставен само от цифри и точки, без букви.

Детективите написаха поредицата в търсачките си и натиснаха ENTER. Екраните на компютрите им проблеснаха два пъти и после уебстраницата се зареди.

Читать дальше

Похожие книги на «Един по един»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Един по един» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Крис Картър: Хищникът
Хищникът
Крис Картър
Крис Картър: Екзекуторът
Екзекуторът
Крис Картър
Крис Картър: Скулптора
Скулптора
Крис Картър
Крис Картър: Ловецът
Ловецът
Крис Картър
Крис Картър: Престъпен ум
Престъпен ум
Крис Картър
Отзывы о книге «Един по един»

Обсуждение, отзывы о книге «Един по един» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.