Джейн Кренц: Пророчески сънища

Здесь есть возможность читать онлайн «Джейн Кренц: Пророчески сънища» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Современные любовные романы / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джейн Кренц Пророчески сънища
 • Название:
  Пророчески сънища
 • Автор:
 • Жанр:
  Современные любовные романы / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пророчески сънища: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пророчески сънища»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Гуен Фрейзър притежава необикновен паранормален талант — тя вижда духове. Открива ги в огледала, прозорци и водни повърхности. Общува с тях, най-често, за да им помогне да разберат кой стои зад насилствената им смърт. Младата жена изкарва прехраната си, като разчита аури и тълкува сънища. Гуен е част от изследователско проучване на д-р Евалин Болинджър в американското градче Уилби. Целта му е да се докаже съществуването на паранормални таланти. Сред участниците е и Зандър Тейлър, издирван от полицията за убийства на ясновидки, гледачки и медиуми. Той успява да ликвидира двама души, след което се самоубива. Гуен оцелява, но преживяният ужас я принуждава да напусне градчето. Две години по-късно Гуен се завръща в Уилби и открива Евалин мъртва. Интуицията й подсказва, че близката й приятелка и наставница не е починала от естествена смърт. Полицаите обаче се нуждаят от солидни доказателства, а Гуен — открила трупа — е начело в списъка им със заподозрени.

Джейн Кренц: другие книги автора


Кто написал Пророчески сънища? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пророчески сънища — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пророчески сънища», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джейн Ан Кренц

Пророчески сънища

На Франк, както винаги, с любов

Благодарности

Специални благодарности на Стивън Касъл, директор на обучаващите програми към Националната асоциация на подводните инструктори, инструктор и преподавател в Обществената асоциация за безопасно гмуркане и инструктор в Института за обучение на водолази. Той е собственик на „Ей Ей Ай Нептюн Дайвърс“ в Лас Вегас, Невада, и има сертификат от Кавърн Кейв. Благодарна съм му за техническата помощ и съвети. Също така с гордост мога да кажа, че той е мой брат. Наистина е много полезно да имаш експерт в собственото си семейство. Всички грешки в текста са мои, изцяло мои.

1.

Мъртвият гмуркач беше заседнал като кост в каменното гърло на подводната пещера, която наричаха Чудовището. Тялото му се поклащаше леко от недоловимото течение. Беше облечен в неопренов костюм, носеше кислородна бутилка, плавници, тежести и маска. Едната му ръкавица се повдигаше и отпускаше като призрачно предупреждение.

Обърни се.

Но за Джъдсън Копърсмит нямаше връщане назад.

Местните на острова твърдяха, че звярът от подводната пещера поглъща гмуркачите цели. Пристрастени към адреналина, те проявяваха неблагоразумието да пренебрегнат предупредителните табели, но никога не стигаха много далече в лабиринта от подводни тунели, които никой не беше описал. По-умните се връщаха навреме. Но експлозията в сухата част на пещерата беше затрупала надземния изход и беше направила връщането невъзможно. Единствената му надежда беше да изплува навън в морето, като мине през Чудовището.

Мракът вътре беше плътен и безпощаден. Ала водата беше невероятно бистра. Лъчът на фенера я прониза като лазер и се закова върху тялото.

Джъдсън доплува до мъртвеца и огледа оборудването му. Заля го вълна на облекчение, когато видя, че убийците не са си направили труда да изпразнят кислородната му бутилка. Свали я от поклащащото се във водата тяло, пъхна я под мишница, а след това прибра и фенера му. През маската очите на жертвата се взираха в него с укор.

Съжалявам, приятел, но тези неща вече не ти трябват. Не съм сигурен дали и на мен ще ми помогнат, но ще ми осигурят малко време.

Плъзна се покрай трупа и обходи с лъча на фенера си подводните скали. Едва овладя желанието да заплува напред възможно най-бързо. Но импулсивните решения щяха да го убият също толкова сигурно, колкото и ако му свършеше кислородът. Насили се да изчака няколко секунди.

Долови лекото, постоянно придърпване на течението. То или щеше да го спаси, или да го подмами към смъртта. Плъзна се в потока от кристално прозрачна вода и се остави да го поведе към вътрешността на лабиринта.

Хората от острова твърдяха, че пещерата има излаз в морето. Това беше доказано преди години с прост тест: бяха изсипали във водата оцветител, който се появи на малко разстояние от брега. Но на острова имаше доста пещери и никой не беше успял да открие точното място на подводния изход. Много гмуркачи бяха загинали, докато опитваха да го намерят.

Въздухът в бутилката му вече привършваше. Беше я грабнал, когато по принуда се гмурна под водата. Дишането му се затрудни. Свали я от гърба си и я постави внимателно върху един скален зъбер, защото последното нещо, което му трябваше сега, беше да размъти водата, пускайки бутилката към дъното. Времето се измерваше в запаси от кислород. А неговите не бяха много. Боеше се, че въздухът няма да му стигне, независимо колко пестеливо използваше единственото нещо, което го делеше от смъртта.

Сложи си ремъците на кислородната бутилка, която взе от мъртвеца, и изчака момент, при който се издигна леко нагоре. Понякога в подводните пещери вертикалните течения са по-силни.

После отново долови слабото, невидимо подръпване, което го подканваше към дълбините.

След известно време — не погледна часовника си, защото нямаше смисъл — фенерът му започна да отслабва. Използва го възможно най-пестеливо, но лъчът бързо избледняваше. Непрогледната нощ постепенно се сключи около него. Досега никога не се беше впечатлявал от тъмнината. Паранормалното нощно зрение му помагаше да се ориентира без помощта на светлината. При други обстоятелства естествената слаба радиация на скалите щеше да му бъде достатъчна, за да освети пространството наоколо. Но странният блясък в подводната пещера и последвалата експлозия бяха поразили сетивата му и частично го бяха ослепили. Не беше сигурен дали ще бъде трайно, но това сега нямаше смисъл да го тревожи. Загубата на таланта му щеше да е без значение, ако не успееше да се измъкне от наводнените катакомби жив.

Читать дальше

Похожие книги на «Пророчески сънища»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пророчески сънища» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Джонатан Мабъри: Човекът вълк
Човекът вълк
Джонатан Мабъри
Джей Бонансинга: Хрътка
Хрътка
Джей Бонансинга
Сюзън Филипс: Знойни сънища
Знойни сънища
Сюзън Филипс
Отзывы о книге «Пророчески сънища»

Обсуждение, отзывы о книге «Пророчески сънища» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.