Агата Кристи: Съдружници срещу престъплението

Здесь есть возможность читать онлайн «Агата Кристи: Съдружници срещу престъплението» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Съдружници срещу престъплението
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Съдружници срещу престъплението: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Съдружници срещу престъплението»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Агата Кристи: другие книги автора


Кто написал Съдружници срещу престъплението? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Съдружници срещу престъплението — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Съдружници срещу престъплението», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Агата Кристи

Съдружници срещу престъплението

Глава 1

Фея в апартамента

Мисис Томас Бересфорд се надигна от дивана и погледна тъжно през прозореца на апартамента. Изгледът не беше кой знае какъв. Виждаше се само един малък блок от другата страна на улицата.

— Ще ми се нещо да се случи — въздъхна мисис Бересфорд и се прозя.

Съпругът й я погледна с укор.

— Внимавай, Тапънс, този копнеж за силни усещания ме тревожи.

Тапънс въздъхна отново и затвори мечтателно очи.

— Томи и Тапънс се оженили — издекламира тя — и живели дълго и щастливо. След шест години те все още живеели дълго и щастливо. Странно — отбеляза тя — колко различни са нещата от онова, което си представяме.

— Много вярно твърдение, Тапънс, но не и оригинално. Възвишени поети и още по-възвишени пророци са го казвали и преди и, ако ме извиниш, казвали са го по-добре.

— Преди шест години — продължи Тапънс — бих се заклела, че с достатъчно пари за всичко необходимо и с теб за съпруг целият живот би бил една дълга, прекрасна песен, както се изразява един от поетите, за които знаеш толкова много.

— Аз ли съм ти омръзнал или парите? — поинтересува се хладно Томи.

— „Омръзнал“ не е точната дума — обясни мило Тапънс. — Свикнах с тези блага. Това е всичко. Точно както човек никога не се замисля каква благодат е да можеш да дишаш през носа, докато не хване хрема.

— Може би да те пренебрегна мъничко? — предложи Томи. — Да водя други жени в нощни заведения. Или нещо подобно.

— Безполезно е — отвърна Тапънс. — Само ще ме срещаш там с други мъже. Но аз ще знам прекрасно, че другите жени не те интересуват, докато ти никога няма да си напълно сигурен дали другите мъже са ми наистина безразлични. Жените са толкова по-задълбочени.

— Мъжете са на първо място само по скромност — промърмори съпругът й. — Но какво ти става, Тапънс? Откъде е тази бленуваща неудовлетвореност?

— Не знам. Искам да се случи нещо. Нещо вълнуващо. Не би ли искал отново да преследваш немски шпиони, Томи? Помисли си за бурните изпитания, през които преминахме някога. Разбира се, сега си в тайните служби, но работата ти е чисто канцеларска.

— Искаш да ме изпратят в дебрите на Русия, предрешен като болшевишки контрабандист, или нещо такова?

— Няма да помогне — въздъхна Тапънс. — Няма да ми позволят да дойда с теб, а аз съм тази, която толкова иска да върши нещо. Да върша нещо. За това ти говоря цял ден.

— А женските задължения? — попита Томи, махвайки с ръка.

— Двадесет минути работа след закуска всяка сутрин поддържат нещата в съвършено състояние. Няма от какво да се оплакваш, нали?

— Домакинството ти е толкова съвършено, Тапънс, че е почти скучно.

— Оценявам благодарността ти — отвърна Тапънс. — Ти, разбира се, имаш работата си — продължи тя. — Но кажи ми, Томи, никога ли не изпитваш таен копнеж за вълнения, копнеж нещо да се случи?

— Не! — отсече Томи. — Не мисля — каза Томи. — Да искаш да ти се случи нещо е много хубаво, но то може да не се окаже приятно.

— Колко са благоразумни мъжете — въздъхна Тапънс. — Никога ли не те обхваща таен, див копнеж за романтика… за приключения… за живот?

— Какво си чела напоследък, Тапънс? — попита Томи.

— Помисли си колко би било вълнуващо — продължи Тапънс, — ако чуем силно блъскане по вратата, отидем да отворим и в стаята се довлече мъртвец.

— Ако е мъртъв, не би могъл да се влачи — отбеляза критично съпругът.

— Знаеш какво имам предвид — възрази Тапънс. — Те винаги се довличат точно пред теб, преди да умрат, и падат в краката ти, като промълвяват само няколко загадъчни думи. „Петнистият леопард“ или нещо такова.

— Препоръчвам ти един курс по Шопенхауер или Емануил Кант — предложи Томи.

— И на теб би ти се отразило добре — отбеляза Тапънс. — Започваш да напълняваш и да ставаш ленив.

— Не е вярно — възкликна обидено Томи. — Всъщност самата ти правиш упражнения за отслабване.

— Всички ги правят — оправда се Тапънс. — Когато казах, че напълняваш, всъщност се изразих метафорично. Имах предвид, че ставаш преуспял, глезен и ленив.

— Не знам какво те е прихванало — въздъхна съпругът й.

— Духът на приключенията — промърмори Тапънс. — По-добре, отколкото да си мечтая за любовни приключения. И това ми се случва понякога. Мисля си да се запозная с някой мъж, наистина хубав мъж…

— Нали се запозна с мен — прекъсна я Томи. — Това не ти ли стига?

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Съдружници срещу престъплението»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Съдружници срещу престъплението» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Агата Кристи
Агата Кристи: 16:50 от Падингтън
16:50 от Падингтън
Агата Кристи
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Агата Кристи
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Агата Кристи
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Агата Кристи
Отзывы о книге «Съдружници срещу престъплението»

Обсуждение, отзывы о книге «Съдружници срещу престъплението» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.