Джим Бъчър: Фуриите на Калдерон

Здесь есть возможность читать онлайн «Джим Бъчър: Фуриите на Калдерон» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 9786191500673, издательство: Колибри, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джим Бъчър Фуриите на Калдерон
 • Название:
  Фуриите на Калдерон
 • Автор:
 • Издательство:
  Колибри
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9786191500673
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Фуриите на Калдерон: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Фуриите на Калдерон»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Жителите на отдалечената долина Калдерон живеят в единение с природата. Чрез фуриите, които призовават, те черпят сили от стихиите й - въздух, огън, вода или дърво - и с тяхна помощ се справят с трудностите на живота във фермите... всички, с изключение на Тави. Макар и достигнал възрастта, той все още не е открил нито една фурия. Над Калдерон надвисват черни облаци, но не фуриите на бурята са най-сериозната опасност, пред която трябва да се изправят хората от долината, когато пътят им се преплита с този на Курсор Амара - току-що издържала последния си изпит от Академията на Алера. Предателствои отдавна забравен враг заплашват съществуването на цялото човешко царство. Властта се изплъзва от ръцете на Първия лорд на Алера и неговата последна надежда са млад и неопитен Курсор, момче без нито една фурия и откъснат от подкрепленията легион.

Джим Бъчър: другие книги автора


Кто написал Фуриите на Калдерон? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Фуриите на Калдерон — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Фуриите на Калдерон», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джим Бъчър

Фуриите на Калдерон

(Книга първа от "Кодексът Алера")

Курсът на историята се предопределя не от битки, обсади или узурпации, а от действията на отделните хора. И най-добре укрепеният град, и най-многобройната армия са на практика съвкупност от отделни личности. И техните решения, страсти, глупост и мечти предопределят бъдещето. Ако има един урок, който си заслужава да се научи от историята, той е, че много често съдбата на цели армии, градове, че дори на цели кралства е в ръцете на един-единствен човек. В тежки моменти на несигурност, решенията на този човек, добри или лоши, правилни или пог­решни, значими или маловажни, променят света, без дори човекът да подозира за това.

Но историята понякога е такава повлекана. Няма как да знаем кой е този човек, нито къде е, нито що за решения може да вземе.

И това почти ме кара да вярвам в съществуването на Съдбата.


От трудовете на Гай Примус,Първи лорд на Алера

Пролог

– Моля те, Тави – умоляваше момичето, застанало в сянката на постройката на кухнята, сгушена под здрачаващото се небе. – Малка услуга искам, само този път.

– Не знам – отвърна момчето. – Толкова работа имам.

Тя се приближи до него и той усети стройното ѝ тяло да се притиска в неговото, меко, ухаещо на цветя и така приятно. Тя допря устни до бузата му и го целуна бавно и продължително.

– Ще съм ти много благодарна – прошепна момичето в ухото му.

– Ами – каза момчето – не съм сигурен дали, мм.

Тя отново го целуна и прошепна:

– Моля!

Сърцето му затуптя и коленете му омекнаха.

– Добре. Ще го направя.

Глава І

Амара седеше на полюшващия се гръб на стария гаргант и докато яздеше, прехвърляше наум плана си. Утринното слънце я обливаше с лъчите си, изтикваше студа от мразовития, мъглив въздух и сгряваше тъмната вълна на полата ѝ. Осите на каруцата скърцаха и стенеха под тежестта на товара зад гърба ѝ. Робският нашийник, който носеше, беше започнал да прежуля кожата ѝ и тя се зарече, че занапред ще го носи няколко дни преди мисия, за да свикне.

Ако оцелее след тази, естествено.

По гръбнака ѝ пробяга нервна тръпка и напиращият страх скова напрегнатите ѝ рамене. Пое дълбоко въздух, издиша и прит­вори очи. Пропъди всяка мисъл от главата си и се съсредоточи върху онова, което долавяха сетивата ѝ: слънцето по лицето, люлеенето на ръбестия гръб на добичето в такт с широките му крачки и скърцането на осите на каруцата.

– Тревожиш ли се? – попита мъжът, който вървеше до гарганта.

В ръката му се полюшваше остен, но през целия път досега не го беше използвал нито веднъж. Успяваше да управлява добичето единствено чрез юздите на оглавника, въпреки че главата му едва стигаше до покритите с кафява козина хълбоци на гигантския вол. Носеше най-обикновени дрехи, като онези, с които ходеха пътуващите търговци: кафяви, прилепнали по краката панталони, груби сандали и дебело, зелено, ръчно тъкано вълнено елече върху ризата си. Имаше опърпано зелено наметало без никаква украса или бродерия, но откакто слънцето се беше издигнало достатъчно високо на небето, то висеше преметнато през рамото му.

– Не – излъга Амара, отвори очи и зарея поглед напред.

– Лъжкиня – изсмя се тихо Фиделиас. – Планът ти не е глупав. Може и да проработи.

Амара хвърли предпазлив поглед на учителя си:

– Имаш друго предложение ли?

– За финалния ти изпит? – попита Фиделиас. – Как не. Не бих си и помислил дори, академ. Това само би омаловажило представянето ти.

– Тогава смяташ, че има още нещо, което трябва да знам, така ли? – облиза нервно устни Амара.

Фиделиас я изгледа простодушно.

– Имам няколко въпроса.

– Въпроси, сега? Съвсем скоро ще пристигнем.

– Мога да ти ги задам, след като пристигнем, щом предпочиташ.

– Ако не беше мой патрисерус, щях да те смятам за направо непоносим – въздъхна Амара.

– Много мило от твоя страна. Напреднала си значително от първите ти месеци в Академията. Колко изненадана беше тогава, като разбра, че Курсорите не само разнасят послания.

– Знаеш, че мразя тази история, но продължаваш да я разказваш.

– Не – усмихна се широко Фиделиас. – Продължавам да я разказвам, защото знам, че я мразиш.

Читать дальше

Похожие книги на «Фуриите на Калдерон»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Фуриите на Калдерон» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Джим Батчер: Фурии Кальдерона
Фурии Кальдерона
Джим Батчер
Джим Батчер: Фурия Принцепса
Фурия Принцепса
Джим Батчер
Ричард Стейнбърг: Взлом
Взлом
Ричард Стейнбърг
Харлан Коубън: Клопка
Клопка
Харлан Коубън
Отзывы о книге «Фуриите на Калдерон»

Обсуждение, отзывы о книге «Фуриите на Калдерон» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.