Андрій Парубій: Записки коменданта

Здесь есть возможность читать онлайн «Андрій Парубій: Записки коменданта» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Львів, год выпуска: 2005, ISBN: 966-397-011-1, издательство: ТзОВ «Ліга-Прес», категория: Биографии и Мемуары / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Записки коменданта
 • Автор:
 • Издательство:
  ТзОВ «Ліга-Прес»
 • Жанр:
  Биографии и Мемуары / на украинском языке
 • Год:
  2005
 • Город:
  Львів
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  966-397-011-1
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Записки коменданта: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Записки коменданта»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Записки коменданта. Хроніка Українського Дому - фортеці Помаранчевої революції. - Львів: Ліга-Прес, 2005.

Андрій Парубій: другие книги автора


Кто написал Записки коменданта? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Записки коменданта — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Записки коменданта», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

ПРОРИВ

Віктор Ющенко озвучив чотири принципово важливі тези. Перша. Він оголосив про перемогу на виборах. Друга. Він не довіряє Центральній виборчій комісії. Третя. В країні розпочався державний переворот, який виявляється у фальсифікації результатів виборів. Четверта. Ющенко звертається за підтримкою до інших держав та міжнародних структур.

Віктор Ющенко сказав: «Ми повинні сьогоднішній день почати з майдану Незалежності о 9 ранку. Ми повинні навчитися захищати свій вибір. Ми будемо діяти мирно, але адекватно до дій влади».

«5 канал» 22.11.2004 08:15

До офісу у Львові під'їжджали автомобілі з усієї області. З них виходили хлопці і чоловіки середнього віку і піднімались у приміщення, де проходили збори. На обличчях людей втома і напруга. Тієї ночі ніхто не спав: члени оперативних груп мали завдання унеможливити фальсифікації на виборчих дільницях у другому турі Президентських виборів.

Далися взнаки безсонна ніч, сутички з провокаторами, дискусії з міліціонерами, довга дорога.

У поглядах німе запитання:

- Ну як? Перемогли?

Я не міг відповісти, як, зрештою, на той час не міг відповісти ніхто. Збори розпочав з повідомлення: за нашими підрахунками - перемагаємо, але перемогу треба відстояти. Тому, як і планували, необхідно їхати до Києва. Це втішило присутніх. Адже після першого туру поїздка до Києва була «холостою». Усі сподівалися, що цього разу політикам вистачить мужності проголосити загальну мобілізацію.

Речі були наперед зібрані і лежали в автомобілях. Даю останнє розпорядження:

- Виїжджаємо через 30 хвилин. Зв'язок мобільними телефонами. Ідемо колоною. Тримаємо дистанцію.

- З Богом!

У визначений час колона вирушила у напрямку Києва. Дев'ятнадцять легкових автомобілів та чотири мікроавтобуси. Холодного, але сонячного ранку 22 листопада ми покидали Львів. На вулицях ще безлюдно. Холодна тиша сповнена тривоги. У сяйві перших виблисків сонця велично височів пам'ятник Шевченку.

Подумалось: напевно, так і повинна починатися революція.

Перша небезпека очікувала вже на виїзді з міста. Розвідувальний «екіпаж», що поїхав швидше, повідомив: по Київській трасі пост міліції зупиняє майже кожну машину. Вирішуємо не зупинятись на вимогу ДАІ.

Та затримало нас ще до посту міліції вражаюче видовище. На повороті до Дублян дорогу перекрила велика колона студентів. Молоді хлопці та дівчата йшли з вигуками «Ющенко!». Здавалося, пішій колоні не буде кінця. Хтось заскандував: «Разом нас багато», і наша автомобільна колона почала сигналити в ритм, підтримуючи студентів. Ми вітали один одного усмішками і помахами рук.

Дівчата, котрі проходили поруч, таємничо питали:

- На Київ?

- На Київ!

Дівчата на прощання ще довго махали помаранчевими стрічками. Мабуть, хлопці відчували себе так, як колись козаки, що йшли в похід.

У нас важлива місія: довезти до Києва у виборчий штаб копії протоколів виборів. Оригінали повіз у Київ літаком Петро Михайлович - керівник обласного виборчого штабу. Коли щось станеться з оригіналами, паралельний підрахунок можна буде здійснити лише завдяки копіям.

Колона студентів з Дублян підняла настрій. Та не просто підняла... Ми відчули, що це підноситься нова могутня хвиля. Хвиля революції, яку неможливо спинити.

Спроба працівників ДАІ зупинити нашу колону при в'їзді на Київську трасу була невдалою. Ми обережно оминули міліціонера, котрий, вимахуючи паличкою, вийшов мало не на середину дороги, і не зупиняючись рушили далі. Усі сповнені рішучості. Розуміли: набагато серйозніші перепони будуть ближче до Києва.

їхати автоколоною виявилось значно довше, аніж окремо. На об'їзній біля Рівного вийшов з ладу один з автомобілів. Колона зупинилася. Хвилин двадцять на морозяному вітрі намагались зремонтувати авто власними силами. Це затягувало час. Врешті колону розділили. Частина легковиків рушила далі, інші чекали, поки полагодять поламану машину.

На виїзді з Рівного зустріли ще одну автоколону. Вона прямувала на Київ з Луцька. Кілька десятків мікроавтобусів, ймовірно, вчорашні маршрутні таксі, їхали повільно, та впевнено. Ми обігнали їх, вітаючи один одного.

А вже невдовзі отримали тривожний сигнал. На межі Рівненської та Житомирської областей - блокпост. Моя машина очолювала колону. Те, що побачив, шокувало навіть мене, готового на все. Проїжджа частина міжнародної траси повністю перекрита трактором і великою фурою з піском, які, очевидно, підігнали нещодавно, отримавши інформацію про рух автоколон. Поряд із фурою стояли декілька десятків похмурих «даішників».

Читать дальше

Похожие книги на «Записки коменданта»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Записки коменданта» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Записки коменданта»

Обсуждение, отзывы о книге «Записки коменданта» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.