Ю Несбьо: Леопардът

Здесь есть возможность читать онлайн «Ю Несбьо: Леопардът» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2014, ISBN: 9789543572632, издательство: ЕМАС, категория: Полицейский детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ю Несбьо Леопардът
 • Название:
  Леопардът
 • Автор:
 • Издательство:
  ЕМАС
 • Жанр:
  Полицейский детектив / на болгарском языке
 • Год:
  2014
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789543572632
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Леопардът: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Леопардът»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Новият наелектризиращ роман от световнопризнатата поредица на Ю Несбьо Инспектор Хари Хуле ще се изправи пред най-тъмните демони на своя град — а и пред своите собствени. Белязан от травмите на последния си случай, инспектор Хари Хуле търси забрава в сенките на опиумни бордеи в далечния Хонконг. През това време в Осло са открити труповете на две млади жени, удавени в собствената им кръв. Медиите всяват паника с истеричните си гласове: няма никакви улики, полицейското разследване е в задънена улица, а Хари — единственият човек, който е способен да помогне — не може да бъде намерен. След завръщането му в Осло има ново убийство, инстинктите на инспектора вземат връх и нищо не може да го задържи настрана от разследването. Скоро Хуле разбира, че си има работа с истински психопат, който ще го подложи на изпитание — както професионално, така и лично — с каквото не се е сблъсквал никога досега. Влудяващо пристрастяващ. „Венити феър” Изключителен… Несбьо с лекота мести действието от Хонконг до Норвегия, включва пътувания до Конго, без сюжетът да загуби за миг усещането за неотложност. „Пъблишърс уикли” Несбьо е гигант на скандинавската мистерия. „Бостън глоуб”

Ю Несбьо: другие книги автора


Кто написал Леопардът? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Леопардът — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Леопардът», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Ю Несбьо

ЛЕОПАРДЪТ

(книга осма от поредицата "Хари Хуле")

ПЪРВА ЧАСТ

Първа глава

Хипоксия

Събуди се. Премига срещу гъстия мрак. Вдиша през носа. Устата ѝ зееше широко отворена. Стисна очи и пак ги отвори. По бузата ѝ потече сълза и отми солта от засъхналите предишни сълзи. Слюнката бе престанала да се стича в гърлото ѝ. Усещаше лигавицата суха и корава. Бузите ѝ се издуваха от натиска отвътре. Чуждото тяло в устата ѝ заплашваше да избухне и да разбие черепа ѝ на парчета. Но какво, какво за бога беше това нещо в устата ѝ? Събуди се с неистовото желание отново да потъне, да се потопи в тъмната, топла глъбина, обгръщала я допреди малко. Все още се намираше под въздействието на транквиланта, който той ѝ бе инжектирал, но тъпото пулсиране в слепоочията ѝ при поетапния приток на кръв към мозъка предвещаваше скорошното завръщане на болката. Къде е той? Дали не стои зад гърба ѝ? Притаи дъх и се ослуша. Не чуваше нищо, но усещаше присъствието му. Дебнеше я като леопард. Някой ѝ беше казал, че леопардът се движи съвсем безшумно и промъквайки се към плячката си в мрака, синхронизира дишането си с дишането на жертвата. Притаява дъх, когато тя притаи дъх.

Струваше ѝ се, че усеща топлината на тялото му. Какво чака той? Тя пак възобнови нормалното си дишане и на мига нечий дъх лъхна тила ѝ. Тя се обърна рязко, размаха слепешком ръце, но напипа единствено нематериалния мрак. Сви се в опит да се смали максимално, да се скрие. Оказа се напълно безсмислено.

Колко време бе прекарала в безсъзнание?

Наркотикът се изпари от кръвта ѝ. Това усещане продължи едва частица от секундата, ала за този кратък миг жената успя да предвкуси, да предугади какво я очаква.

Чуждото тяло, което той бе поставил върху масата пред нея, приличаше по големина на билярдна топка, изработена от лъскав метал, чиято повърхност бе осеяна с малки дупчици, фигурки и знаци. От една дупчица излизаше червена жица с примка. Тази жица веднага събуди спомена за коледното дръвче в дома на родителите ѝ: след седмица предстоеше да го украсят с лъскави топки, фигурки, кошнички, свещи и норвежки знаменца, а ден по-късно — да изпеят "Колко прекрасна е земята" и тя да се вгледа в сияещите очи на племенниците си, докато отварят подаръците ѝ. Да можеше, колко неща би променила! Би изживяла дните си много по-пълноценно, по-истински, би ги наситила с радост, дихание и любов; би се спряла на местата, откъдето само е минавала; би променила крайната точка на пътуванията си; би се отнасяла различно с мъжете, с които се бе запознавала, и с мъжа, когото още не бе срещнала; би преосмислила аборта преди седемнайсет години и нежеланието си да ражда деца; би наситила със смисъл дните, прекарани в безсмислие и в очакване на бъдещето. После спря да мисли за друго освен за ножа пред лицето си. В съзнанието ѝ се вряза мек глас и ѝ заповяда да вкара топчето в устата си. Тя се подчини, разбира се. С лудешки биещо сърце отвори широко уста и набута топчето вътре така, че жицата да остане навън. Металът имаше горчиво-соления вкус на сълзи. После той наведе със сила главата ѝ назад и долепи стоманеното острие до шията ѝ. Фенер, опрян о бетонната стена в ъгъла, пръскаше светлина в сивото голо помещение. Вътре имаше бяла пластмасова маса, два стола, две празни бирени бутилки и двама души: той и тя. Тя усети миризмата на кожена ръкавица, когато той леко подръпна червената жица, висяща от устата ѝ. В следващия миг главата ѝ се изду до пръсване. Топчето набъбна и опъна вътрешността на бузите ѝ. Колкото и да се опитваше да отвори устата си още по-широко, напорът не отслабваше. Той огледа разчекнатата ѝ уста със съсредоточен и загрижен вид на зъболекар, който проверява дали зъбната шина е закрепена правилно. Лека усмивка издаде задоволството му. Тя плъзна език по топчето и установи, че от него стърчат шипове. Явно те се впиваха в небцето, в меката тъкан под езика ѝ, във венците, в мъжеца. Помъчи се да каже нещо, а той изслуша търпеливо неразбираемите звуци, излизащи от устата ѝ. Тя се отказа, той кимна и извади спринцовка. На върха на иглата проблесна капчица.

— Не пипай жицата — прошепна той в ухото ѝ и заби иглата странично в шията ѝ.

Тя мигом изгуби съзнание.


Сега се заслуша в дишането си, учестено от паниката, и премига няколко пъти в мрака.

Читать дальше

Похожие книги на «Леопардът»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Леопардът» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Ю Несбьо: Полиция
Полиция
Ю Несбьо
Ю Несбьо: Фантом
Фантом
Ю Несбьо
Ю Несбьо: Прилепът
Прилепът
Ю Несбьо
Ю Несбьо: Хлебарките
Хлебарките
Ю Несбьо
Ю НЕСБЬО: ЖАЖДА
ЖАЖДА
Ю НЕСБЬО
Отзывы о книге «Леопардът»

Обсуждение, отзывы о книге «Леопардът» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.