Майкъл Конъли: Ехо парк

Здесь есть возможность читать онлайн «Майкъл Конъли: Ехо парк» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Майкъл Конъли Ехо парк
 • Название:
  Ехо парк
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ехо парк: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ехо парк»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

БОШ ИЗДИРВА ТОЗИ ЧОВЕК ВЕЧЕ 13 ГОДИНИ. Мари Жесто изчезва през 1993 година. Разследването е възложено на детектив Хари Бош. Но от младата жена няма никаква следа и Бош не може да приключи следствието. Минава време, Бош вече работи в отдела за неразкрити престъпления. От прокуратурата звънят — обвиняем за две жестоки убийства е готов да направи пълни самопризнания и за други престъпления срещу гаранции, че няма да бъде осъден на смърт. Едно от тях е убийството на Мари Жесто. Бош трябва да провери верността на тези самопризнания. Престъпникът може би се опитва да избегне екзекуцията, като поема вината за други убийства. За целта Бош трябва да влезе в контакт с човек, когото издирва и ненавижда от цели тринадесет години. „Новият роман на Майкъл Конъли за пореден път доказва, че той е ненадминат майстор на криминалния трилър, а неговият герой е една от най-сложните и противоречиви фигури в борбата с престъпността.“ Уошингтън Поуст

Майкъл Конъли: другие книги автора


Кто написал Ехо парк? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Ехо парк — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ехо парк», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Майкъл Конъли

Ехо парк

Посвещавам тази книга на Джейн Уд,

която се грижи за добрата прехрана на Хари Бош

и винаги го държи близо до сърцето си.

Безкрайни благодарности!

ВИСОКАТА КУЛА

1993 г.

Беше колата, която издирваха. Хари Бош я позна веднага, въпреки че регистрационните номера бяха свалени. Хонда акорд, модел 87-а, с избеляла от слънцето кафява боя. През 92-ра й бяха лепнали рекламен стикер за кампанията на Клинтън, но той също беше избелял — все пак бе изработен с евтин печат за краткосрочни предизборни цели. Беше вкарана в единичен гараж — толкова тесен, че Бош се запита как ли е успял да се измъкне шофьорът. Напомни си да предупреди криминалистите да действат много внимателно при търсенето на отпечатъци по стените и купето. Знаеше, че подобна забележка ще ги ядоса, но нямаше да е спокоен, ако не я направи.

Гаражът беше оборудван със сваляща се отвесно врата, на която имаше алуминиева дръжка. Не особено подходяща за отпечатъци — факт, върху който също трябваше да обърне внимание на криминалистите.

— Кой я откри? — обърна се той към патрулиращите ченгета.

Току-що бяха опънали жълтата лента в задънената уличка пред входа на жилищния комплекс „Високата кула“, от двете страни на който бяха подредени единични гаражни клетки.

— Домоуправителят — отговори един полицай. — Гаражът е към един от апартаментите в блока. Наскоро наемателите се изнесли и преди два дни той го отворил, за да прибере някои мебели, и видял колата. Решил да изчака да си я вземат, но никой не дошъл и той започнал да разпитва останалите наематели. Никой не знаел чия е. Обадил се в полицията, защото свалените номера го навели на мисълта за кражба. Ние с партньора ми видяхме бюлетина за изчезналата Жесто и веднага направихме връзката.

Бош кимна и пое дълбоко дъх. Мари Жесто липсваше вече десет дни. Ако беше в багажника, със сигурност щеше да я подуши.

— Откри ли нещо? — попита зад гърба му партньорът му Джери Едгар.

— Не.

— Това е добре.

— Добре ли?

— Не си падам по трупове в багажници.

— И аз. Ама те поне може да ни дадат нещо, за което да се заловим.

Докато си разменяха празни приказки, очите на Бош внимателно опипваха колата. Не откри нищо. Извади от джоба си гумени ръкавици, духна в тях и си ги нахлузи. После вдигна ръце с разперени пръсти като хирург и се запромъква странично между колата и стената, като се опитваше да не докосва нищо.

По лицето му полепнаха паяжини. Той се измъкна и взе фенерчето на полицая. Вмъкна се пак, светна и насочи лъча в купето на хондата. На задната седалка имаше обувки за езда и жокейски шлем, а до тях малка торбичка за покупки от супермаркета „Мейфеър“. Не можеше да види какво има в нея, но веднага разбра, че присъствието й в колата ще насочи разследването в нова, и то непредвидена посока.

Светна напред. На седалката до шофьора видя чифт маратонки, а върху тях старателно сгънати дрехи. Веднага позна дънките и блузата с дълъг ръкав — дрехите, с които Мари Жесто бе видяна за последен път, когато тръгнала на езда към Бийчуд Кениън. Върху блузата грижливо бяха подредени чорапи, сутиен и дамски пликчета. Гърдите му се стегнаха. Не защото дрехите бяха доказателство за смъртта на Мари Жесто. Дълбоко в себе си той вече знаеше това. Всички го знаеха, включително родителите й, макар да се появиха по телевизията с молба към Бога за благополучното завръщане на дъщеря им. Точно това предаване стана причината следствието да бъде иззето от отдела за издирване и да бъде прехвърлено на холивудския отдел „Убийства“.

Тежестта в гърдите му бе предизвикана от гледката на старателно сгънатите дрехи. Тя ли ги беше наредила така? Или онзи, който бе отнел живота й? Винаги ставаше така — мрачните му предчувствия се пробуждаха от дребните и второстепенни въпроси.

Приключи с външния оглед на колата и бавно се измъкна от гаража.

— Има ли нещо? — попита Едгар.

— Дрехите й. Екипът за езда. Може би някои покупки. В дъното на Бийчуд има един „Мейфеър“. Вероятно се е отбила там на път за конната база.

Едгар кимна. Нова писта за разследване и търсене на свидетели.

Бош погледна нагоре, към жилищния комплекс „Високата кула“ — сложен конгломерат от блокчета, умело вграден в каменния хълм над стадиона Холивуд Боул. Модерна архитектура, обединена около асансьорната кула в центъра. Именно тя бе дала името на комплекса и улицата към него. Бош беше живял в този квартал като малък. Домът им беше на съседната Камроуз и лятно време ясно се чуваше музиката на оркестрите, репетиращи на стадиона, а от покрива можеха да се наблюдават фойерверките на 4 юли и при закриването на сезона.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Ехо парк»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ехо парк» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Майкъл Конъли: Отменена присъда
Отменена присъда
Майкъл Конъли
Майкъл Конъли: Падане
Падане
Майкъл Конъли
Майкъл Харви: Свидетелят от влака
Свидетелят от влака
Майкъл Харви
Майкъл Конъли: Черната кутия
Черната кутия
Майкъл Конъли
Майкъл Конъли: Законът на Бош
Законът на Бош
Майкъл Конъли
Отзывы о книге «Ехо парк»

Обсуждение, отзывы о книге «Ехо парк» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.