Дан Милман: Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)

Здесь есть возможность читать онлайн «Дан Милман: Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Дан Милман: другие книги автора


Кто написал Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Дан Милман

Законите на Духа

Мощни истини за изграждането на живота

Към нашите читатели:

Книгите, които издаваме, са нашият принос за един НОВ СВЯТ, в който ще считаме хората за майки и бащи, братя и сестри, синове и дъщери.

Ще живеем така, че когато си отидем, да оставим след себе си по-добър свят за тези, които ще дойдат.

Целта ни е да докоснем колкото може повече хора с обнадеждаващата вест за раждането на една НОВА ЕПОХА.

Стоян ЛаловскиИма едно Тайнство, наричано от мнозина Бог, което се проявява като Всемирна Любов, поредица от Закони и Велик Промисъл.

Този Промисъл се разгръща чрез всеки един от нас и е съвършен.

Откривайки тази фундаментална истина в пътуването на нашия живот, ние разбираме, че при всяка наша стъпка пътят сам изниква под краката ни.

Благодарности

Ползвам не само ума, който имам, но и всичко, което мога да взема назаем.

Удроу Уилсън

Всяка книга носи името на автора си, но зад нея се крият усилията на цял един екип. Аз взимах назаем от богатството на талантливи професионалисти и приятели и бих искал да благодаря на моята редакторка и литературна скулпторка, Нанси Чарлтън, моя приятел и колега — писателя Дъг Чайлдърс, издателите ми Хол и Линда Крамер, колектива на „Х. Дж. Крамер Инк“. Изразявам искрената си признателност също на Дик Шутге, Джим Мерин и Стан Шоптоу, а още и на Питър Ръсел, Холи Деме, Джери Грегъри, Дейвид Кей, Джейсън Сийбър, Уес Таблър, Фред Тоб, Бет Уилсън и другите, които по свой начин помогнаха при раждането на тази книга. Най-накрая поднасям най-дълбоката си благодарност на семейството ми за тяхната подкрепа и разбиране и на растящото семейство на моите читатели, които ме вдъхновяват да продължавам да пиша.

Пролог

Не можем да научим хората на нищо. Можем само да им помогнем да открият знанието в себе си.

Галилео Галилей

Кои са най-важните принципи в живота, които си научил? Преди няколко години аз си зададох този въпрос. Впоследствие времето и опитът ми предоставиха отговорите и прозренията, довели до появата на Законите на Духа.

Законите на Духа принадлежат на всеки един от нас. Ние можем да ги открием в сърцата си и в ядрото на всяка една религия, култура и етична система. Един от начините, които аз използвам, за да се докосна до универсалните закони, е да се запитам: „Ако срещна Висшата си същност в планините в образа на някой мъдрец, на какво ще ме научи той?“ Един такъв въпрос отприщва извора на мъдростта у всички нас.

Всички пътувания са истински, но не всички са в света на фактите. В Законите на Духа аз представям духовните закони на живота чрез поредица от разговори и преживявания с една въображаема жена мъдрец — личност с изключителни качества и проникновение, която предава знанията си чрез живите образи на природата.

За разлика от другите ми обстойно описани приключения, тази книга прилича повече на притча, отколкото на роман. Архитипната фигура на жената мъдрец от планините придава на тези прости и при все това могъщи истини една свойствена дълбочина и емоционална осезателност. Докато жената мъдрец ме води по планинските пътеки, аз приканвам читателите си да тръгнат с мен и да вникнат в най-осветляващите закони, които ни е предопределено да овладеем, следвайки лъкатушните пътища на нашия живот. Тези закони разшириха моя кръгозор и ми дадоха лост, с който да променя посоката на живота си. Надявам се и вярвам, че те ще сторят същото и за вас.

Дан Милман

пролетта на 1995 г.

Увод

Срещата ми с жената мъдрец в планините

Ние седим заедно, планината и аз, докато накрая остава само планината.

Ли По

В течение на много години, търсейки здраве и удоволствие, аз често се скитах из пустошта, която е в близост до дома ми — катерех се по тесните диви пътечки и после се спусках по гористите склонове, покрити с дъб, бор и манзанита. Доверявах се на инстинкта си и така планината обикновено ме отвеждаше до морския бряг.

Така веднъж преди няколко години, когато семейството ми беше заминало някъде за един дълъг уикенд, аз станах преди да се зазори и тръгнах без никакъв предварителен план с намерението да се изкача донякъде ей така за развлечение и да проуча някои непознати места. Макар планината да не беше по-висока от хиляда метра, все пак имаше достатъчно възвишения и падини, които да скрият цивилизацията от погледа ми и да породят усещането за загадъчност и удивление. Стори ми се, че съм на стотици километри от най-близкото населено място.

Читать дальше

Похожие книги на «Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)»

Обсуждение, отзывы о книге «Законите на Духа (Мощни истини за изграждането на живота)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.