Тахере Мафи: Разнищи ме

Здесь есть возможность читать онлайн «Тахере Мафи: Разнищи ме» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2015, ISBN: 978-954-27-1452-1, издательство: Егмонт, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Тахере Мафи Разнищи ме
 • Название:
  Разнищи ме
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2015
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-1452-1
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Разнищи ме: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Разнищи ме»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Джулиет е избягала в Пункт Омега — място за хора с дарби като нея и щаб на бунтовническата съпротива. Най-накрая тя е свободна от Възобновителите, свободна от плана им да я използват като оръжие, свободна да обича Адам. Но Джулиет никога няма да може да се раздели със смъртоносното си докосване. Нито пък от Уорнър, който я иска повече, отколкото тя би могла да си представи. Преследвана от миналото си и ужасена от бъдещето, Джулиет знае, че ще трябва да избере между това, което иска, и това, което мисли за правилно. Решение, което би могло да включва и избор между сърцето ѝ и живота на Адам.

Тахере Мафи: другие книги автора


Кто написал Разнищи ме? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Разнищи ме — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Разнищи ме», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Тахере Мафи

Разнищи ме

(книга втора от "Разбий ме")

На майка ми. Най-добрият човек, когото познавам.


Първа глава


Днес светът може да е слънчев.

Грамадната жълта топка може да се разтича в облаците като жълтък, преливайки се в лазурното небе, грейнала от студена надежда и фалшиви обещания за свидни спомени, истински семейства, обилни закуски, купчини палачинки, полети с кленов сироп, поставени в чинии от един вече несъществуващ свят.

А може би не.

Може би денят е свъсен и влажен, вятърът фучи свирепо, жулейки кожата по кокалчетата дори на силни мъжки ръце. Може би вали сняг, може би вали дъжд, знам ли… може би има поледица удря градушка урагани се усукват в торнадо и земята се тресе разцепва се… отваряйки място за грешките ни.

Няма как да знам.

Вече не разполагам с прозорец. Нито с изглед. Температурата на кръвта ми е един милион градуса под нулата и съм погребана на 15 метра под земята в тренировъчната зала, превърнала се в мой втори дом напоследък. Всеки божи ден, взирайки се в четирите и стени, си напомням не съм в плен, не съм в плен, не съм в плен, но понякога старите страхове се стичат по кожата ми и като че ли не мога да се измъкна от клаустрофобията, сграбчила гърлото ми.

Дадох толкова много обещания с пристигането си тук.

Сега обаче губя увереност. Обзема ме тревога. Съзнанието ми вече е предател, защото мислите ми изпълзяват от леглото всяка сутрин с трескави очи и потни длани и истеричен кикот в гърдите ми, вграден в гърдите ми, заплашващ да изригне през гърдите ми… и напрежението ме стяга и стяга… и стяга.

Животът тук не е такъв, какъвто очаквах.

Новият ми свят е гравиран в пушечен метал, инкрустиран в сребро, удавен в миризмите на камък и стомана. Въздухът е леден, тепихите са оранжеви; светлината от лампите трепка, ключовете им пиукат, електронни и електрически, неоново ярки. Тук е същински кошер, кошер от тела, кошер от шепоти и крясъци, препускащи крака и умислени стъпки. Ако се заслушам, чувам как работят мозъци, чела се сбърчват, пръсти тупкат по брадички и устни и свъсени вежди. Идеи се носят по джобове, хрумвания стърчат по върховете на всички езици; очи се присвиват в дълбок размисъл, в старателно планиране, към което се очаква да проявя интерес.

Но у мен нищо не работи и всичките ми части са повредени.

Трябвало да овладея Енергията си, разправя Касъл. Талантите на всички ни представляват различни видове Енергия. Материята не се създава, нито се унищожава, разправя той, и когато светът ни се промени, Енергията се промени с него. Способностите ни произхождат от вселената, от друга материя, от други Енергии. Не сме аномалии. Ние сме неизбежна последица от гротескната ни експлоатация на планетата Земя. Енергията ни идвала отнякъде, разправя той. А това "някъде" се намирало сред хаоса покрай нас.

Има логика. Спомням си как изглеждаше светът, когато го напуснах.

Спомням си разлютеното небе и поредицата от залези, срутващи се под луната. Спомням си нацепената земя и бодливите храсталаци, и някогашната зеленина, опасно клоняща към кафявата гама. Мисля за негодната за пиене вода и нелетящите птици, за това как човешката цивилизация е принизена до съществувание в бетонни постройки, пръснати по останките от опустошената ни земя.

Планетата ни е счупена кост, незараснала правилно, стотици късчета кристал, залепени едно за друго. Бяхме разбити на парчета и сглобени отново, принудени всеки божи ден да се преструваме, че водим нормален живот. Но всичко това е лъжа, мръсна лъжа; всички хора, места, неща и идеи са лъжа…

Аз не водя нормален живот.

Аз съм просто последица от катастрофа.

2 седмици се свлякоха в канавката, изоставени, забравени вече. От 2 седмици съм тук, 2 седмици се подвизавам върху пласт яйчени черупки и се питам кога ли нещо ще се счупи, кога ли ще счупя нещо, кога ли всичко ще рухне в краката ми. Минаха 2 седмици, в които уж трябваше да се почувствам по-щастлива, по-здрава, по-отпочинала, по-спокойна в това убежище. Вместо това се тревожа какво ли ще се случи, когато ако се проваля, ако обучението ми не потръгне, ако нарочно случайно нараня някого.

Готвим се за кървава война.

Затова се обучавам. Всички се подготвяме за погром над Уорнър и антуража му. За победа битка по битка. За да покажем на хората по света, че още има надежда — че не е нужно да изпълняват безропотно нарежданията на Възобновителите и да се превръщат в роби на режим, целящ да ги експлоатира в името на властта. Съгласих се да участвам в тази борба. Да воювам за общата кауза. Да впрегна силата си против собствените си убеждения. Но мисълта да посегна на друго човешко същество връща в съзнанието ми цял куп спомени, чувства, прилив на мощ, каквато изпитвам само когато докосна кожа, уязвима при допир с моята. Бурно възприятие за непобедимост; мъчителна еуфория; енергийна вълна, обливаща всяка пора на тялото ми. Не знам какво може да ми причини. Не знам доколко мога да се доверя на способността си да извличам удоволствие от нечия болка.

Читать дальше

Похожие книги на «Разнищи ме»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Разнищи ме» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Джесика Редмерски: Миг преди никога
Миг преди никога
Джесика Редмерски
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ник Хорнби
Тахере Мафи: Разбий ме
Разбий ме
Тахере Мафи
Тахере Мафи: Възпламени ме
Възпламени ме
Тахере Мафи
Отзывы о книге «Разнищи ме»

Обсуждение, отзывы о книге «Разнищи ме» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.