Луиз Пени: Убийството на художника

Здесь есть возможность читать онлайн «Луиз Пени: Убийството на художника» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2015, ISBN: 978-619-151-221-8, издательство: СофтПрес, категория: Полицейский детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Луиз Пени Убийството на художника
 • Название:
  Убийството на художника
 • Автор:
 • Издательство:
  СофтПрес
 • Жанр:
  Полицейский детектив / на болгарском языке
 • Год:
  2015
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-619-151-221-8
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Убийството на художника: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Убийството на художника»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Блестящ дебют, отличен с 11 литературни награди Добре дошли в света на брилянтния детектив с необикновен ум – инспектор Гамаш, легенда от ранга на Еркюл Поаро, госпожица Марпъл и Шерлок Холмс! В планините на Квебек е скътано идилично канадско селце, което няма да намерите на никоя карта. Там животът е така спокоен, че на местните и през ум не им минава да заключват домовете си... докато една сутрин обичаната и уважавана от всички художничка Джейн Нийл е намерена мъртва в гората. Пронизана със стрела право в сърцето. Случаят със странната смърт е поверен на блестящия главен инспектор от отдел „Убиийства” Арман Гамаш. Истинска знаменитост в полицейските среди, проницателният детектив пристига от Монреал с екипа си, за да разгадае мистерията. Местните жители са убедени, че става дума за нещастен случай при лов, но Гамаш бързо проумява, че в наглед притихналото селце всеки пази тайни и се крие зад маски. И че ключът към загадката навярно е в необикновената картина, нарисувана от художничката, малко преди да умре… Увлекателен роман, в който човешките взаимоотношения са не по-малко важни за авторката от самата криминална загадка.

Луиз Пени: другие книги автора


Кто написал Убийството на художника? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Убийството на художника — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Убийството на художника», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Луиз Пени

Убийството на художника

(книга 1 от поредицата "Разследванията на инспектор Гамаш")

Тази книга и цялото ми сърце са за Майкъл

БЛАГОДАРНОСТИ


Посвещавам тази книга на съпруга ми Майкъл, който ме дарява с цялата си любов и нежност. Благодарение на него имах възможност да прекъсна работа и да започна да пиша първия си роман. През цялото време той ме окуражаваше и насърчаваше - дори когато не спирах да хленча. Проумях, че всеки може да критикува, но само изключителните хора могат да те насърчат с похвала. Майкъл е точно такъв човек. Също като Лиз Дейвидсън, която е чудесна приятелка и мое вдъхновение. Тя ми разреши да крада от живота й, от времето й, от поезията й и от брилянтното й изкуство. А в замяна аз й споделях и най-недодяланите пасажи от моето едва прохождащо тогава творение. Имах изключителен късмет. Благодарна съм и на съпруга й Джон Балантайн, който също ми позволи да се възползвам от биографията му. Както и на Маргарет Балантайн-Пауър - повече сестра, отколкото приятелка - за куража, който ми вдъхваше през всичките тези години; а също и на Шарън и Джим, които никога не ме изоставиха. Отправям благодарност и към жизнерадостните членове на Les Girls - Лиз, Франс, Мишел, Джоана, Кристина, Дафне, Бриджит - които често прекаляват с кофеина. Специални благодарности на Шерил за нейната любов към „Убийството на художника“ и препоръките й. Благодарна съм и на читателския клуб „Без правила“, на Кристина Дейвидсън Ричардс, Кърк Лоранс, Шийла Фишман, Нийл Маккенти, Котън Еймърс и Сю и Майк Ридъл. Благодаря и на Крис Рой, който ме научи да стрелям с лък, без да ми се присмива... много.

На братята ми Роб и Дъг и техните семейства, които ме даряват с безусловна любов и подкрепа - благодаря!

Тази книга би останала незабелязана сред купищата други ръкописи, ако Британската асоциация на авторите на криминални романи не беше проявила такава щедрост към мен. През 2004 година „Убийството на художника“ бе включена в последния момент в конкурса й за непубликуван дебютен роман „Кинжал“, след което бе горещо препоръчана и класирана на второ място. Едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали някога! Ето че попаднах на група успешни автори, които отделяха от времето си, за да четат произведенията на прохождащи писатели и да ги окуражават. Те ми дадоха шанс, какъвто малцина получават, за което ще им бъда благодарна цял живот. Знам, че това е дар, който самата аз трябва да предам нататък.

Кей Мичъл от асоциацията се държа прекрасно с мен, а собствените й романи ми доставиха огромна наслада. Благодарна съм още на Сара Търнър - истински герой за нашето домакинство, и на Максим Якубовски.

С критиките, настойчивите предложения и ентусиазма си редакторите Шерис Хобс и Бен Севие ми помогнаха изключително много да подобря романа. Работата ми с тях бе истински ползотворна и същинско удоволствие.

Благодаря на Ким Макартър, която ме взе под крилото си.

И накрая няколко думи за агента ми Тереза Крис. „Убийството на художника“ е в ръцете ви благодарение на нейните усилия. Тя е изумителна личност, страхотен и безкомпромисен редактор и прекрасен агент. Извадих изключителен късмет с нея, а при запознанството ни едва не я прегазих! При мен тази стратегия явно проработи, но все пак не я препоръчвам на други прохождащи автори. Благодаря ти, Тереза!

Имаше период в живота ми, когато нямах приятели, телефонът ми упорито мълчеше и си мислех, че ще умра в самота. Затова знам, че истинското чудо не е издаването на първата ми книга, а фактът, че има толкова много хора, на които да благодаря.


ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Полицаите от Surete du Quebec

Арман Гамаш - главен инспектор от отдел „Убийства“

Жан Ги Бовоар - инспектор, заместник на Гамаш Изабел Лакост - полицай от екипа на Гамаш Ивет Никол - млад агент на стаж в отдел „Убийства“

Доктор Шарън Харис - съдебен лекар Робер Лемио - млад полицай от провинцията

Мишел Бребьоф - директор на квебекската полиция и дългогодишен приятел на Гамаш

Местните

Джейн Нийл - пенсионирана учителка, жертвата Клара Мороу - художник, близка приятелка на Джейн Питър Мороу - известен художник, съпруг на Клара

Читать дальше

Похожие книги на «Убийството на художника»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Убийството на художника» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Агата Кристи: Илюзия с огледала
Илюзия с огледала
Агата Кристи
Агата Кристи: Смърт в Лимсток
Смърт в Лимсток
Агата Кристи
Агата Кристи: Коледата на Поаро
Коледата на Поаро
Агата Кристи
Агата Кристи: 16:50 от Падингтън
16:50 от Падингтън
Агата Кристи
Агата Кристи: Тъжният кипарис
Тъжният кипарис
Агата Кристи
Отзывы о книге «Убийството на художника»

Обсуждение, отзывы о книге «Убийството на художника» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.