Пол Сюлицер: Fortune

Здесь есть возможность читать онлайн «Пол Сюлицер: Fortune» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2001, ISBN: 954-529-198-2, издательство: Колибри, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Пол Сюлицер Fortune
 • Название:
  Fortune
 • Автор:
 • Издательство:
  Колибри
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2001
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  954-529-198-2
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fortune: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Fortune»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Отлично запознат с тънкостите на международните финанси и със задкулисните игри в света на финансовите акули, Пол Лу Сюлицер е и писател със световна известност, чиито романи съперничат по тиражи с тези на Артър Хейли и Робърт Лъдлъм. Трилогията „Money“, „Cash!“ и „Fortune“ проследява пътя на неукротимия Франц Цимбали с всичките му възходи и падения, рискове и невероятни приключения. Хрумванията на този „Танцьор“ (както сам се нарича) на сцената на финансовите спекулации често изглеждат налудничави, но са винаги оригинални и (почти) винаги доходоносни. Във „Fortune“ фантазията на автора напълно се развихря. Този път Цимбали купува казино и се устремява към Голямото Богатство. Пътьом обаче става жертва на Голяма Измама и му се налага да вложи цялото си въображение и дързост, за да осъществи скромната си мечта за малко над един милиард долара годишно. Съпътстват го верните му приятели и съратници Ли и Лиу, Хасан Фезали, Марк Лаватер и, разбира се, любимата му Сара и синът му Марк-Андреа. Дали ще успее да постигне целта си и най-после да намери покой? Събитията се развиват главоломно, контраатаката на Танцьора е по-динамична и изобретателна всякога.

Пол Сюлицер: другие книги автора


Кто написал Fortune? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Fortune — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Fortune», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

НИЩО.

За миг решавам, че съм жертва на халюцинации. Ала няма място за никакво съмнение — точно пред нас парапетът, заобикалящ терасата, се прекъсва на протежение най-малко от десетина метра. Ритъмът на сърцето ми рязко се ускорявал.

— Погледнете надолу — казва Олифан.

Свеждам поглед и разчитам цифрата ПЕТ, изписана с бяло върху черния асфалт. Олифан продължава някак унесено, а може би и развеселено:

— Колебаех се. Ярдове или метри? В крайна сметка реших да възприема метричната система, която рано или късно ще стане универсална. Отсечката е размерена от едно до двайсет. До пет полегатостта е почти неосезаема. После, от пет до десет, се увеличава, преминавайки в петпроцентов наклон, в десетпроцентов — от десет до петнайсет, и в двайсетпроцентов — от петнайсет до двайсет. След двайсет, разбира се, няма вече нищо. Освен шейсет и пет етажа пустота. Забавна идея, не смятате ли?

Преглъщам.

— Направо да пукнеш от смях. Ваша ли е?

Кимва утвърдително и се усмихва. В мрака ирландските му очи избледняват все повече и повече.

— Лично аз съм се спускал до седемнайсет.

— Световен рекорд, предполагам?

— Да, поне до момента. Много е важно да се отчита вятърът. И дали е мокро и хлъзгаво, естествено. Но рекордите са създадени, за да бъдат подобрявани.

Подсмихвам се. Тоя тип е ненормален.

— Спуснете се поне до десет, господин Цимбали. Рискът е почти нулев.

Това „почти“ определено ме безпокои. Но ето че правя две-три крачки, после още три-четири. Вече съм на ДЕВЕТ. И си мисля: „Цимбали, ти си още по-откачен от него. Какво правиш тук, глупако?“ Приплъзвам внимателно крак напред и стъпвам върху белия кръг на ДЕСЕТ. Усещам, че зад него наклонът се увеличава. Колкото до Олифан, той е на ЧЕТИРИНАЙСЕТ, с ръце в джобовете на сакото си и с развята от вятъра коса.

— Няма ли да дойдете до мен?

— Не и без парашут.

— При все това, доколкото разбрах, умеете да поемате рискове.

В главата ми тревожно започва да припламва червена лампичка.

— Но не и подобни рискове — отговарям.

Очите ми вече напълно са привикнали с тъмнината — различавам ясно цифрата ДВАЙСЕТ, която действително се намира само на няколко сантиметра от ръба. Олифан стои с гръб към мен, все така с ръце в джобовете. Придвижва се с метър напред.

— Да се купува казино е рисковано, господин Цимбали…

Ето че си дойдохме на думата. Олифан изминава още един метър.

— Бих казал, че се равнява на разходка до осемнайсетата маркировка при силен вятър и проливен дъжд…

Мълчание. Най-сетне питам:

— Какво означава това? Предупреждение?

За миг той замръзва неподвижно, но ето че отново тръгва напред, и то все така с ръце в джобовете.

— Олифан, попитах ви нещо.

Той поклаща глава. И продължава напред. Вече се чувам да обяснявам как в резултат на една шантава игричка домакинът ми за вечерта е извършил двестаметров безмоторен полет, преди да се размаже на тротоара…

— Нещо друго, Олифан?

— Много сте ми симпатичен.

Е, аз съм дотук! Обръщам се и предприемам изключително предпазливо отстъпление до момента, в който усещам под краката си солидна и идеално равна повърхност.

Поглеждам назад — Олифан продължава да напредва, задържайки се с пети. Най-сетне спира.

— Осемнайсет и половина, бих рекорда.

— Има ли някаква клопка в сделката с казиното?

— Не, доколкото знам.

Не виждам лицето му, но за сметка на това чувам смеха му.

— При покупката ви именно аз бях посредник между моите клиенти и вас. Нима наистина смятате, че ще ви кажа, ако в сделката има нещо гнило?

Бях приклекнал, тъй като леко ми се бе завил свят. Изправям се.

— Тръгвам си, Олифан. Благодаря за вечерята. И лека нощ.

— Лека нощ.

На долния етаж икономът се появява в мига, в който се спускам по тясното дървено стълбище, и ми подава шлифера. Следвам го през низ от стаи. Сега трапезарията е пуста. Но не и гостната, или една от гостните — госпожа Олифан е тук, пльоснала се е в едно кресло, което смазва с месищата си. Колко ли тежи? Сто и трийсет килограма? В момента омита кутия шоколадови бонбони и гледа към мен.

— Лека нощ, госпожо.

Никакъв отговор.

И тогава буквално си плюя на петите.

Но я по-кротко, Цимбали! Пак си се разбързал. Нека започнем от самото начало.

Част първа

Сладоледите на Имама

1

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Fortune»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Fortune» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Пол-Лу Сюлицер
Дейвид Никълс: Винаги в същия ден
Винаги в същия ден
Дейвид Никълс
Amy Bechtel: In Fortune's Hand
In Fortune's Hand
Amy Bechtel
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Артър Дойл
Отзывы о книге «Fortune»

Обсуждение, отзывы о книге «Fortune» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.