Ришард Лісковацький: Вождь справедливих

Здесь есть возможность читать онлайн «Ришард Лісковацький: Вождь справедливих» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Киів, год выпуска: 1977, категория: Детскиая проза / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ришард Лісковацький Вождь справедливих
 • Название:
  Вождь справедливих
 • Автор:
 • Издательство:
  Веселка
 • Жанр:
  Детскиая проза / на украинском языке
 • Год:
  1977
 • Город:
  Киів
 • Язык:
  Украинский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Вождь справедливих: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Вождь справедливих»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Герої цієї повісті популярного сучасного польського письменника Ришарда Лісковацького — хлопці, які об’єдналися в Спілку Справедливих. Вони допомагають один одному, бо їхній девіз: «Всі за одного, один за всіх». У випробуваннях міцніє їхня дружба, загартовуються характери.

Ришард Лісковацький: другие книги автора


Кто написал Вождь справедливих? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Вождь справедливих — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Вождь справедливих», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Pишард Лісковацький

Вождь справедливих

Кашель злочинця.

Чорний день Богдана.

До Америки…

З самого ранку пахло дощем. Вітер гнав хмари, збивав їх докупи, й пополудні неба вже не було видно. Посутеніло майже як увечері. Тільки вряди-годи раптові спалахи блискавок освітлювали місто, що потонуло в сірій млі. Але дощ усе не йшов, усе не наважувався сипонути.

На горищі було так душно, що Адам відчував — по спині в нього спливають струминки поту. Він скинув сорочку і ретельно, немов щойно виліз з річки, витерся нею.

Він прийшов сюди півгодини тому. Навмисне прийшов перший, щоб спокійно пригадати всі ті, досить давні вже справи, які народилися саме на цьому горищі. Він чудово все пам’ятає… Чекаючи Казика, дивився вниз, на вулицю. Зірвався вітер, а за хвилину по бляшаному даху вдарили великі краплі дощу.

Невдовзі безлюдні вулички вилискували від потоків води, мовби маленькі річки. В цю мить Адам побачив Казика, що біг, скулений, незграбно перестрибуючи через калюжі. Казик Врубель… Худорлявий хлопчина, найбільший розтелепа в школі. Адже все почалося з нього. Якби не було Казика, хтозна, чи й виникла б Спілка Справедливих. Створити що Спілку Адамові спало на думку саме тоді, коли він уперше став на захист Врубеля — помірявся силою з Богданом, плечі в якого були наче у вантажника, а кулаки мов буханці хліба. Після бійки він домовився у Казиком зустрітися тут на горищі. Дощ лив наче з відра, небо краяли блискавиці, а вони сиділи, притулившись один до одного, на товстій балці, й творили Великий Статут Спілки Справедливих.

Понад два роки минуло від тієї історичної хвилини, проте Адамові здавалося, що все відбувалось кілька день тому. Він розгледівся по горищу. Нічого тут не змінилося. Великий старий комод, стіл без ніжки, два поламаних і нікому не потрібних стільці стояли на тих самих місцях, терпляче доживаючи свого віку.

Чому він домовився з хлопцями зустрітися сьогодні саме тут? Адже була в них своя чудова комірчина в підвалі, що скидалася на літеру «Г». Вони прибрали її, побілили, повісили на стінах картини, поставили ослони. Є в них і власний ключ, тож вони можуть до свого храму заходити відкрито о будь-якій порі дня чи ночі. А на горище дістатися — багато складніше. Треба обережно минути двері сторожа, який вправно орудує своєю великою мітлою не тільки тоді, коли замітає. Ця грізна зброя вже походила по їхніх спинах… Треба до того з котячою спритністю видиратися по старій драбині, що аж тріщать під ногами, а потім треба остерігатись, щоб голосною розмовою не привернути увагу до горища в мешканців будинку. Бо в цих дорослих фантазії ні на гріш. Як поясниш, чого вони, хлопці, збираються на горищі? Дорослі будуть підозріло дивитися й іронічно усміхатися — мовляв, знову вас сюди принесло… Краще б до книжок узялися, лобурі. Вам тільки дурниці в голові. Знову якусь банду збираєте… Що з вас виросте?

Саме так сварив колись хлопців сторож, вимітаючи їх з горища своєю здоровенною мітлою. Він ніколи з нею не розлучався. Мабуть, і спати лягав із нею…

Тож навіщо Адам призначив зустріч у цьому, не надто гостинному місці? Може, набридла йому затишна комірчина, може, занудьгував за конспірацією, за несподіванками, що їх можна було чекати кожної хвилини, сидячи на горищі, за спогадами, що причаїлися тут по всіх заспованих павутинням кутках?

Адам підійшов до віконця. Знову блискавка розтинає небо, знову стіни будинку стрясаються від потужного гуркоту. І майже водночас рясний дощ заливає землю. З віконця нічого не видно. Стіни будинків наче розпливаються в потоках води і в сутінках, що висять низько над землею.

Найрізноманітніші звуки відлунюють на горищі. Лопотіння дощу, шум вітру, гуркіт грому, скрегіт надірваної бляхи… Цей дикий концерт трохи пригнічує Адама. Він ходить майже навпомацки, спотикаючись об розкидані речі, і дедалі слабше опирається власним думкам, які схиляють його до втечі. Адже він міг би піти до своєї тітки. Вона б, напевне, почастувала його духмяним медом або смачним пирогом… Все одно хлопці не прийдуть. У такий дощ? Навіть собаки поховались у підворіттях. Над містом висять сірі, наче олово, хмари. Так швидко негода не скінчиться. Справді, сидіти й чекати тут — просто безглуздя.

Адам уже біля дверей. Досить простягти руку, натиснути на клямку…

— Ні, не втечу, — каже він голосно, намагаючись підбадьорити себе, — почекаю ще кілька хвилин. Зрештою, вони можуть і спізнитися в такий дощ. Прибіжать, змоклі до рубця, шукатимуть мене на горищі. Адже це я оголосив сьогодні збір, то й мушу чекати, навіть якщо в горище вдарятиме сто громів на годину.

Читать дальше

Похожие книги на «Вождь справедливих»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Вождь справедливих» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Вождь справедливих»

Обсуждение, отзывы о книге «Вождь справедливих» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.