Сергій Пальчицький: Лідрильська локшина

Здесь есть возможность читать онлайн «Сергій Пальчицький: Лідрильська локшина» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Юмористическая проза / Самосовершенствование / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Сергій Пальчицький Лідрильська локшина
 • Название:
  Лідрильська локшина
 • Автор:
 • Жанр:
  Юмористическая проза / Самосовершенствование / на украинском языке
 • Язык:
  Украинский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Лідрильська локшина: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Лідрильська локшина»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Сергій Пальчицький: другие книги автора


Кто написал Лідрильська локшина? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Лідрильська локшина — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Лідрильська локшина», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.
Лідрильська локшина.

Пальчицький Сергій та Дімітріус Есс.

Вільний переказ з москальської — Лисиця.


Глава 1. Лідрильський ранок.


«Я — джерело кохання, наскільки чоловік взагалі може бути джерелом». Вже 42 дні ця мантра, записана на будильник, підіймала з ліжка лідера Петра. З острахом він розплющив очі та зиркнув на годинника, що радісно показував 5.30 хєрового ранку. До капітанського дзвінка залишалось ще 10 хвилин і лідер (а Петро таки ним став, хоча це й було дуже дорого й тяжко) мав жваву надію пожерти.

Хлюпнувши кип’ятку у кувелдик локшини «Zaratustra», Петро ненароком зиркнув в бік кіпи пожовклих несплачених рахунків. На сплату їх не вистачало коштів. Нещодавно він купив новітній тренінг, що коштував половину його місячної зарплатні, а вчора з нього стягнули другу частину зарплатні «за зрив» тому, що не вдалося втягнути в тренінг ще двох людей. Чомусь ці тупі «жертви» не хотіли ставати «новими лідерами», не розуміючи краси лідрильського життя. Тренер відібрав через цих ідіотів останні гроші.

Ремигаючи смердючою локшиною, Петро розмірковував — про що ж говорити на «капітанському дзвонику»? Капітан знову буде матюкати за те, що Петро привів замало новачків на тренінг. Саме тому «жертви» так повільно перетворюються на «лідерів» і життя у Всесвіті таке гидотне. А як же хтілося Петру говорити з капітаном про свої особисті досягнення!.. Лідера трохи ображало, що капітана особисті досягнення не цікавили — він вимагав від Петра більше і більше новачків, завербованих на тренінг.

Відірвавшись від невеселих думок, лідер вдавився локшиною — 5.45! Він спритно набрав капітанський номер.

—Привіт, мій коханий лідере! Що сьогодні будеш створювати?

—Сьогодні я буду створювати впевненість та суперові результати!(що ж я верзу...)

—Як ти підтримаєш команду?

—Я зателефоную кожному й неслабо надихну його! (доведеться на це споганити всю перерву).

—А скільки новачків сьогодні ти приведеш ?

—Еееее... Я не зможу сьогодні...

—Що? Ти збираєшся зливати свою команду? Який же ти після цього лідер!

—Ні! Я супермегалідер! Сьогодні я приведу нову людину! (блін, знову...)

—Коли ти зателефонуєш із радісною звісткою?

—О п’ятій, ні… о шостій!

—Чекатиму! Пам’ятай, до шостої ти зобов’язався привести новачка!

Холодний піт вкрив чоло Петра. Він не уявляв, кого буде сьогодні умовляти пройти тренінг. Майже всі друзі його цурались. Увічливі робили це тихо, а експресивні посилали за адресою, яку кожен лідер вивчає вже в перші секунди тренінгу. І ще цей віршик, що з’явився в статусі чувака, до якого втекла його жінка:


«Сьогодні ти, кицю, красиш мій вік.

Залишив колишньому стринги.

Дуже прикольно, що твій чоловік

Став пі..ром після лайфспрінгу»


Чому — пі..ром? На тренінгу мужиків таки заставляють перевдягатися тьолками, але ж це лідерська вправа, вправа для розкутості!

***

Нарада у відділі з продажу компанії «Zaratustra»розпочиналась традиційно неспішно, з філіжанок гарної кави та цокотіння красуні - секретарки по мармуровій підлозі.

Головний програміст червонооко зиркнув на секретарку та розпочав:

—Ми написали нову програму з прогнозування необхідного рівня виробництва продукту. Дослідження демонструють майже логарифмічну залежність між продажем дешевої локшини від кількості лідерів (так званих «капітанів Заратустра»).Ми отримуємо оперативну інформацію по збільшенню кількості «лідерів» від усіх тренінгових компаній. Математична модель враховує як кількість нових фанів тренінгу (які можуть ще харчуватись не тільки локшиною), так і тих, хто вже повністю перейшов на наш продукт.

Секретарка пропливла під фірмовим плакатом із написом«Капітан Заратустра чекає на тебе», чим перевела увагу з моделі математичної на модель нематематичну. Головний програміст посміхнувся. А Петру будо не до усмішок — він ганяв по місту, намагаючись виконати обіцянку.Глава. 2. Поезія Пікапу*.


*Пікап — веселий прикол над лошками: «не давай грошей дівкам — давай тіки мудакам».


«Сказав я тренеру, що ти дала,

І нафантазував деталі.

В пікапі не буває зла —

І буде так, клянусь, надалі.

Не треба для дівок їдла,

Не треба закупляти лахи:

Кричиш на тренінгу:«Дала!» —

І ловлять кайф під то салаги».

Читать дальше

Похожие книги на «Лідрильська локшина»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Лідрильська локшина» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Сергій Жадан
Сергій Пальчицький: Гониво хом'ячків
Гониво хом'ячків
Сергій Пальчицький
Сергій Жадан: Anarchy in the UKR
Anarchy in the UKR
Сергій Жадан
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Сергій Недоруб
Сергій Лук'яненко: Порушення
Порушення
Сергій Лук'яненко
Сергій Григор'єв: Третій варіант
Третій варіант
Сергій Григор'єв
Отзывы о книге «Лідрильська локшина»

Обсуждение, отзывы о книге «Лідрильська локшина» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.