Филип Фармър: Върнете се в телата си!

Здесь есть возможность читать онлайн «Филип Фармър: Върнете се в телата си!» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Върнете се в телата си!
 • Автор:
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Върнете се в телата си!: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Върнете се в телата си!»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Филип Фармър: другие книги автора


Кто написал Върнете се в телата си!? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Върнете се в телата си! — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Върнете се в телата си!», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Филип Хосе Фармър

Върнете се в телата си!

1

Жена му така го беше притискала в прегръдките си, като че ли можеше да прогони смъртта от него.

— Господи, умирам! — беше изплакал той.

Вратата на стаята се беше отворила и той бе зърнал една гигантска и черна едногърба камила отвън и бе чул дрънченето на звънчетата от сбруята й когато горещият дъх на пустинния вятър ги бе облъхнал. И тогава в рамката на вратата се бе показало грамадно черно лице увенчано с голям черен тюрбан. Черният евнух бе прекрачил прага с неуловимата подвижност на облак, с гигантски ятаган в ръка. Най-сетне бе пристигнала смъртта, Разрушителят на наслажденията и Разединителят на човешкия род.

Пълен мрак. Пустота. Той дори не осъзнаваше, че сърцето му беше спряло завинаги. Пустота.

И тогава очите му се отвориха. Сърцето му биеше силно. Той беше силен, много силен! Нямаше ги вече болката от подаграта в коленете му, агонията на черния му дроб, мъчението на сърцето му.

Покоят беше толкова дълбок, че той дори усещаше потока на кръвта в главата му. Беше сам в един безмълвен свят.

Всепроникваща и ярка светлина пронизваше всичко около него. Зрението му се беше върнало, но въпреки това не разбираше какво го заобикаля. Какви бяха тия неща над, встрани, под него? Къде беше той?

Опита се да изправи и да седне, но усети притъпено паника. Нямаше на какво да седне, защото висеше в пустотата. Опитът му да седне го тласна напред и нагоре, много забавено, сякаш се намираше във вана пълна със захарен сироп. На един фут разстояние от връхчетата на пръстите си съзря прът от блестящ червен метал. Прътът идваше отгоре, от безкрайността и отиваше надолу, към безкрайността. Той се опита да го сграбчи, защото това беше най-близкият твърд обект до него, но някаква невидима преграда се изпречи между него и ръката му. Сякаш силовите линии на невидимо поле го отблъскваха и не му позволяваха да го докосне.

Той бавно се преобърна през глава. И тогава невидимата преграда спря връхчетата на пръстите му на шест инча от пръта. Той напрегна тялото си и се придвижи на един инч по-близо. В същото време тялото му се завъртя по надлъжната си ос. Той пое шумно въздух с висок режещ звук. Макар и да знаеше, че около него няма опора, не можа да сдържи импулса си да разпери панически ръце в опита си да сграбчи нещо, каквото и да е.

Сега с лице «надолу» ли беше, или «нагоре»? Но каквато и да беше посоката, тя беше противоположна на тази, в която беше гледал при пробуждането си. Не че имаше някакво значение. И «под» и «над» него гледката беше една и съща. Висеше в пространството, поддържан от невидим, но осезаем пашкул. Шест фута «под» него се намираше тялото на жена с много бледа кожа. Беше напълно гола без никакъв косъм по тялото си. Изглеждаше заспала. Очите й бяха затворени, а гърдите й се издигаха и спускаха леко. Краката й бяха един до друг, изпънати, ръцете й притиснати до тялото. Въртеше се бавно като пиле на грил.

Тялото на жената се въртеше от същата сила, която въртеше и него. Той бавно отплува от нея, видя други голи и обезкосмени тела, жени, мъже, и деца, които се въртяха безшумно в редове срещу него. Над него бавно се превърташе в пространството голото и безкосмено тяло на един негър.

Приведе глава, за да види и собственото си тяло. Той също беше гол и обезкосмен. Кожата му беше гладка, а мускулите на корема изпъкваха релефно, а бедрата му се бяха превърнали в такива на лекоатлет. Изчезнали бяха мъртвешки бледо-сините изпъкнали като върви вени. Нямаше го съсухреното и сбръчкано тяло на шейсет и деветгодишен старец предало богу дух само преди миг. В спомен се бяха превърнали и стотиците белези по тялото му.

Изведнъж проумя, че сред заобикалящите го тела липсваха такива на стари и престарели хора. Всички изглеждаха приблизително на двайсет и пет години, въпреки че беше трудно да се определи възрастта с точност, тъй като голите глави и безкосмените пубиси ги правеха да изглеждат едновременно и по-възрастни и по-млади.

Беше се хвалил, че не познава страха. А сега ужасът изтръгна от гърлото му режещо стенание. Страхът го сграбчи и се опита да изсмуче от новото тяло дарения му живот.

В първия момент се бе почувствувал като зашеметен. Не можеше да повярва, че беше жив. Разположението му в пространството и заобикалящите го тела внезапно го бяха лишили от чувство. Виждаше и усещаше през дебел полупрозрачен прозорец. След няколко секунди нещо изщрака вътре в него. Той почти го долови със слуха си, сякаш нейде бе хлопнал прозорец.

Читать дальше

Похожие книги на «Върнете се в телата си!»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Върнете се в телата си!» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Върнете се в телата си!»

Обсуждение, отзывы о книге «Върнете се в телата си!» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.