Ришард Лісковацький: Вождь справедливих

Здесь есть возможность читать онлайн «Ришард Лісковацький: Вождь справедливих» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Киів, год выпуска: 1977, категория: Детскиая проза / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ришард Лісковацький Вождь справедливих
 • Название:
  Вождь справедливих
 • Автор:
 • Издательство:
  Веселка
 • Жанр:
  Детскиая проза / на украинском языке
 • Год:
  1977
 • Город:
  Киів
 • Язык:
  Украинский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Вождь справедливих: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Вождь справедливих»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Герої цієї повісті популярного сучасного польського письменника Ришарда Лісковацького — хлопці, які об’єдналися в Спілку Справедливих. Вони допомагають один одному, бо їхній девіз: «Всі за одного, один за всіх». У випробуваннях міцніє їхня дружба, загартовуються характери.

Ришард Лісковацький: другие книги автора


Кто написал Вождь справедливих? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Вождь справедливих — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Вождь справедливих», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

— Якийсь божевільний, чи що…— пошепки розмірковував Казик. — Стоїть навколішках, сопе, кашляє… Якби це було вночі, я б сказав, що бачив сновиду.

— Щось тут шукав… Ти помітив, як він мацав по підлозі?

— Що тут можна шукати? Божевільний — та й годі. Мені батько розповідав колись про одного такого благуватого: він ходив по дворах, збирав камінці і казав, що то бурштини. Може, і цей шукав тут бурштинів?..

— Мені здається — це не божевільний…

— А хто?

— Не знаю…

— Ти ще скажеш, що це шпигун чи бандит…

— А якщо й скажу?

— То послухай мою думку і дай мені спокій. Я не хочу пхати носа в такі справи. А тобі, хлопче, таки щастить — раз у раз якісь бандити або злодюги стають на дорозі. Просто-таки нариваєшся на них. Якби ти сьогодні не влаштував цих дурних зборів на горищі, то не побачив би й цього кахикала. В нашій комірчині багато приємніше. Прощавайте, шановний!

По цій довгій, кучерявій промові Казик, не чекаючи на Адамову відповідь, швидко почимчикував до виходу.

Не встиг він доторкнутися до клямки, як двері блискавично, пемов од удару ураганного вітру, розчинилися.

Адам мимохіть присів за комод, заплющивши, сам не знаючи чому, очі. Але тут-таки й розплющив їх, почувши трохи іронічний Богданів голос:

— Встань, Казику. Ти не покалічився? Вставай-бо, не вбив же я тебе!

Казик незграбно підводився з підлоги й мовчав, ніби його зурочили. Побачивши Адама, він нервово замахав руками, мовби відганяв рій злих бджіл, і несамовито закричав:

— Геть од мене, згинь, сатано! І взагалі — чхати я на вас усіх хотів!

Кинувшись у відчинені двері, він швидко простукотів підошвама по драбині, і тільки його й бачили.

— Що з ним таке, що тут діється? — Богдан рушив до драбини, певне, хотів перевірити, чи ошалілий Казик не зачепився за якийсь із виламаних щаблів. — Я ж не хотів збивати його з ніг!

— Злазьмо й ми, — сказав Адам. — Я все тобі поясню, тільки не тут.

Богдан здвигнув плечима.

— Спершу ти просиш прийти на горище, та не встигаю я сюди видертись, як чую прекрасну пропозицію: злазь-но вниз. Я бачу, що не лише Казик головою вдарився.

Вони хутко минули довгий коридор, намагаючись ступати якомога тихіше, коли проходили повз двері кімнати, в якій мешкав сторож. Та однаково не вбереглися. Де й узялася над їхніми головами велика мітла, а проповідь вони почули таку, що хоч вуха затуляй. Почався крос на найвищому рівні, перемогу в якому незаперечно здобув Адам. Він перший вихопився на вулицю і, озирнувшись, побачив захеканого Богдана, що біг з останніх сил, прагнучи відірватись від переслідувача. Мітла заважала сторожеві, і він відстав, далі вже не гнався. Зупинившись у воротах, він насварився на хлопців кулаком і, певне, на прощання послав би ще й круте слівце, якби не зайшовся надсадним кашлем.

— Чуєш? — вражено мовив Адам.

— Що?

— Кашляє…

— Йому добре кашляти… оперіщив мене мітлою по спині, наче добрим дрючком.

— Той тип на горищі кашляв точнісінько так.

— Що ти верзеш?! — Богдан підозріливо подивився на Адама.

Від хвилювання Адам став затинатись, плутати слова. Хотів розповісти про все дуже швидко, і вийшла з того така мішанка, що Богдан тільки зітхнув і стурбовано поклав руку на лоб товариша.

— Кепські в тебе справи… голова дуже гаряча. Або запалення мозку, або ще гірше. Відвести тебе додому, чи сам даси собі раду?

Але вони ще трохи постояли біля під’їзду, в якому й досі, мов грізний вартовий, стовбичив сторож, спершись на свою мітлу і кашляючи. Чекали на хлопців, що запізнилися. Треба ж було попередити їх про небезпеку, яка чигала у воротах. Правда, Богдан підсміювався з цієї таємничої історії, яка розігралася на горищі, але був згоден з Адамом: так, треба ще трохи тут почекати, бо доведеться тоді Ягеллу чи Ластатому теж бити рекорди з бігу, змагаючись з агресивним сторожем.

Дощ уже перестав, розірвані хмари відпливали на захід, величезні калюжі заблищали на сонці. Червневе небо помалу вертало собі свій гарний блакитний колір.

Проте ніякі чари природи не могли привабити Адама. Настрій у нього був як у приреченого до страти. Дійшло навіть до того, що він почав кепкувати сам із себе. Дивлячись спідлоба на усміхненого Богдана, він думав: «Мабуть, чорний кіт мені сьогодні дорогу перебіг. Зібратися не пощастило, пошився я в дурні з цією дитячою пригодою на горищі. Навіть Казик сміється з мене. А до всього — ще й оця втеча від сторожа… просто-таки лихо за лихом».

Читать дальше

Похожие книги на «Вождь справедливих»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Вождь справедливих» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Вождь справедливих»

Обсуждение, отзывы о книге «Вождь справедливих» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.