Миро_Д: Unknown

Здесь есть возможность читать онлайн «Миро_Д: Unknown» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Старинная литература / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Миро_Д Unknown
 • Название:
  Unknown
 • Автор:
 • Издательство:
  Grizli777
 • Жанр:
  Старинная литература / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Unknown: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Unknown»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Миро_Д: другие книги автора


Кто написал Unknown? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Unknown — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Unknown», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

СЮЗЪН

ЕЛИЗАБЕТ

ФИЛИПС

В ИМЕТО

НА ЛЮБОВТА

Джорджи Йорк, звезда от някогашен любим на цяла Америка тв сериал, е зарязана най-безцеремонно от съпруга си – прочут киноартист, заради красива актриса, която със своята показна благотворителна дейност като нищо може да грабне Нобелова награда за мир. Вследствие на това филмовата кариера на Джорджи върви стремглаво надолу, а образът й на дръзка и романтична героиня позагубва доста от блясъка си. И като капак на всичко, глутница освирепели папараци я преследват неотлъчно и допълнително вгорчават живота й.

Но какво трябва да направи актриса, на която късметът й е изневерил? Определено не и да замине за Лас Вегас, където след една разюздана нощ, се събужда омъжена за Брам Шепърд – някогашният й презрян партньор от успешния сериал.

Брамуел Шепърд – лошото момче на Холивуд – с ангелски сини очи и коварно черно сърце, никога не се е интересувал от друг, освен от себе си. При все това той се съгласява да се превъплъти в ролята на влюбен съпруг заради половин милион долара, които Джорджи му предлага, за да спаси имиджа си.

Двамата врагове, ненавиждали се досега, са принудени да играят без сценарий в един град, където светлините на рампата светят най-ярко и където и най-силните емоции могат да бъдат успешно скрити зад смайващи маски.

Романтична история,

изкусно поднесена със закачлив хумор

и ненатрапчива мъдрост.

Никой не може да разказва истории както Сюзън Елизабет Филипс. Нейното уникално умение да съчетава колоритни герои с неповторим хумор ги прави единствени по рода си.“

Романтик Таймс

„Любовните истории на Сюзън Елизабет Филипс на мига завладяват сърцето на читателя и остават незабравими завинаги.“

Оукланд Прес

В памет на Кейт Флеминг и Анна Фийлдс

Думите не достигат, за да се запълни тишината, останала след вас. Скърбим за загубата ви, липсвате ни повече, отколкото някога ще съумеем да го опишем.

1

Чакалите се нахвърлиха върху Джорджи веднага щом се появи на улицата, залята от яркото априлско слънце.

Когато се скри в малкия парфюмериен магазин на булевард „Бевърли”, те бяха само трима, но сега бяха петнайсет-двайсет – може би повече – хищна, виеща глутница папараци, бродещи из Ел Ей с извадени фотоапарати и камери, настървени да оглозгат до кости плътта й.

Светкавиците на фотоапаратите я заслепиха. Беше се зарекла, че ще издържи на всичко, с което я засипваха. Нима не бе правила точно това през последната година? Започнаха да й подвикват грубиянските си въпроси – твърде много въпроси, задавани прекалено високо, прекалено бързо, думите се сливаха като канонада, докато загубеха смисъл. Един от чакалите тикна нещо в ръцете й – таблоид – и изкрещя в ухото й:

— Току-що се появи по щандовете и павилионите, Джорджи. Как ще го коментираш?

Джорджи машинално сведе очи. На челната страница на „Флаш” се мъдреше ехографска снимка на бебето в корема на майката. Бебето на Ланс и Джейд. Бебето, което би трябвало да е нейно.

Кръвта се отдръпна от лицето й. Проблеснаха светкавици, защракаха фотоапарати и дланта на Джорджи се стрелна към устата й. Толкова много месеци не се бе огънала, но сега загуби самообладание и очите й се наляха със сълзи.

Обективите уловиха всичко – притиснатата към устата длан, сълзите в очите. Накрая се бе предала, хвърляйки на чакалите това, което дебнеха да докопат през последната година – снимки на злочестата трийсет и една годишна Джорджи Йорк сред отломките на разбития й живот.

Изпусна таблоида и се обърна, за да побегне, но глутницата я бе приклещила отвсякъде. Опита се да отстъпи назад, но те бяха навред – зад нея, пред нея, обкръжили я от всички страни със святкащи фотоапарати и безмилостни крясъци. Смрадта им удари ноздрите й – пот, цигарен дим, евтин одеколон, разяждащ като киселина. Някой я настъпи. Нечий лакът се заби в ребрата й. Продължаваха да настъпват, изпиваха въздуха й, задушаваха я…

Брамуел Шепърд наблюдаваше гнусната сцена от стъпалата на съседния ресторант. Беше приключил с обяда и тъкмо си тръгваше, когато се разрази трескавата суматоха. Спря се на горното стъпало, за да види какво става. От две години не бе виждал Джорджи Йорк, при това я бе зървал само отдалече. Сега, докато наблюдаваше развилнелите се фоторепортери, някогашните горчиви чувства отново се пробудиха.

Читать дальше

Похожие книги на «Unknown»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Unknown» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Дом: Unknown
Unknown
Дом
Unknown
Unknown
Неизвестный Автор
Скайла Мади: Нокаут
Нокаут
Скайла Мади
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Unknown
Отзывы о книге «Unknown»

Обсуждение, отзывы о книге «Unknown» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.