Пол Сюлицер: Fortune

Здесь есть возможность читать онлайн «Пол Сюлицер: Fortune» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2001, ISBN: 954-529-198-2, издательство: Колибри, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Пол Сюлицер Fortune
 • Название:
  Fortune
 • Автор:
 • Издательство:
  Колибри
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2001
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  954-529-198-2
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fortune: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Fortune»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Отлично запознат с тънкостите на международните финанси и със задкулисните игри в света на финансовите акули, Пол Лу Сюлицер е и писател със световна известност, чиито романи съперничат по тиражи с тези на Артър Хейли и Робърт Лъдлъм. Трилогията „Money“, „Cash!“ и „Fortune“ проследява пътя на неукротимия Франц Цимбали с всичките му възходи и падения, рискове и невероятни приключения. Хрумванията на този „Танцьор“ (както сам се нарича) на сцената на финансовите спекулации често изглеждат налудничави, но са винаги оригинални и (почти) винаги доходоносни. Във „Fortune“ фантазията на автора напълно се развихря. Този път Цимбали купува казино и се устремява към Голямото Богатство. Пътьом обаче става жертва на Голяма Измама и му се налага да вложи цялото си въображение и дързост, за да осъществи скромната си мечта за малко над един милиард долара годишно. Съпътстват го верните му приятели и съратници Ли и Лиу, Хасан Фезали, Марк Лаватер и, разбира се, любимата му Сара и синът му Марк-Андреа. Дали ще успее да постигне целта си и най-после да намери покой? Събитията се развиват главоломно, контраатаката на Танцьора е по-динамична и изобретателна всякога.

Пол Сюлицер: другие книги автора


Кто написал Fortune? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Fortune — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Fortune», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Пол Лу Сюлицер

Fortune

(книга 3 за "Франц Цимбали")

На баща ми, на майка ми и на дъщеря ми Оливия, за която това е специалност.


На моите приятели: Клод, Ж.-Р. Хирш,

Албер и Катрин Бланшар,

Марк Сюлицер, Ж.-П. Рен,

Пиер Дъглас, Ж.-Ф. Прево…

На Лин Шардоне и Анушка Оспиц.

Пролог

В средата на септември 1976 г., или по-точно на днешния 18 септември, се навършват малко повече от три месеца, откакто закупих терен и се заех със строежа на гигантски хотел-казино на американска територия. Става дума за истинско казино, което след завършването му ще може да поеме едновременно 25-30 хиляди играчи. Това не е никак малко или поне е напълно достатъчно, за да го превърне в конкурент на ласвегаските Caesars или Sands. Размерите са същите, или почти същите. Значимостта на начинанието, с което съм се захванал, може да се изрази красноречиво с три цифри: пълният размер на инвестициите възлиза на петстотин милиона долара; при нормално развитие на нещата същите би трябвало да се възвърнат за три години и половина; предвижда се годишен приход от сто милиона долара или петдесет милиарда сантима.

И то след приспадане на данъците и таксите.

И тъй, на 18 септември 1976 г. едно такси ме оставя пред входа на сградата на Шейсет и пета източна улица в Манхатън, Ню Йорк. Часът е осем вечерта, плюс-минус една-две минути.

— Казвам се Франц Цимбали. Господин Олифан ме очаква.

Въоръженият бодигард надзърта в някакъв списък на бюрото си, оглежда ме и кимва утвърдително. Насочвам се към асансьорите, но той ме спира.

— Апартаментът на господин Олифан се обслужва от частен асансьор.

След което ме отвежда пред лакирана дъбова врата, учудващо лишена от каквато и да било брава или механизъм за отваряне.

— Погледнете камерата, ако обичате.

Вдигам глава и окото на обектива се спуска към мен. Дарявам го с една от онези очарователни усмивки, чиято тайна е мой личен патент. Вратата без ключалка безшумно се завърта и пред очите ми се разкрива нещо като будоар, тапициран с китайска коприна и обзаведен с две кресла в стил „Адам“ с облегалка в гербовидна форма, между които се мъдри скрин Луи XVI. Влизам и вратата се затваря зад гърба ми. Не усещам нито потеглянето на кабината, нито лекия тласък, бележещ края на изкачването. Шейсет и четири етажа по-нагоре пред мен се отваря друга врата. Един невъзмутим иконом пуерториканец поема шлифера ми.

— Оттук, ако обичате.

Апартаментът е явно мезонет, ако се съди по тясното стълбище от абаносово дърво, което ме отвежда явно на последния етаж на сградата. И е умопомрачително луксозен. Човекът, който ме е поканил на вечеря, ме чака в края на изцяло облицована с ламперия галерия в една идентично облицована просторна библиотека. При влизането ми той прибира във футляра ѝ цигулка, за която бих се обзаложил, че струва колкото целия мезонет ведно с обзавеждането му.

Усмихва ми се. Около петдесетте, висок, строен и много хубав мъж с изключително достолепна външност — посребрени слепоочия, слънчев загар и зелени, преливащи от интелигентност очи. Именно той в качеството си на посредник ми продаде „Белият слон“.


— Нещо за пиене, господин Цимбали?

— Не, благодаря.

Зелените му очи ме проучват.

— Познавах Скарлет — изрича той тихо.

Джон Карадайн, известен още като Скарлет. Бизнес-адвокат. Днес покойник (самозапали се, за да сложи край на една ужасяваща болест). Но преди това ми помогна и едновременно позволи да си отмъстя и да забогатея. Поглеждам Олифан и странно усещане ме кара да застана нащрек.

— Изглежда знаете доста неща за мен.

— Казвате се Франц Цимбали. На пръв поглед човек не би ви дал повече от двайсет, двайсет и две години. В действителност сте малко по-възрастен. Но сте осъществили успешно множество забележителни финансови удари. Що се отнася до състоянието ви, то в общи линии… Имате ли нещо против да минем на масата? Гладен ли сте?

— Винаги. Особено между две яденета.

Докато наблюдавам Олифан, изпитвам странното усещане, че този човек е жертва на изключителна, граничеща с отчаянието нервност, макар отлично да се владее. Той довършва изречението си:

— Що се отнася до състоянието ви, бих казал, че то най-вероятно надхвърля осемдесет милиона долара…

Следвам го, докато говори, и двамата влизаме в трапезарията. Гледката, която се разкрива пред очите ми, ме кара буквално да се вцепеня за няколко секунди. Причината е една жена, или по-скоро онова, което преди години е било жена. Днес е чудовище, огромна маса от тлъста, мазна, подпухнала плът. Тя седи, или по-точно се е разплула в единия край на дългата маса — неподвижна, но безспорно жива. И действително, две черни, изпълнени със смазваща ледена жестокост очи ме взимат на мушка още с влизането ми. И повече не ме изпускат.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Fortune»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Fortune» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Пол-Лу Сюлицер
Дейвид Никълс: Винаги в същия ден
Винаги в същия ден
Дейвид Никълс
Amy Bechtel: In Fortune's Hand
In Fortune's Hand
Amy Bechtel
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Артър Дойл
Отзывы о книге «Fortune»

Обсуждение, отзывы о книге «Fortune» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.