Джак Ванс: Градът на часките. Слуги на уонките

Здесь есть возможность читать онлайн «Джак Ванс: Градът на часките. Слуги на уонките» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джак Ванс Градът на часките. Слуги на уонките
 • Название:
  Градът на часките. Слуги на уонките
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Градът на часките. Слуги на уонките: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Градът на часките. Слуги на уонките»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Класическата серия „Планетата на приключенията“ отдавна е заела почетно място сред най-великите фантастични саги на всички времена. Джак Ванс е майстор на прозата и стилист, но освен това е умел забавен разказвач. Какво прави „Планетата на приключенията“ велика? Комбинацията от класически приключенски научнофантастичен роман и сложния, интересен свят, освободен от каквито и да било логически ограничения и предразсъдъци.

Джак Ванс: другие книги автора


Кто написал Градът на часките. Слуги на уонките? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Градът на часките. Слуги на уонките — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Градът на часките. Слуги на уонките», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джак Ванс

Градът на часките. Слуги на уонките

Градът на часките

От едната страна на „Изследовател IV“ блещукаше Карина 4269, мъждива и застаряваща звезда, от другата висеше самотна планета, сиво-кафеникава, под плътното покривало на атмосферата. Звездата се отличаваше по причудливия кехлибарен оттенък на своето сияние, планетата бе малко по-голяма от Земята, съпътствана от чифт малки луни с кратък период на въртене. Една почти типична звезда от клас 2 и една незабележима планета, но у хората на борда на „Изследовател IV“ тази система предизвика учудване и жив интерес.

В предния команден отсек стояха командир Марин, старши офицер Дийли и офицер втори ранг Уолгрейв — трима мъже със сходни, стегнати движения, облечени в еднакви спретнати бели униформи и прекарали толкова много време заедно, че суховатата лаконична интонация, с която разговаряха помежду си, и полушеговитият, полусаркастичен тон, с който изразяваха мислите си, сякаш принадлежаха на един и същи човек. Те оглеждаха повърхността на планетата с визоскопи — портативни фоточувствителни бинокулярни устройства, способни да увеличават и подобряват многократно образа.

— Планетата на пръв поглед изглежда подходяща за обитаване — отбеляза Уолгрейв. — Тези облаци вероятно са водни изпарения.

— Ако сигналът идва от този свят — заговори старши офицер Дийли, — почти със сигурност можем да предположим, че планетата е обитаема. Това е естествено и често срещано следствие на фактора „подходяща за обитаване“.

Командир Марин се засмя дрезгаво.

— Макар и на пръв поглед неопровержими, напълно възможно е заключенията ви да са погрешни. В момента се намираме на двеста и дванайсет светлинни години от Земята. Получихме сигналите преди двайсет години, следователно те са били излъчени от тук преди двеста. Ако си спомняте, сигналите замлъкнаха внезапно. Този свят може да е подходящ за обитаване, възможно е да е обитаем, може дори да става въпрос и за двете. Но не е задължително нито едно от тези допускания да е вярно.

Дийли поклати тъжно глава.

— С подобен начин на разсъждение не може да сме сигурни, че дори Земята е обитаема. Оскъдните сведения, с които разполагаме…

Пийп, пийп — изписука интеркомът.

— Говори! — нареди командир Марин.

В командния отсек отекна гласът на Дант, корабният комуникационен инженер.

— Засичам променливо поле, струва ми се, че е с изкуствен произход, но не мога да се настроя към честотите му. Възможно е да е някакъв вид радар.

Марин се намръщи и се почеса по носа с юмрук.

— Ще пратим долу разузнавачи и после ще се отдалечим на безопасна дистанция — той произнесе кратка парола и даде необходимите разпореждания на разузнавачите Адам Рейт и Пол Уандър. — И действайте бързо, защото ни засякоха. Среща при системната ос, в зона Д като Денеб.

— Прието, командире. Системната ос, зона Д като Денеб. Дайте ни три минути.

Командир Марин се премести на макроскопа и започна трескаво да оглежда планетната повърхност, като непрестанно променяше дължината на вълната.

— Има подходящ прозорец на около 3000 ангстрьома. Не е най-добрата позиция, но разузнавачите ще се справят.

— Радвам се, че не преминах подготовка за разузнавач — отбеляза замислено офицер втори ранг Уолгрейв. — Като си представя, че щяха да ме пращат на всякакви странни и вероятно опасни планети.

— Разузнавачът не е плод на подготовка — побърза да уточни Дийли. — Той съществува — наполовина акробат, наполовина учен, наполовина крадец, наполовина…

— О, стига! Много станаха половинките.

— И пак няма да са достатъчно. Разузнавачът е човек, който обича промените.На борда на „Изследовател IV“ разузнавачи бяха Адам Рейт и Пол Уандър. Двама мъже, които се отличаваха с находчивост и издръжливост, всеки от тях вещ в много и различни занаяти, ала сходството им приключваше дотук. Рейт бе малко по-висок от среден ръст, чернокос, с открито чело, изпъкнали скули, изпито лице, на което от време на време трепкаше самотно мускулче. Уандър беше набит, с оредяваща руса коса и черти, твърде обикновени, за да подлежат на описание. Той беше с две години по-възрастен от своя колега и старши по чин, от което следваше, че разузнавателният скутер — миниатюрен космически кораб с дължина десет метра, прихванат от манипулаторна ръка под кърмата на „Изследовател IV“, е под негово командване.

Читать дальше

Похожие книги на «Градът на часките. Слуги на уонките»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Градът на часките. Слуги на уонките» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Градът на часките. Слуги на уонките»

Обсуждение, отзывы о книге «Градът на часките. Слуги на уонките» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.