Лоис Бюджолд: Криожега

Здесь есть возможность читать онлайн «Лоис Бюджолд: Криожега» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2010, ISBN: 978-954-655-118-4, издательство: БАРД, категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Лоис Бюджолд Криожега
 • Название:
  Криожега
 • Автор:
 • Издательство:
  БАРД
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2010
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-655-118-4
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Криожега: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Криожега»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Има нещо гнило на Комар. Или нещо „крио“ на Комар? Какво става, когато криокорпорации от далечна планета хвърлят око на свят от Бараярската империя? И кого ще прати по горещата следа император Грегор Ворбара, ако не най-новия имперски ревизор с личен опит в криосъживяването? Няма спор — ред е стихийното бедствие Майлс Воркосиган да излезе отново на сцената. И нека бъде жега!

Лоис Бюджолд: другие книги автора


Кто написал Криожега? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Криожега — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Криожега», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Лоис Макмастър Бюджолд

Криожега

1.

Навсякъде се сипеха ангели.

Майлс примигна с надеждата да сведе златните мазки пред очите си до обикновени светли петна като онези, които виждаш, след като си гледал твърде дълго към слънцето. Уви, напразно — те упорито запазваха формата си на миниатюрни, ясно различими фигурки с учудени лица и окръглени устнички. После чу и пресекливите им викове, като слабо съскане и пукане на фойерверки някъде далече.

„Супер, няма що. Вече имам и слухови халюцинации.“

Слуховите халюцинации — как да е, но виденията можеха да бъдат опасни предвид състоянието му. Щом виждаше неща, които ги няма, възможно бе да не види неща, които ги има — неща като стълби или дупки по пода на коридора. Или парапета на някое стълбище, да речем, макар че него би трябвало да усети по натиска в гърдите. Не че виждаше каквото и да било в непрогледния мрак, дори ръцете си не виждаше, макар те да бяха току под носа му и да опипваха несмело черната празнота. Сърцето му биеше твърде бързо, пулсът тътнеше в ушите му като прибой, устата му беше изсъхнала, дишането — накъсано. Трябваше да се стегне. Изгледа намръщено премятащите се ангели и го хвана яд. Като ще светят, поне да му осветяваха пътя. Но не. Нищо подобно.

Спъна се и ръката му се удари в нещо, което изкънтя на кухо… тази част от стената наистина ли се беше преместила, или само на него така му се струваше? Дръпна ръце и ги сви пред гърдите си. Трепереше. „Просто ми е студено, това е всичко, да.“ Което беше странно умозаключение предвид факта, че беше целият потен.

Протегна колебливо ръце и заопипва стената. Продължи бавно напред, пръстите му се плъзгаха по ръбатия релеф на чекмеджета и дръжки, редица след редица и рафт след рафт, натрупани на височина, до която той не би могъл да стигне. И във всяко чекмедже — по един замръзнал труп. Вкочанен, смълчан, вкопчен в искрица безумна надежда. Стотина трупа за всеки трийсет крачки, хиляди зад всеки ъгъл, стотици хиляди в този изгубен лабиринт. Не… милиони.

Тази част, за жалост, не беше плод на халюцинация.

Криокомбите — така наричаха това място, което според мълвата се точело с километри под града. Спретнатите парцели с нови гробници в западните предградия, известни с официалното наименование Криополис, имаха нищожен капацитет в сравнение с по-старите си посестрими, пръснати из целия град и под него, някои отпреди сто и петдесет и дори двеста години, едни все още функциониращи, други опразнени и изоставени. Дали имаше и трети вид — изоставени, без да бъдат опразнени? Майлс напрегна слух да долови успокоителното жужене на хладилни системи през ангелската врява и шума на сърдечния прибой в ушите си. Ето това би било първокласен кошмар — да открие, че безбройните чекмеджета наоколо крият не замръзнала надежда, а топла, гниеща смърт.

Глупаво би било да побегне.

Ангелите все така се сипеха. Майлс категорично отказа да посвети функциониращия остатък от умствения си капацитет на преброяването им, било дори чрез статистически валидния метод с умножение на вертикалата по хоризонталата след приблизителна преценка на количеството ангели в редица и колона. Подобна груба калкулация беше направил още с пристигането си тук, на Кибу-дайни, преди колко… само преди пет дни? „Струват ми се повече.“ Ако тукашните криотрупове бяха складирани при средна гъстота от сто на десет метра, това правеше десет хиляди трупа за всеки километър коридор. Сто километра коридори за всеки милион замразени мъртъвци. Следователно някъде в този град бяха скатани между сто и петдесет и двеста километра криокоридори.

„Тотално се изгубих.“

Ръцете му бяха ожулени и пулсираха, панталоните му бяха скъсани на коленете и влажни. От кръв? Защото бе имало тръби и стеснения, нали така? Километри дълги сякаш, проклети да са. Както и сервизни тунели с мъждиво таванско осветление и без стелажи с вековна смъртност. Уморените му крака се преплетоха и той замръзна… така де, спря… отново, колкото да възстанови равновесието си. Какво ли не би дал да си върне бастуна, но го беше изгубил в мелето преди… колко ли часа бяха минали оттогава? Можеше да го използва като слепците на Старата Земя или дори на Бараяр през периода на Изолацията, да потропва с него пред краката си и да успокои побеснялото си въображение, което не спираше да рисува зейнали в пода дупки.

Пишман похитителите не го бяха ступали особено при неуспешния опит за отвличане — разчитали бяха, че хипоспреят със сънотворно ще усмири жертвата. Уви, медикаментът се оказа от групата на седатива, към който Майлс беше алергичен, а може и да беше съвсем същото лекарство, ако се съдеше по силната реакция и симптомите. Вместо да го успи и отпусне, хипоспреят го превърна в крещящ и мятащ се луд. Това означаваше, че похитителите му не са го проучили в детайли, което бе донякъде успокоително.

Читать дальше

Похожие книги на «Криожега»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Криожега» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Лоис Бюджолд: Братя по оръжие
Братя по оръжие
Лоис Бюджолд
Лоис Бюджолд: Комар
Комар
Лоис Бюджолд
Лоис Бюджолд: Цивилна кампания
Цивилна кампания
Лоис Бюджолд
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Лоис Бюджолд
Отзывы о книге «Криожега»

Обсуждение, отзывы о книге «Криожега» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.