Сьюзен Мэллери: Milijono vertas laimikis

Здесь есть возможность читать онлайн «Сьюзен Мэллери: Milijono vertas laimikis» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, категория: love_all / на литовском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Сьюзен Мэллери Milijono vertas laimikis
 • Название:
  Milijono vertas laimikis
 • Автор:
 • Издательство:
  Svajoniu knygos
 • Жанр:
  love_all / на литовском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Литовский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Milijono vertas laimikis: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Milijono vertas laimikis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Trys seserys, Julija, Vilou ir Marina, daug metų nė neįtarė turinčios senelę. O ši pasirodė esanti labai turtinga ponia. Močiutė Rūta džiaugiasi atrastomis vaikaitėmis ir sumano jas ištekinti… Bet kaip tai padaryti? Gal sugundytų milijonas dolerių už santuoką? Milijonieriai pusbroliai Rajenas ir Todas nusprendė pamokyti Juliją Nelson, dar vieną naudos besivaikančią merginą. Rajenas, apsimetęs Todu, išsiruošė į pasimatymą, tikėdamasis išvysti blizgučiais apsikarsčiusią lėkštą vyrų medžiotoją. Pasirodė, kad Julija – protinga, puikų humoro jausmą turinti gražuolė. O varge, kaip viskas susijaukė! Milijonierius Keinas Denisonas kruopščiai susiplanavo gyvenimą. Jis turėjo būti panašus į atsiskyrėlio rojų. Deja, Keinas padarė esminę klaidą– į savo namus įsileido taisyklių nepaisančią Vilou Nelson. Anksčiau moterys Todui žerdavo komplimentus, išliedavo savo jausmus, o jis mėgaudavosi pagyrimais ir spėliodavo, ar tikrai jų nusipelnė. Gal visa tai dėl solidžios jo sąskaitos banke? Bet Marina kitokia – linksma, protinga, nuoširdi. Pirmą kartą gyvenime Todas nori surizikuoti... Sveiki atvykę į MILIJONIERIŲ pasaulį, kuriame ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. 2-oji laida anksčiau išleistų „Svajonių romanų“: „Meilė už milijoną“ „Milijonieriaus laimė“ „Vertas milijono“

Сьюзен Мэллери: другие книги автора


Кто написал Milijono vertas laimikis? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Milijono vertas laimikis — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Milijono vertas laimikis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Фото

Visa intelektinė nuosavybė į šios el. knygos turinį yra saugoma. Pirkėjui leidžiama naudotis el. knyga tokia apimtimi, kiek tokių teisių suteikė autorių teisių turėtojas.


Ši el. knyga skirta tik asmeniniam naudojimui Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose.


Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti el. knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti el. knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės), išskyrus teisę atgaminti nedidelę dalį el. knygos išimtinai asmeniniais nekomerciniais naudojimosi tikslais, nepažeidžiant galiojančių LR teisės aktų reikalavimų.


Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių Taisyklių) el. knyga, el. knygos leidėjas ir (arba) platintojas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, platintojo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios Taisyklių sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, platintojo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.


Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą, pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.


El. knygos leidėjas ir (arba) platintojas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.


Naudodamasis šia el. knyga, Pirkėjas sutinka su visomis aukščiau nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.Susan Mallery

Milijono vertas laimikis

Leidykla „Svajonių knygos“, 2011

ISBN 978-609-406-449-4

El. versiją paruošė:

www.skaitykle.lt

Versta iš: Susan Mallery, The Substitute Millionaire

© Susan Mallery, 2006

Versta iš: Susan Mallery, The Unexpected Millionaire

© Susan Mallery, 2006

Versta iš: Susan Mallery, The Ultimate Millionaire

© Susan Mallery, 2006

Šis leidinys publikuojamas pagal sutartį su „Harlequin Enterprises II B.V. / s. à. r. l."

Visos teisės į šį kūrinį saugomos, įskaitant teisę atkurti visą arba iš dalies bet kokia forma.

Visi šios knygos personažai yra išgalvoti.

Bet koks panašumas į tikrus asmenis, gyvus ar mirusius, yra visiškai atsitiktinis.

© Algina Dzvonkienė, vertimas iš anglų kalbos, 2008

© Jurgita Vaitkutė, vertimas iš anglų kalbos, 2008

© Vilma Vaičiūnienė, vertimas iš anglų kalbos, 2008

© Živilė Adomaitytė, knygos dizainas, 2011

© Shutterstock.com, viršelio nuotrauka

© „Svajonių knygos", 2011

© Nextmedia, elektroninė versija, 2012

Фото

Tavo širdies terapija

Jausmų pasaulis, kuriame skleidžiasi draugystės žiedai,

karaliauja meilė, verda aistros, dūžta širdys,

pildosi slapčiausi troškimai ir lūkesčiai.

Ir visa tai – garsiausių pasaulio rašytojų

laiko patikrintuose kūriniuose:

intriguojančiuose, užburiančiuose

jausmų romanuose

ir šeimų sagose.MEILĖ UŽ MILIJONĄ


1

Pirmasis Julijos Nelson pasimatymas buvo toks nevykęs, kad ji nusprendė bent jau ateinantį dešimtmetį atsisakyti šio malonumo.

Jos kavalierius flirtavo su visomis pigaus restoranėlio moteriškosios lyties lankytojomis, išskyrus šešiolikmetę Juliją, sudorojo beveik visas jos salotas ir galų gale dingo. Jai teko apmokėti sąskaitą ir vykti namo. Jau seniai būtų viską pamiršusi, jei pasimatymas nebūtų pasibaigęs ligoninėje – ji baisiai apsinuodijo maistu. Po to, kai nuo galvos iki kojų apvėmė mielą jauną gydytoją, Julija prisiekė sau niekada daugiau šiame gyvenime, – o ir kituose, jeigu tokie bus, – neiti į pasimatymą su nepažįstamu vaikinu.

Iki šios dienos.

– Aš tikriausiai kvaištelėjau, juk tai tikra katastrofa, – sumurmėjo ji, padavusi patarnautojui automobilio raktelius ir artėdama prie modernaus vakarietiško restorano durų. – Maniau, kad esu protingesnė. Ką, po galais, čia veikiu?

Kvailas klausimas, tuo labiau kad atsakymas aiškus.

Julija ir dvi jos seserys nusprendė traukti burtus, kuriai iš jų teks eiti į pasimatymą su nelemtu Todu Astonu Trečiuoju. Nuo pat vaikystės sesutės visus svarbiausius sprendimus priimdavo traukdamos burtus, o Julija visuomet pralaimėdavo. Ir šį kartą burtai nulėmė jos nenaudai. Ką gi, nepasisekė.

Pro išblizgintas stiklines duris mergina įžengė į perpildytą vestibiulį. Tikriausiai laisvą staliuką šiame restorane rasti taip pat lengva, kaip ir stovėjimo vietą automobiliui miesto centre. Ji spraudėsi pro išsipusčiusią minią, kol pamatė labai jauną, labai liesą ir labai išblyškusią administratorę.

– Esu susitarusi su Todu Astonu, – nurijusi beišsprūstantį patarimą, kad geras sumuštinis jai tikrai nepakenktų, kreipėsi į mergaitę Julija.

Žvilgtelėjusi į užsakymų knygą jaunoji administratorė tarė:

– Ponas Astonas jau laukia. Aš jus palydėsiu iki staliuko.

Eidama Julija stengėsi negalvoti apie savo klubus, kurie, palyginti su priekyje einančios merginos, jai atrodė per daug apvalūs. Tiesą pasakius, jau geriau jaustis stora šalia šios mergiūkštės, nei visą vakarą kiurksoti prie Todo Astono Trečiojo stalelio. Ir kaip žmonės gali gyventi su skaičiumi prie pavardės? Ji prisiminė poną Hauelį [Godus milijonierius, komiško amerikiečių serialo herojus (vert.).] iš Giligano salos [Serialo pavadinimas (vert.).] – mėgstamiausio naktinio serialo vaikystėje.

Vaizduotė jau piešė poną Hauelį dryžuotomis plačiomis kelnėmis ir baltu sportiniu megztiniu – tiktai truputį jaunesnį. Julija vos susilaikė neprunkštelėjusi. Administratorė stabtelėjo prie nuošaliame kampe užsakyto stalelio. Štai ir jis, mažiausiai panašus į pretenzingą milijonierių.

– Labas. Tu tikriausiai Julija, – pakilo Todas Astonas ir nusišypsojo.

Šį kartą burtai ne tokie jau ir prasti, – pagalvojo Julija pastebėjusi, kad Todas, nepaisant jos aukštakulnių batelių, stūkso priešais ją kaip bokštas. Vaikinas buvo gražus, tamsiaakis, o jo šypsena Julijai priminė piktojo vilko, žiūrinčio į Raudonkepuraitę, šypsenėlę.

Vyrukas visai nebuvo panašus į beviltiškai nuobodų tolimą giminaitį, be to, mergina jautė, kad šį kartą neteks mokėti už vakarienę.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Milijono vertas laimikis»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Milijono vertas laimikis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Нора Робертс: Devino Makeido meilė
Devino Makeido meilė
Нора Робертс
Тони Парсонс: Šeimos keliu
Šeimos keliu
Тони Парсонс
Лорен Оливер: Kai aš žuvau
Kai aš žuvau
Лорен Оливер
Иэн Макьюэн: Atpirkimas
Atpirkimas
Иэн Макьюэн
Лорен Кейт: Aistringieji
Aistringieji
Лорен Кейт
Лорен Кейт: Puolusieji
Puolusieji
Лорен Кейт
Отзывы о книге «Milijono vertas laimikis»

Обсуждение, отзывы о книге «Milijono vertas laimikis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.